Prosjektet pARTiciPED, med Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen i spissen, har fått tildelt 17 millioner kroner for å styrke samarbeidet mellom kultur- og skolesektoren i Den Kulturelle Skolesekken.

Kristine Høeg Karlsen, ved avdeling for lærerutdanning og Joakim Karlsen ved avdeling for informasjonsteknologi jubler over tilslaget fra Norges Forskningsråd. Foto: Bård Halvorsen

– Prosjektet vil, gjennom å utvikle og evaluere måter dette samarbeidet kan gjennomføres på, ruste fremtidige lærere slik at de i større grad settes i stand til å integrere slike samarbeid i skolehverdagen, forteller prosjektleder og førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen ved HiØs lærerutdanning.

Prosjektet vil sette opp flere innovasjonslaber for DKS hvor elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, historikere, formidlere, designere, programmerere, lærerutdannere og skoleledere inviteres inn. Målretta og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer, vil gi gode eksempler, metoder og teknikker for samarbeid om DKS aktiviteter. I dette er digitale flater og verktøy viktig.

– Læring og opplevelser foregår allerede i stor grad digitalt for dagens skoleelever. Det fremtidsrettede arbeidet i dette prosjektet vil legge til rette for videre utvikling av digitale DKS opplevelser i en innovasjonslab, forteller forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold, Trine Eker Christoffersen.

– Tildelingen skyldes blant annet at prosjektsøknaden har formidlet hvorfor dette arbeidet er viktig for samfunnet på en tydelig og overbevisende måte. Grunnskoler- og videregående skoler og dens eksterne aktører, som Den Kulturelle Skolesekken og Ungt Entreprenørskap, vil nå få muligheten til å utvikle et mer sømløst samspill med et felles mål om bedre opplevelser og læring for sluttbrukerne, nemlig elevene, forklarer Eker Christoffersen.

Forskningsdirektøren trekker også frem at dette tverrfaglige prosjektet passer meget godt inn i høgskolens satsingsområde innen forskning på digitalisering av samfunnet.

Forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold, Trine Eker Christoffersen. Foto: HiØ.

Kulturelle tilbud må ta hensyn til skolens lærerplaner

Bakgrunnen for prosjektet er at eksterne aktører som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap, Vitensentrene og Den Kulturelle Skolesekken stadig gis mer av tida i skolen. Disse har oppdrag som i liten grad er knyttet til læreplanene i skolen, men som handler om å ruste elevene med opplevelser, kunnskap og ferdigheter de trenger i livene sine. Denne utviklingen er verdifull, men kan være utfordrende for lærerne som har i oppdrag å sørge for å målene i læreplanen blir nådd, og som har liten tid å avse til det som ofte kan oppfattes som «ekstraordinære» tiltak i skolehverdagen.

Det er derfor viktige at fremtidige lærere settes i stand til å dra mest mulig nytte av samarbeidet med eksterne aktører og bli sterke premissleverandører når tid skal avses i skolehverdagen. Derfor vil prosjektet Empowering student teachers as agents of change in cross-sectorial collaborations using The Cultural Schoolbag (TCS) in Norway as learning platform (pARTiciPED) ved HiØ utvikle nye og innovative metoder i forbindelse med lærerutdanningens skolepraksis for å gi fremtidige lærere den kompetansen de trenger for å kunne delta som likeverdige partnere når eksterne aktører bidrar i skolen.

Alle skoleelever skal gis muligheten til å oppleve kunst og kultur

Prosjektet fokuserer på den hittil største bidragsyteren, Den Kulturelle Skolesekken (DKS), som i 2019 ble finansiert med om lag 550 millioner inkludert spillemidler. DKS skal bidra til at alle skoleelever fra 6 til 19 år uavhengig av økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn, regelmessig møter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kunstnerisk kvalitet.

Internasjonalt finnes det liknende partnerskap som har som mål å bringe sammen profesjonell kunst og kultur til barn, som Lincoln Center Institute i New York City (USA) og Skapende Skole i Sverige. Disse programmene er imidlertid mindre omfattende og når ut til færre elever og ettersom DKS skal nå ut til alle elever i norsk skole, er programmet et av de største i verden.

Forskerne ønsker å bidra til bedre samarbeid

Forskning på DKS kan derfor bidra med betydelig ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører kan styrkes og bidra til gjensidig læring og respekt.

Prosjektet vil finne ut hvordan samarbeidet mellom eksterne aktører i skolen (som DKS) og fremtidige lærere kan utvikles slik at bidragene fra de eksterne aktørene i enda større grad blir en integrert del av skolehverdagen ved at lærerne forstår sin rolle, har en tydelig stemme og setter egne premisser.

Med seg i prosjektledergruppen har de Jorunn Spord Borgen, professor i de praktiske og estetiske fagenes pedagogikk på Norges idrettshøgskole, som har en lang karriere som forsker innenfor lærerutdanning, kulturfeltet og som utdanningsforsker, og førsteamanuensis Lisbet Skregelid ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder.

– Det er godt å ha med seg så dyktige forskere i prosjektlederteamet, uttrykker Kristine Høeg Karlsen.

Med seg fra HiØ har de blant annet førstelektorene Gitte Cecilie Motzfeldt og Gunhild Brænne Bjørnstad fra avdeling for lærerutdanning.

Samarbeid med praksisskolene

Metodikken i prosjektet er hentet fra aksjonsforskningen og forankret i metoder utviklet innen deltagende digital design. Det digitale vil dermed få en viktig rolle i utforskingen som skal foregå i pARTiciPED.

Kristine Høeg Karlsen forteller entusiastisk:

– Vi har planlagt utforsking av ulike tema i forbindelse med skolepraksis for lærerstudenter, for eksempel bevegelse og dans, historie og spillteknologi samt visuell kunst. Gjennom dette samarbeidet vil alle inviterte kunne bidra til ny kunnskap om hvordan DKS i enda større grad skal gi gjensidig læring mellom kultur- og skole sektorene.

Joakim Karlsen, forsker på digitale medier og design ved HiØ og prosjektdeltager forklarer:

– Den digitale kulturen er dominerende i dagens samfunn og helt sentralt for alle som jobber med kunstuttrykk både i og utenfor skolen. Dans, kulturarv og visuell kunst formidles ofte fysisk, men i større og større grad på digitale flater og ved hjelp av digitale verktøy. Innovasjonslabene i pARTiciPED vil vi legge opp til at det skal skje mye spennende nyskaping i kombinasjoner av digitale og fysiske uttrykk.

Viderefører signalprosjekt

pARTiciPED har sprunget ut av et mindre forskningsprosjekt støttet av Regionale forskningsfond RFF Oslofjordfondet.

Hensikten med Oslofjordfondet er å mobilisere til videreførende forskning, og HiØ har med dette gjennomført et signalprosjekt «etter boken». Prosjektet synliggjorde nye forskningsutfordringer og ble utgangspunktet i søknaden til Forskningsrådet, forteller Gabriela Grolms, rådgiver i seksjon for forskning, utvikling og innovasjon i Viken fylkeskommune.

– pARTiciPED er forankret i eksisterende lokale og regionale nettverk og det er ekstra gledelig at prosjektet realiserer intensjonen om styrket samarbeid mellom HiØ og Østfoldmuseene, sier Joakim Karlsen.

Østfoldmuseene skriver på sine sider at de har en ambisjon om at prosjektet skal bidra til forskningsbasert museumsutvikling gjennom involvering, innovativ metodikk og museumspedagogikk / undervisningsopplegg med utgangspunkt i Borgarsyssels samlinger, verktøy og nettverk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Universitet i Agder, Norges Idrettshøgskole, Høyskolen for dansekunst, NTNU, IT Universitetet i København, University of Copenhagen, University of Jyväskylä i Finland, Bath Spa University i England, Østfoldmuseene, Kulturtanken og flere lokale skoler og kommuner.

Prosjektet vil starte opp 1. januar 2021, og avsluttes 31. desember 2023.