I forbindelse med UiO`s mål om at studenter i større grad skal få tilbakemeldinger underveis i studieprosessen, er det nå bevilget penger til å se nærmere på hvordan studenter kan bruke "hverandre" som regelmessige vurderingspartnere, og på hvordan det kan gjøres digitalt.

Publisert på uio.no

UiO har som mål å skape kultur for mer tilbakemelding studentene imellom. Jevnlig tilbakemelding gir mer læring og bedre motivasjon. © UiO/Fredrik H. Juell

Peergrad

Prosjektet det er snakk om har fått navnet «For hverandre» og er et samarbeid mellom tre institutter ved tre fakulteter ved UiO, deriblant Institutt for pedagogikk.

Sentralt i prosjektet, står verktøyet «Peergrade».

Tanken med Peergrade er å legge til rette for at studentene enkelt skal kunne gi hverandre regelmessige digitale tilbakemeldinger på arbeid og innsats

Peergrade vil kobles direkte på Canvas, UiO`s elektroniske læringsplatform.

Skape kultur for tilbakemelding og forhindre tidlig frafall

Hovedmålene i prosjektet er å øke studentaktiviteten, skape en kultur for tilbakemelding og videreforedle fakultetetenes satsinger på studiekvalitet.

Siden man anser det som særlig viktig at studentene gis en god inngang til det å være student ved UiO, skal Peergrad i første om gang testes ut på bachelornivå.

På sikt ønsker man å redusere det tidlige frafallet på studiene.

Formativ vs. summativ vurdering

«For hverandre» prosjektet slår et slag for det som på fagspråket kalles «formativ vurdering»

Formativ vurdering handler veldig forenklet om å gi studentene forbedringsinnspill og råd om kloke retningsvalg underveis i prosessen, kontra summativ vurdering der man tar for seg feil og mangler ved sluttproduktet, jmf. for eksempel avsluttende eksamen.

Det er mye som taler for at formativ vurdering er smart.

Det viktigste handler om læring og motivasjon.

Når regelmessige tilbakemeldinger mellom studenter gjøres til en naturlig del av det å være student, dvs. at studenten blir i stand til vurdere formativt som en naturlig del av studiehverdagen sin, antar man at læringstrykket i studentgruppa opprettholdes og styrkes. Aktiv bruk av tilbakemeldinger som motivasjonsdriver, er dessuten godt forankret i pedagogisk litteratur. Så det er mye som i utgangspunktet taler for.

Resultatene fra prosjektet vil følges med interesse.

Hvem er med?

«For hverandre»- prosjektet er et tverrfakultært samarbeid mellom Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medier og kommunikasjon ved det Humanistiske fakultet, Institutt for pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og LINK – senter for læring og utvikling. Koordineringen vil ligge hos LINK.

På sikt ønsker man å utvikle praksiser, metoder og verktøy for hverandrevurdering som kan skaleres opp og etableres på andre studieprogrammer ved UiO. Det er også et ønske om at man på sikt kan dele resultatene med universitets og høgskolesektoren generelt, der det er hensiktsmessig.