Formålet med å utvikle nettkurset har vært å støtte ledere og ansatte i å sikre tygge miljøer for barn i barnehager og elever i skolen. Evalueringen tyder på at kurset har bidratt til dette.

Ansatte og ledere ble bedre til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser i skoler og barnehager gjennom å følge et nettkurs utviklet av Høgskolen i Innlandet. Det viser evalueringen av kurset.

– Barn og elever i barnehage og skole har rett til trygge miljøer. Formålet med prosjektet vårt har vært å støtte ledere og ansatte i å sikre dette. Evalueringen tyder på at de har lyktes, sier prosjektleder Egil Weider Hartberg fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet.

Utvikler kompetanse

Det var Utdanningsdirektoratet som i 2016 tok initiativ til prosjektet. Prosjektet besto i å utvikle og teste ut nettkursene «Skolemiljø og krenkelser» og «Barnehagemiljø og krenkelser». I utviklingen bidro ulike fagmiljøer ved høgskolen i tillegg til en rekke fagpersoner fra mange andre norske fagmiljø.

Kursene ble testet ut i praksis fra 2018 til 2020, og er nå evaluert.

– Vi ønsket at kursene skulle utvikle deltakernes kompetanse til å skape reell endring ved den enkelte skole og barnehage. Kursene er ikke handlingsprogram som instruerer deltakerne i hvordan de skal jobbe. Deltakerne arbeider med sin egen kunnskap og ferdigheter, og utforsker og reflekterer rundt sin egen praksis. Evalueringen viser at kursene har hatt stor betydning både individuelt og på skolenivå, sier Hartberg

Evalueringen, som er presentert i rapporter for skoler og barnehager hver for seg, er basert på spørreundersøkelser som ble besvart av over 400 respondenter i pilotprosjektet.
I tillegg er det samlet tilbakemeldinger gjennom gruppeintervjuer og intervjuer med rektorer og barnehageledere i ni skoler og barnehager.

Bedre oppfølging i skolene

Ifølge tilbakemeldingene har kursene bidratt til en mer samarbeidsorientert kultur ved skolene som deltok. De har blant annet gitt:

  • økt forståelse for regelverket på feltet
  • bedre rutiner for kartlegging og analyse av skolemiljøet
  • bedre rutiner for flyt i saksbehandling i mobbesaker
  • økt bevissthet i arbeidet med å videreutvikle det sosiale miljøet gjennom arbeid i fagene

Deltakerne fra skoler sier at de ansatte er tettere på elevene, og at de er blitt tryggere i voksenrollen når de støtter og veileder elevmiljøer i sosial ubalanse.

Kursene har også gitt økt kompetanse i å planlegge og gjennomføre aktiviteter som kan bygge fellesskap i faglig læring og i friminutt.

Samlet har kursene bidratt til økt kapasitet til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak når mobbing og andre krenkelser oppstår, til å forebygge krenkelser, og til å fremme inkluderende miljø.

Mer systematisk arbeid i barnehagene

I barnehagene har kursene bidratt til:

  • endringer i pedagogisk arbeid, først og fremst i form av mer adekvate tilnærminger til barn og miljømessige tilrettelegginger
  • mer systematikk og systematisk arbeid
  • økt grad av samarbeid og et bedre arbeidsmiljø
  • positiv endring i kommunikasjon og samarbeid

Aktiv deltakelse

Kursene var lagt opp for aktiv deltakelse. Foruten opplæring gjennom tekst og video, fikk kursdeltakerne refleksjonsoppgaver og forventninger om utprøving i praksis. De fikk også muligheter til å diskutere med hverandre digitalt på tvers av enheter.

– Majoriteten sier at de opplevde det nyttig og lærerikt å delta. Ikke minst hadde de stor nytte av de lokale drøftingene som kursets faglige innhold og spørsmål la opp til, sier Hartberg.

De to evalueringsrapportene er oversendt til Utdanningsdirektoratet som tok initiativet til prosjektet. Det blir også gjort en ekstern evaluering av prosjektet.

Last ned evalueringsrapporten «Skolemiljø og krenkelser»

Last ned evalueringsrapporten «Barnehagemiljø og krenkelser»