Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til tolv nye nasjonale forskerskoler. To av dem er Høgskolen i Innlandet med på.

Det var i fjor Norges forskningsråd lyste ut midler til nye nasjonale forskerskoler – skoler som skal gi norske ph.d.-studenter en bedre og mer arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning.

Det kom inn 33 søknader fra norske universiteter og høgskoler. Nå er altså tolv av dem innvilget.

Høgskolen i Innlandet er med på skolen som skal jobbe med barnehageforskning, og på den nasjonale forskerskolen i matematikkdidaktikk og naturfagdidaktikk.

Forskerskolene består av faglige nettverk der universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter deltar og skal være et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Gjennom forskerskolene får ph.d.-studentene spesialiserte kurs, faglig veiledning og tilgang til faglige nettverk.

Barnehageforskning i vinden

Barnehageforskning er et satsingsområde i mange land. Den nyopprettede forskerskolen NORBARN skal utvikle feltet og samtidig tjene barnehagesektoren.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er vertskap for skolen, men bak søknaden står BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved HVL, sammen med Høgskolen i Innlandet, Filiorum (UiS), OsloMet, UiA, DMMH, NTNU, Barnehagestiftelsen Kanvas og Kommunesektorens Organisasjon (KS).

– Det er veldig gledelig og betimelig at barnehageforskningsfeltet nå får sin første nasjonale forskerskole. Den vil bidra til å heve både kvaliteten og relevansen i doktorgradsutdanningene i Norge, og samtidig øke kvaliteten på barnehageforskningen både i Norge og internasjonalt, sier prodekan utdanning på HINN, Gunhild Tomter Alstad.

Hun har sammen med professor Camilla Eline Andersen vært med fra høgskolen i søknadsprosessen.

Betyr mye

Midlene fra Norges Forskningsråd til denne forskerskolen er på 16 millioner kroner, pluss en egenandel fra partnere på totalt 14,8 millioner kroner.

Gunhild Tomter Alstad. Foto: HiNN

– Det at barnehageforskningen nå har fått sin egen forskerskole er en nasjonal milepæl for feltet, slår Elin Eriksen Ødegaard ved HVL fast. Hun er professor, senterleder og nå også prosjektleder for NORBARN.

Det er første gang man kan samle stipendiater som driver med barnehageforskning på sektorens og arbeidslivets premisser.

– Hva betyr dette for Høgskolen i Innlandet?

– Deltakelse i forskerskolen NORBARN bekrefter og styrker fakultetets engasjement for barnehageforskning og barnehagelærerutdanning og vil være en verdifull ressurs for både våre vitenskapelige ansatte og stipendiatene. Forskerskolens arbeidslivsorientering og orienteringen mot det internasjonale forskermiljøet er et viktig supplement til høgskolens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, sier Gunhild Tomter Alstad.

Camilla Eline Andersen. Foto: HiNN

– Hvordan kommer stipendiatene på høgskolen til å merke at denne forskerskolen kommer?

– For ph.d.-kandidatene på PROFF vil forskerskolen gi mulighet til å ta forskerkurs, seminarer og workshop av høy vitenskapelig kvalitet som gir tydelig arbeidslivsfokus og samtidig en sterkere forskningsidentitet som barnehageforskere. NORBARN vil gi ph.d.-kandidater tilgang til brede faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, forteller Camilla Eline Andersen.

Hvordan lære bort matematikk og naturfag

Den andre nasjonale forskerskolen HINN nå altså skal være en del av, skal se nærmere på matematikk- og naturfagdidaktikk som handler om hvordan man underviser best mulig i disse fagene.

– Rett før sommerferien sa vi ja til å delta på søknad om etablering av nasjonal forskerskole i matematikkdidaktikk og naturfagdidaktikk. Universitetet i Agder tok ansvar for søknaden, og forskningsrådet har nå innvilget penger til denne forskerskolen – HURRA!

Det skriver Inger Lise Elvehøy, leder på Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving, i en e-post til inn.no.

Søknaden ble ført i pennen på Universitet i Agder, men her er det mange som skal bidra.

Forskerskolen er nemlig et samarbeid mellom alle de 10 universitetene, Høgskolen i Innlandet, NLA Høgskolen, Høgskolen i Volda, Høgskolen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold.

Det vil si alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som holder på med matematikkdidaktikk og naturfagdidaktikk.

Forskerskolen vil bli ledet fra UiA. Administrasjonen vil også være der. Skolen fikk ca. 16 millioner kroner fra Norges forskningsråd fordelt på 8 års virksomhet.