Hva har pedagogikken som brukes å si for læringsmiljøet og inkluderingen i klasserommet - og for det forebyggende mobbearbeidet?

Hør episode 88 av Lærerrommet direkte her:

Episode 88: Hvordan kan pedagogikk forebygge mobbing?

Hvordan undervisningen kan være en god vei inn i dette arbeidet, er også et sentralt spørsmål inn i denne episoden av Lærerrommet. For det er ikke nødvendigvis mobbekampanjer eller innkjøpte programmer som knekker og løser opp det som både skader fellesskapet og enkeltpersoner.

Gjestene i episoden er forsker Frode Restad ved Høyskolen Innlandet og konstituert assisterende rektor Tone Fageraas Sund ved Mørkved skole i Ringsaker kommune.

–  Bruk det lærere kan

Som en del av doktorgradsarbeid sitt har Restad studert hvordan lærere brukte sin faglige og didaktiske kompetanse til å forebygge mobbing gjennom en helhetlig tilnærming.  Han observerte lærere som bruke undervisningsmetoder han mener også kan brukes i et mobbeforebyggende arbeid

– Fag og undervisning er noe av det lærere kan aller mest om, og det er noe de ofte brenner for og har eierskap til. Ved å gjøre inkludering og fellesskap til en del av den faglige læringen, så vil lærere oppleve at de får mye av handlingsrommet tilbake for hvordan de kan jobbe med å skape inkludering og fellesskap på en annen måte - enn hvis de for eksempel må jobbe med programmer eller med miljø-arbeid ved siden av undervisningen, mener Restad.  

Han trekker fram at noe av det viktigste en elev kan lære gjennom faglig undervisning er at de er en betydningsfull og viktig person i fellesskapet de er en del av , og som de skal lære sammen med. Han viser til mobbeforskning som viser at hvis elever opplever at de har en trygghet i fellesskapet, så vil det motvirke behovet for å utagere eller gjøre andre mindre hensiktsmessige sosiale ting.

– Ved å få opplevelsen og bekreftelsen av at man er en verdig og inkludert person, som har tanker og meninger som er verdifulle for klassens felleslæring, så vil det være forebyggende og motvirke mobbing, sier forskeren.

Aksept for ulikhet

Mørkved skolen er en såkalt forsterket barneskole, det innebærer at flere elever har mange og ulike utfordringer.

–  Jeg ser det verdifulle i at elever på de like trinnene blir vant til å ha elever med forskjellige typer behov rundt seg, at det i seg selv er en berikelse for klassemiljøet, sier den konstituerte assisterende rektoren.

– Vi voksne har en avgjørende rolle i forhold til holdninger til elevene og at det skal være plass til alle og aksept for å være forskjellig i et klassefellesskap, sier Sund.

For å kunne jobbe med et inkluderende læringsmiljø trekker Sund fram at lærerkollegiet må ha det svært tydelig på agendaen, og jobbe for en samarbeidende kultur ved skolen. Lærerne på ulike trinn må samarbeide tett om alle elevene, også de utfordringer må være et felles ansvar.

– Man må spille på hverandres kompetanse. Alle ikke har like god kunnskap om alt, sier Sund.