Pathological Demand Avoidance (PDA) er ifølge artikkelforfatterne en atferdsprofil hos barn, unge og voksne med nevroutviklingsforstyrrelser, som blant annet innebærer ekstrem kravunngåelse med bruk av sosial manipulasjon for å unngå krav. PDA representerer en utfordring i skole- og undervisningssammenheng. I denne artikkelen gis det en oversikt over forskning på PDA og spesialpedagogiske implikasjoner.

Lærere i norsk skole møter jevnlig barn som utfordrer deres egen kompetanse og tilrettelegging av opplæringen. Enhetsskolen, med plass til alle elever med alle opplæringsbehov, er idealet. Idealet er godt. Svært mange barn og unge profitterer på å bli integrert i et skolesystem hvor de kan dra nytte av hverandres unike kompetanse. Samtidig har det vist seg at mange barn og unge ikke profitterer på «vanlig» klasseromsundervisning. Skolen er en arena som synliggjør potensielle vansker hos barn og unge. Lærere, assistenter og ansatte i skole- og fritidsordningen står i en unik posisjon til å oppdage vansker hos barn og utfordringer i opplæringen (). Blant de store utfordringene for den norske skolen er atferdsproblemer og skolevegring.

Bak lærevansker, atferdsvansker og skole- og undervisningsvegring kan det ligge mange og ulike forhold. I noen tilfeller krever biologiske trekk ved elevene tilrettelegging i hverdagen. Noen slike biologiske trekk er nevroutviklingsforstyrrelser. Nevroutviklingsforstyrrelser er en samlebetegnelse på diagnoser som Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autismespekterforstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom (TS), epilepsi og utviklingshemming. Felles kjennetegn er at de har nevrobiologisk grunnlag og gir forstyrrelser i hvordan sentralnervesystemet fungerer. Nevroutviklingsforstyrrelser er hyppig forekommende blant barn og unge. I en norsk studie fant Súren og kolleger (2012) at 4,3 prosent av alle 11-åringer har en eller flere av diagnosene; ASF, ADHD, epilepsi og cerebral parese. En av tilstandene som har økt i forekomst de senere år, er autismespekterforstyrrelser. Centers for Disease Control and Prevention i USA estimerer nå at rundt 1 av 59 barn har en autismespekterforstyrrelser (). Personer med autismespekterforstyrrelser representerer en spesielt heterogen gruppe med komplekse bistandsbehov, som utfordrer norske skoler og lærere.

I 2013 kom den femte utgaven av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). De tidligere separate diagnosene innenfor autismespekteret, som barneautisme, Aspergers syndrom og atypisk autisme, ble inkorporert i diagnosen autismespekterforstyrrelser (). Endringen i diagnosesystemet har hatt betydning i Europa, ved at vi i større grad enn tidligere snakker om autismespekteret fremfor de enkelte undergruppene. ICD-11, som ble lansert i 2018, benytter på samme måte autismespekterforstyrrelser fremfor separate diagnostiske underkategorier (). Som følge av samlingen av underdiagnoser under en paraply utgjør personer som diagnostiseres med autismespekterforstyrrelser, en svært heterogen gruppe med store forskjeller i evnenivå, språkferdigheter og symptombilde. Et viktig faktum om nevropsykiatriske diagnoser er at personer med samme diagnose er mer ulike hverandre enn personer i gjennomsnittsbefolkningen. Heterogeniteten gjør opplæring og tiltaksutforming utfordrende. Å identifisere subgrupper med fellestrekk på tvers av diagnose kan derfor være nyttig for å begrense utfordringene som ulikhetene kan medføre.

Sammenslåingen av autismediagnosene til den overordnede kategorien autismespekterforstyrrelser har paradoksalt nok økt behovet for å differensiere gruppen på andre måter. I den forbindelse har det blitt lansert såkalte atferdsprofiler eller væremåter, hvorav en av disse er kalt ekstrem kravunngåelse, eller Pathological Demand Avoidance (PDA). Formålet med denne artikkelen er å gi spesialpedagoger og andre interesserte en oversikt over atferdsprofilen PDA, problemer som kan observeres i skolen, mulige årsaker til utviklingen av PDA og forslag til tiltak for vanskene som observeres hos elever med PDA.

Pathological Demand Avoidance

PDA ble opprinnelig foreslått som et navn på en underdiagnose innenfor autismespekterforstyrrelser, kjennetegnet ved en ekstrem motstand mot hverdagslige krav og bruk av sosial manipulasjon for å unngå kravene (). Flere har imidlertid heller omtalt PDA som en atferdsprofil (; ; ), og det er blitt argumentert for at denne atferdsprofilen kan observeres hos barn og unge med andre nevroutviklingsforstyrrelser enn ASF (; ; ).

PDA ble første gang beskrevet av Elisabeth Newson på slutten av 1980-tallet, men ble ikke beskrevet i internasjonal faglitteratur før 2003 (; ). foreslår åtte atferdskriterier som kan identifisere det de omtaler som Pathological Demand Avoidance Syndrome:

  1. Passiv utviklingshistorie det første leveåret.
  2. Vedvarende motstand mot og unngåelse av hverdagslige krav.
  3. Overfladisk sosiabilitet, men åpenbart manglende sosial identitet, stolthet og skam.
  4. Humørsvingninger og impulsivitet som følge av behov for kontroll.
  5. Komfortabel i rollespill og «late-som lek».
  6. Språkforsinkelse som resultat av passivitet.
  7. Tvangspreget atferd.
  8. Nevrologiske svakheter (eks. motorisk dysregulering og klumsete).

Kriteriene for PDA har åpenbart mye til felles med vanskene som ses ved autismespekterforstyrrelser (). Autismeforeningen i Storbritannia har adoptert kriteriene til Newson og kolleger, men har utelatt kriteriene om passiv utviklingshistorie (1) og språkforsinkelse (6) (). Kjernesymptomene ved PDA, som skiller atferdsprofilen fra ASF generelt, er kriterium to og fem, vedvarende motstand og unngåelse av krav, samt komfortabel i rollespill. Vedvarende motstand og unngåelse av krav ser ut til å være atferdstrekket som har fått mest oppmerksomhet i forskningslitteraturen ().

En populasjonsstudie fra Færøyene indikerer at nærmere en femtedel av barn med autismespekterforstyrrelser kan ha en PDA-atferdsprofil (). I en ytterligere populasjonsstudie av barn med epilepsi fant man at fem prosent viste betydelige tegn på ekstrem kravavvisning, og at tre fjerdedeler av disse oppfylte kriteriene for autismespekterforstyrrelser (). Studiene tyder på at spesialpedagoger og andre fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne med nevroutviklingsforstyrrelser, vil møte på personer med PDA, i all hovedsak som en atferdsprofil hos personer med autismespekterforstyrrelser.

En av hovedargumentene for PDA som en egen atferdsprofil eller diagnose er at det hevdes at kognitive og atferdsanalytiske tiltak som vanligvis fungerer godt for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, ikke fungerer for personer med PDA (; ). PDA kan således tenkes å representere en ny utfordring for spesialpedagoger og andre fagpersoner innenfor skole- og skolefritidsordningen. En studie fra Storbritannia antyder at elever med PDA viser mye problematferd på skolen, mottar spesialundervisning i et stort omfang og at et mindretall er inkludert i den ordinære opplæringen (Langton & Frederickson, 2016).

Antisosial atferd ved PDA

Det mest fremtredende trekket ved PDA er en vedvarende og ekstrem motstand mot dagligdagse krav. Krav om å pusse tenner, gå på skolen, rydde rommet, sette inn i oppvaskmaskinen eller dra på tur kan utløse ekstreme forsøk på å komme unna situasjonen. fant at 100 prosent av barna i deres utvalg benyttet sosial manipulasjon for å unngå krav. Strategier som å distrahere den voksne, spille syk, kaste opp eller gjøre fra seg, komme med unnskyldninger og utagere blir beskrevet som vanlige.

Antisosial atferd ser ut til å være et sentralt trekk ved PDA. O´Nions, Viding, Greven, Ronald & Happé (2014) fant at barn med PDA har samme forekomst av antisosial atferd som barn med atferdsforstyrrelse og kalde ufølsomme trekk – kjent som en forløper for psykopati. Barn med PDA skårer signifikant høyere på impulsivitet, kalde trekk og narsissisme, samt lavere på prososial atferd enn de fleste barn med autismespekterforstyrrelser (). Kalde ufølsomme trekk hos barn indikerer mangel på empati og skyldfølelse og potensielt kalkulerende bruk av andre for å oppnå egne formål (). Atferden kan ses i sammenheng med narsissistisk atferd som består av et stort behov for å bli beundret, et overdrevent positivt selvbilde og vurdering av egen viktighet (). Newson og kolleger beskriver at barnets atferd medfører at foreldre og lærere kan stille seg spørsmålet om eleven er klar over at han/hun er et barn (). Eleven ønsker at andre skal beundre han eller henne, men har lav sosial og emosjonell kompetanse, som er assosiert med nevroutviklingsforstyrrelser (; ). Den manglende kompetansen medfører at eleven bryter sosiale normer og sjokkerer andre barn med normbruddene sine ().

Antisosial atferd lik den som beskrives hos barn med PDA, er ofte stabil over tid (), og beskriver det som en type livsvarig antisosial atferd. Det finnes omfattende forskning som viser at tidlige atferdsmønstre som kjennetegnes av opposisjonell atferd i form av trassighet og liten evne til å følge instrukser, i sterk grad predikerer senere negativ atferd (). En nylig studie fra Storbritannia fant at PDA-trekk hos voksne er assosiert med selvrapportert kriminalitet (Egan, Linenberg & O´Nions, 2019). Studien kan indikere et stabilt mønster av antisosial atferd hos personer med PDA. Hos voksne er antisosial personlighetsforstyrrelse blitt trukket frem som en viktig differensialdiagnose til PDA i rettspsykologiske vurderinger og kriminalpsykologi ().

Opplæringssituasjoner på skolen og andre arenaer innbefatter en rekke krav, og utfordringer i opplæringssituasjoner kan hos noen barn knyttes til PDA. Et fremtredende kjennetegn på PDA for spesialpedagoger og lærere er sosial manipulasjon, utagering og vegring i møte med dagligdagse krav i undervisningen. Langton & Frederickson (2016) fant at henholdsvis 55 prosent og 52 prosent av elever med PDA hadde skadet medelever og skoleansatte.

Atferdsvansker som fører til at undervisningen blir forstyrret, og går ut over læring hos barnet, er relativt utbredt i norsk skole. I PISA-undersøkelsen fra år 2000 lå Norge på andreplass i forekomst av disiplinproblemer i undervisning blant 265 000 15-åringer i 32 land (). Undersøkelsen ble gjentatt tre år senere. Da hadde Norge høyest forekomst av atferdsproblemer blant alle landene som deltok (). I PISA-undersøkelsen fra 2015 rapporterer norske skoleledere at andelen elever som går på en skole der læring blir hemmet av elever som truer eller mobber medelever «I noen grad» eller «Mye», er 12 prosent (). Funnene fra PISA-undersøkelsene støttes av , som observerte 27 klasser på fjerde klassetrinn og fant at bare omtrent 50 prosent av undervisningstiden brukes til faktisk fagundervisning. Det er grunn til å anta at barn og unge med PDA er blant de elevene som utviser hyppig uttalt motstand og potensielt økende atferdsvansker i skolehverdagen.

Et annet svært utfordrende fenomen for norske lærere er skole- og undervisningsvegring. På grunn av de sentrale kjennetegnene ved PDA er det naturlig å anta at denne gruppen barn er sterkt representert blant skolevegrerne. Forekomsten av skolevegring blant barn og unge i Norge er noe usikker. Det foreligger ingen tall fra sentrale myndigheter, som Utdanningsdirektoratet, fylker eller kommuner om hvor mange barn i barne- og ungdomsskolen som er hjemme i skoletiden. Internasjonale studier viser stor variasjon i antatt forekomst av skolevegring, hovedsakelig på grunn av ulike måter å definere fenomenet på. hevder at et eller flere tegn på skolevegring finnes hos mellom 5 og 28 prosent av alle barn til enhver tid i USA. Det er mulig å anta at forekomsten ligger på samme nivå i Norge, og en nylig studie antyder en høyere forekomst av skolevegringsatferd blant barn og unge med autismespekterforstyrrelse enn hos typisk utviklede elever (). En patologisk motstand mot krav og ubehag gjør skolehverdagen til en uoverkommelig utfordring for mange.

Jo mindre opplevd kontroll et barn med PDA har, desto større er sannsynligheten for vegring og motstand. Samtidig har skole- og undervisningsvegring en iboende kumulativ effekt, ved at opplevd ubehag holder barn hjemme fra skolen. Jo lenger man er hjemme, desto større blir ubehaget ved økte krav og redusert kontroll. beskriver at skolestart, overganger mellom skoler og oppstart etter ferier er spesielt forbundet med økt risiko for vegring. Det vil derfor være mulig å identifisere barn med PDA tidlig i skoleforløpet med mål om å forebygge skolevegring.

Alvorlighetsgraden og utstrekningen av vanskene knyttet til PDA i skolen understreker viktigheten av å møte elevgruppen med atferd som minner om PDA, med effektive tiltak. Fordi mange atferdsvansker er av kumulativ natur, og hos mange ses gjennom hele livet, er tidlig innsats avgjørende for å forebygge alvorlige problemer.

Kartlegging av PDA

Kartlegging er essensielt for å fange opp vansker så tidlig som mulig og kunne sette i gang effektive tiltak. Det er generelt lite forskning på PDA, men kartlegging er et av områdene som har fått mest oppmerksomhet (). Foreldrerapporteringsskjema Extreme Demand Avoidance Questionnaire (EDA-Q) kan benyttes til å kartlegge PDA hos barn og unge. En studie har vist at EDA-Q kan brukes til å differensiere mellom PDA og autisme eller autisme med komorbide atferdsvansker, og at skjemaet har gode psykometriske egenskaper (). EDA-Q finnes oversatt til norsk og er fritt tilgjengelig på nett (https://spiss.no/news/eda-q-kartleggingsskjema-for-pda). Skjemaet inneholder 26 påstander som besvares fra «ikke sant» til «veldig sant» og rates fra null til tre. En totalskår på 50 eller mer indikerer en PDA atferdsprofil hos barn opptil 11 år, mens en skår på 45 eller mer indikerer en PDA atferdsprofil hos ungdom fra 12 år og oppover ().

Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (DISCO) som ofte brukes i utredningen av autismespekterforstyrrelser og lignende vansker, inneholder elementer som er spesifikke for PDA (; ). Det trengs imidlertid mer forskning før DISCO kan benyttes til å identifisere PDA, blant annet etablering av grenseverdier (cutoff) ().

En utfordring med kartleggingsskjemaet EDA-Q, som benyttes i mesteparten av forskningen på PDA, er at det er basert på foreldrerapportering. EDA-Q er også blitt tilpasset til et selvrapporteringsskjema for voksne (Egan mfl., 2019), men det eksisterer i dag ikke kartleggingsverktøy basert på lærerrapport, strukturert observasjon eller andre kliniker-skårede kartleggingsverktøy.

Emosjonelle vansker ved PDA

Angst for krav eller for å miste kontroll har av flere vært trukket frem som en sentral og drivende komponent ved PDA (; ; ). Unngåelsesatferd kan imidlertid være motivert av andre ting enn angst, og andre forfattere har hevdet at det er prematurt å konkludere med angst som en sentral komponent ved PDA (Orm mfl., 2019). mener at PDA kan forklares ved autismespekterforstyrrelse og komorbid angst og atferdsforstyrrelse. fant en høyere forekomst av internaliserende symptomer hos barn med PDA sammenlignet med barn med autismespekterforstyrrelser eller atferdsproblemer. En nylig studie sammenlignet imidlertid angstsymptomer hos barn med klinisk diagnostisert PDA med angstsymptomer hos en gruppe barn uten PDA, hvor halvparten hadde en autismespekterforstyrrelse. De fant at gruppen med PDA hadde høyere intoleranse for usikkerhet som personlighetstrekk, men ikke høyere angstsymptomer enn gruppen uten PDA ().

En annen studie av O´Nions og kolleger (2018) utforsket foreldres beskrivelser av barn med PDA sine vansker. De fant at foreldre rapporterte om engstelighet for usikre situasjoner og fobier som en del av vanskene hos barna deres. Samlet sett kan studiene antyde at barn og unge med PDA er engstelige for det som er usikkert, har lav terskel for usikkerheten og kan ha psykiske tilleggsvansker som depresjon og fobier. Det er godt kjent at personer med nevroutviklingsforstyrrelser, slik som ASF, ofte har psykiske tilleggsvansker som angstlidelser og depresjon (; ). En potensiell utfordring er at dersom angst anses som en del av PDA, står man i fare for diagnostisk overskygging der angstlidelser forklares som PDA. Overskygging kan da hindre personen fra å få behandling for en angstlidelse.

I møte med emosjonelle vansker hos barn og unge med PDA bør det alltid vurderes om det foreligger symptomer på depresjon og angst. Hvis dette er tilfelle, bør det tilbys adekvat behandling for tilleggslidelsen. Behandlingsmetoder for angst som har vist seg effektive i behandlingen av typisk utviklede barn og unge, slik som systematisk desensitivering, eksponering og kontingent forsterkning, har vist seg å være effektive for angstlidelser hos barn og unge med ASF (). Kognitiv atferdsterapi har vist lovende resultater i behandlingen av internaliserende vansker hos både personer med ASF og ADHD (; ).

Emosjonell dysregulering er antatt å være en sentral risikofaktor for utviklingen av affektive lidelser som angst og depresjon (). Dramatiske og raske humørsvingninger hos barn og unge med PDA (; O´Nions mfl., 2018) antyder dårlig evne til emosjonsregulering. Å kunne gjenkjenne egne og andres emosjoner, samt forstå årsaker og konsekvenser av emosjoner, er sentralt for emosjonsregulering (). Trening i ulike aspekter av emosjonell kompetanse, og spesielt emosjonsregulering, kan dermed tenkes å være viktig for barn og unge med PDA.

PDA i et transaksjonelt perspektiv

har foreslått en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell for utviklingen av hovedtrekket ved PDA, motstand mot krav. Modellen tar utgangspunkt i utviklingspsykopatologi, der tvingende samspillsmønstre mellom barn og omgivelsene er beskrevet som sentralt i utviklingen av atferdsproblemer og antisosial atferd (e.g. ). Det tvingende samspillet består av to parter som blir negativt forsterket, der barnet unnslipper ubehaget ved krav når det manipulerer eller utagerer, mens den voksne slipper ubehaget ved å stå i kravet når han eller hun demper eller gir opp kravet.

Både biologiske og sosiale betingelser bidrar til utviklingen av et tvingende samspillsmønster. Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser kan ha emosjonelt reaktive nervesystem som øker sårbarheten for stress når omgivelsene stiller krav som er utenfor deres mestringsområde ().

Det finnes ingen effekt- eller effektivitetsstudier av tiltak for personer med PDA (). Tiltak i kunnskapsbasert praksis må derfor ta utgangspunkt i forskning fra tilgrensende områder og problematikk. Med utgangspunkt i forskning på utvikling av atferdsvansker hos barn og unge har det blitt utviklet en rekke effektive intervensjoner, slik som Parent Management Training – Oregon (PMTO) og multisystemisk terapi (MST) (). PMTO og lignende foreldretrening har vist seg effektivt for å redusere problematferd både hos barn med ADHD () og barn med autismespekterforstyrrelser (; ). Fordi tvingende samspillsmønstre kan oppstå i barnets samspill med lærere og andre på skolen, kan ikke innsatsen begrenses til hjemmet. Tvingende samspill må brytes også på andre arenaer. Trening av både foreldre og lærere i prinsippene som MST og PMTO bygger på, kan være et aktuelt tiltak. Blant metodene fra MST og PMTO er blant annet positiv involvering og forsterkning av ønsket atferd, samt fokus på barn og unges styrker. Det skal påpekes at hverken PMTO eller MST er anbefalt for barn og unge med autismespekterforstyrrelser i umodifisert format. Tiltakene bør derfor settes i gang av fagpersoner med god kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser og den aktuelle intervensjonen, slik at nødvendige modifikasjoner kan foretas.

Foreldretrening anvendes ofte som et forebyggende tiltak eller tidlig intervensjonstiltak. Når tvingende samspillsmønstre har «satt seg», kan det tenkes at tiltak må være mer omfattende. Funksjonelle analyser av barnets samspill med omgivelsene har vært foreslått som et startpunkt og grunnlag for å skreddersy tiltak (; ). Funksjonelle analyser av problematferd hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser har en lang og omfattende historie og empirisk database bak seg (; ). Det finnes flere ulike former for funksjonelle analyser (). Felles for alle er forsøket på å identifisere triggere til problematferd og opprettholdende konsekvenser (tilføring av noe ønskelig eller fjerning av ubehag). Med funksjonelle analyser som kartleggingsgrunnlag kan man følge standardiserte sjekklister (e.g. ) for å utforme og evaluere tiltak som kan ha effekt i den enkelte situasjonen (). Om man samtidig ønsker å bidra til evidensbasen om tiltak for personer med PDA, kan tiltakenes effekt dokumenteres i et N = 1-design () og publiseres i fagtidsskrifter.

Tiltaksutforming ved PDA

Å sette «hardt mot hardt» kan være fristende i møte med problematferd hos barn og unge, men er sjeldent en hensiktsmessig tilnærming på sikt. Kombinasjonen av antisosial atferd og emosjonelle vansker hos barn og unge med PDA gjør tiltaksutforming utfordrende og komplekst. Det er nødvendig å ta hensyn til de emosjonelle vanskene når man implementerer tiltak for antisosial atferd, og omvendt. Tiltak som kan antas å påvirke både emosjonelle vansker og antisosial atferd samtidig, kan være hensiktsmessig. Eksempler på slike tiltak er foreldretrening (; ), trening i emosjonelle ferdigheter (e.g. ; ) og kognitiv atferdsterapi (; ; ). En utfordring i møte med barn og unge med PDA er imidlertid lav motivasjon for behandling og opplæring. Beskrivelsene av barn og unge med PDA tyder på at de møter forsøk på behandling og opplæring med motstand, unngåelse og/ eller flukt. Å møte slike situasjoner med å legge ytterligere press på personen med PDA må antas å være uhensiktsmessig og kan medføre motkontroll () i form av enda større kravmotstand både i situasjonen og senere. Å danne en god relasjon og å utvise en god porsjon fleksibilitet er generelt viktig i endringsarbeid med mennesker, og kanskje spesielt viktig i møte med barn og unge med PDA (). På samme måte som samspill mellom omsorgsgivere og barn er samspillet mellom lærer og elev transaksjonelt av natur. Forhold ved barnet, som temperament, tilknytningsforhold og dominante atferdsmønstre, er avgjørende for om samspillet blir positivt og konstruktivt. På samme måte er trekk ved og egenskaper hos læreren med på å avgjøre elevens mulighet for å profittere optimalt på undervisningen og trives på skolen. Lærere med det vi omtaler som en autoritativ lærerstil, med klare krav, tydelig kontroll, konkrete og konstruktive tilbakemeldinger og varme relasjoner til elevene har vist seg å være gunstig for læringsmiljøet (). For barn og unge med PDA er møtet med en autoritativ og forståelsesfull lærer helt avgjørende. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver og konkrete krav i en relasjon med gjensidig varme og respekt kan forebygge og løse mange situasjoner som ellers kan ende i aggresjon eller vegring hos eleven. Det er derfor viktig å ha klare forventninger i overgangssituasjoner og arbeidsoppgaver fra en lærer som evner å vise varme i samspill og legger til rette for mestring. Alle barn, og spesielt barn med PDA, profitterer på detaljerte beskrivelser av delhandlinger og konkrete begrunnelser for at oppgaver skal gi mening.

For noen elever med PDA er det ikke sikkert at en autoritativ lærerstil er tilstrekkelig; det trengs i tillegg spesifikke tiltak for å motivere elevene til å gjennomføre krav. Intervensjoner for å motivere personer med autismespekterforstyrrelser for behandling og opplæring kan i slike tilfeller tenkes å ha effekt for personer med PDA, og inkluderer selvendringsintervensjoner (; ), tegnøkonomi () og atferdsavtaler (; ; ). Atferdsanalytiske intervensjoner er omdiskutert innenfor PDA-feltet, og enkelte har hevdet at intervensjoner basert på atferdsanalyse ikke er effektivt for personer med PDA (; ). I mangel av intervensjonsstudier står imidlertid påstandene udokumenterte (), men det ville vært veldig spesielt om barn og unge med PDA ikke lærer etter grunnleggende læringsprinsipper identifisert både hos mennesker og dyr (). påpeker at den opprinnelige påstanden av om at tradisjonelle tiltak for mennesker med autismespekterforstyrrelser ikke virker for personer med PDA, er farget av datidens tiltak, preget av vekt på rutiner, struktur og autoritære voksne.

En av tilnærmingene med empirisk støtte i opplæringen av mennesker med autismespekterforstyrrelser har vært Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (). Hovedelementene i TEACCH dreier seg om ulike former for strukturering og rutiner (). Både kognitive tilnærminger med strukturering og atferdsanalytiske intervensjoner er blitt kritisert for å være reduksjonistiske (). Kritikken rettet mot atferdsanalytiske intervensjoner kan bunne i manglende kunnskap om atferdsanalyse. Forskere innenfor andre områder enn atferdsanalyse integrerer sjeldent atferdsanalyse i teoriene sine (), og både lærere og studenter innenfor psykologi og helsefag innehar en rekke misforståelser om atferdsanalyse (). Misforståelsene eksisterer på samme måte innenfor autismefeltet og farger diskursen både blant lekpersoner og fagpersoner (). Beskrivelsen av atferdsanalytiske tilnærminger i PDA-litteraturen (e.g. Langton & Fredrickson, 2018; ) er mangelfulle og innebærer henvisninger til bruk av straff eller konsekvenser (i negativ forstand), som er svært uvanlig i atferdsanalytiske intervensjoner (). Straff kan medføre negative emosjonelle reaksjoner, føre til aggresjon og unngåelse og har ofte kortvarig effekt på atferd. Straff vil kunne påvirke lærer-elev-relasjonen negativt og forsterke emosjonelle vansker hos elever med PDA, og bør derfor unngås.

Klinisk erfaring med barn og unge med PDA tilsier at atferdsanalytiske intervensjoner kan være effektive (). argumenterer for at atferdsanalytiske intervensjoner kan ha effekt for personer med PDA, men at intervensjonene bør implementeres på en fleksibel måte, tilpasses til familien og de sosiale omgivelsene, og bygge på barnets særinteresse. Tiltakene bør bygge på funksjonelle analyser (; ) som identifiserer atferdens funksjon. I møte med utfordrende atferd og emosjonelle vansker hos personer med tilgrensende problematikk, slik som ADHD og ASF, er atferdsanalytiske intervensjoner regnet blant de mest effektive (; )

Betydningen av å bygge allianse med foreldrene

Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser har behov for en koordinert innsats der samarbeidet mellom fagfolk, foreldre og andre fungerer godt og bidrar til forutsigbare rammer. Forskning fra Storbritannia har vist at en betydelig andel av elever med PDA opplever midlertidige utvisninger fra skolen (Langton & Frederickson, 2016), og at enkelte foreldre opplever fagpersoners involvering som lite hjelpsom (Langton & Frederickson, 2018). Den høye andel som har opplevd utvisning fra skolen, kan reflektere mangelen på effektive tiltak for å møte denne gruppen barn og unge.

For foreldre til barn og unge med PDA kan det være belastende dersom de opplever at fagfolk mener at de har medvirket til utvikling av barnets vansker. Hypotesen om at «kjøleskapsmødre» eller emosjonell deprivasjon (; ) er årsaken til autisme, er for lengst forlatt, og det er godt kjent at ASF har nevrobiologiske årsaker og sterk arvelighet (f.eks. ). Likevel viser studier at foreldre til barn med ASF fremdeles erfarer å bli klandret for sitt barns diagnose (). Foreldre til barn med PDA kan være ekstra sårbare for å bli klandret. Barn med PDA vil utfordre omgivelsene, og den sosiale, manipulative atferden kan føre til at omgivelsene tolker barnet som mer sosialt kompetent enn han/ hun faktisk er. Konsekvensen kan være at lek- og fagfolk kan oppfatte at foreldre, som uvitende og ukontrollert har blitt ført inn i et negativt samspill med barnet sitt (), er årsak til vanskene.

For å unngå at foreldre føler seg klandret er det viktig at fagfolk som skal jobbe med barn og unge med PDA og deres familier, tar seg tid til å lytte til foreldrene og er villig til å lære mer om PDA (Langton & Fredrickson, 2018). Funksjonelle analyser av foreldretreningsintervensjoner og faktorer som opprettholder PDA-atferden, er viktige tiltak i en helhetlig tilnærming til PDA, men kan oppleves av foreldre som «anklager» (f.eks. «det er noe i omgivelsene som opprettholder atferden»). Å presisere at tvingende samspillsmønstre er biologisk betinget (f.eks. biologisk betingede trekk ved barnet fører familien inn i negative interaksjoner), utilsiktet og ukontrollerbart () er helt sentralt. Forskning har vist at blant foreldre til elever med ASF er foreldrene med barn som mottar autismespesifikke program, mest fornøyde med barnets opplæring (). Oppmerksomhet på atferd som kan antas å knyttes til PDA, kan medvirke til at flere barn med sammensatte sosiale og akademiske vansker kan få bedre og mer tilpasset hjelp. Kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser generelt og PDA spesielt blant skolepersonell kan være hensiktsmessig både for elevens opplæringstilbud og for samarbeid og tilfredshet hos foreldre.

Konklusjon

PDA representerer en spesialpedagogisk utfordring. Atferdsprofilen representerer et komplekst tilstandsbilde med trekk av både autisme, antisosial atferd og emosjonelle vansker. Forskning på PDA er fortsatt i startgropen, og mange spørsmål forblir ubesvart. Fremtidig forskning bør prioritere temaer som er av praktisk betydning, slik som pedagogiske tiltak og tidlig intervensjon. Mangelen på intervensjonsstudier kan gjøre det vanskelig å identifisere mulig effektive tiltak for elever med PDA. I denne artikkelen har vi foreslått en rekke både forebyggende, motiverende og behandlende tiltak som bygger på forskning på atferdsforstyrrelser, ADHD og ASF. Det er imidlertid behov for å studere tiltakenes effekt for elever med PDA og samtidig fokusere på den sosiale validiteten; hvor akseptabelt tiltaket er for elevene selv og foreldrene (; ).

Studier som kartlegger prevalensen av PDA blant barn og unge i Norge, vil være nyttig for å få et klarere bilde av omfanget av disse vanskene i skolen. Forskning på årsaker, genetikk og kognitive funksjoner er også viktig, men alvorlighetsgraden og antydet omfang av vanskene tilsier at det ikke er tid til å vente på grunnforskningen før man setter i gang tiltak. For å forebygge utviklingen av livsvedvarende antisosial atferd hos barn og unge med PDA er det viktig at spesialpedagoger og lærere får kjennskap til atferdsprofilen, og at det settes inn tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Effektive tiltak forutsetter et godt samarbeid mellom foreldre og hjelpeapparat, noe som kan oppnås ved å lytte til foreldrene på en ikke fordømmende måte. Tiltakene vil måte skreddersys til den enkelte, og funksjonelle kartlegginger er et viktig første steg i tiltaksutformingen.

Litteraturhenvisninger

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing.

ARNTZEN, E., LOKKE, J. A., LOKKE, G. & EILERTSEN, D-E. (2010). Misconceptions about behavior analysis among university students and teachers in Norway. The Psychological Record, 60, s. 325–336.

BEARSS, K., JOHNSON, C., SMITH, T., LECAVALIER, L., SWIEZY, N.,AMAN, M., … SCAHILL, L. (2015). Effect of Parent Training vs. Parent Education on Behavioral Problems in Children With Autism Spectrum Disorder: A Randomized Clinical Trimfl. JAMA, 313(15), s. 1524– 1533. https://doi.org/10.1001/jama.2015.3150.

BEAVERS, G.A., IWATA, B.A. & LERMAN, D.C. (2013). Thirty Years of Research on the Functional Analysis of Problem Behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 46(1), s. 1– 21. https://doi.org/10.1002/ jaba.30.

BETTELHEIM, B. (1959). Feral children and autistic children. American journal of Sociology, 64, s. 455–467.

BJÅSTAD, J.F. (2011). Kan barn og ungdom med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, s. 69–74.

BJØRNEBEKK, G., KJØBLI, J. & OGDEN, T. (2015). Children With Conduct Problems and Co-occurring ADHD: Behavioral Improvements Following Parent Management Training. Child & Family Behavior Therapy, 37(1), s. 1–19. https://doi.org/10.1080/07317107.2015.1000227.

BROOKMAN-FRAZEE, L., VISMARA, L., DRAHOTA, A., STAHMER, A. & OPENDEN, D. (2009). Parent Training Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders. I: J.L. (Ed.), Applied Behavior Analysis for Children with Autism Spectrum Disorders (s. 237–257). https://doi. org/10.1007/978-1-4419-0088-3_14.

CARR, M.E., MOORE, D.W. & ANDERSON, A. (2014). Self-management interventions on students with autism: A meta-analysis of single-subject research. Exceptional Children, 81(1), s. 28–44.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (2019). Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder. Hentet fra: https://www.cdc.gov/ ncbddd/autism/data.html 29.08.2019.

DELPRATO D. J. (2002). Countercontrol in behavior analysis. The Behavior analyst, 25, s. 191–200.

EGAN, V., LINENBERG, O. & O´NIONS, E. (2018). The Measurement of Adult Pathological Demand Avoidance Traits. Journal of Autism and Developmental Disorders, online first. https://doi.org/10-1007/s10803-018-3722-7.

FJÆRAN-GRANUM, T. & PERSSON, C. (2018). Når hverdagen blir en maktkamp: Ekstrem kravavvisning/PDA Hva er det og hva gjør vi? Oslo: SPISS forlag.

FRICK, P.J. & WHITE, S.F. (2008). Research Review: The importance of callous-unemotional traits for developmental models of aggressive and antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), s. 359–375. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01862.x.

GARRELS, V. (2015). En framtid for TEACCH. Spesialpedagogikk, 80(2), s. 32–37.

GHAZIUDDIN, M., GHAZIUDDIN, N. & GREDEN, J. (2002). Depression in Persons with Autism: Implications for Research and Clinical Care. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(4), s. 299–306. https://doi.org/10.1023/A:1016330802348.

GILLBERG, C. (2014). Commentary: PDA – public display of affection or pathological demand avoidance? – reflections on O'Nions et al. (2014). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(7), s. 769–770.

GILLBERG, C., GILLBERG, I.C., THOMPSON, L., BISKUPSTO, R. & BILLSTEDT, E. (2015). Extreme («pathological») demand avoidance in autism: a general population study in the Faroe Islands. European Child and Adolescent Psychiatry, 24, s. 979–984. https://doi.org/10.1007/ s00787-014-0647-3.

GREEN, J., ABSOUD, M., GRAHAME, V., MALIK, O., SIMONOFF, E., LE COUTEUR, A. & BAIRD, G. (2018). Pathological Demand Avoidance: symptoms but not a syndrome. The Lancet Child & Adolescent Health, 2, s. 455–464. https://doi.org/10.1016/S2352-4642 (18)30044-0.

HAUG, P. (2006). Begynneropplæring og tilpassa undervisning. Casper forlag.

HAWKINS, E., KINGSDORF, S., CHARNOCK, J., SZABO, M., MIDDLETON, E., PHILLIPS, J. & GAUTREAUX, G. (2011). Using behaviour contracts to decrease antisocial behaviour in four boys with an autistic spectrum disorder at home and at school. British Journal of Special Education, 38(4), s. 201–208.

HOFMANN, S.G., SAWYER, A.T., FANG, A. & ASNAANI, A. (2012). Emotion Dysregulation Model of Mood and Anxiety Disorders. Depression and Anxiety, 29(5), s. 409–416. https://doi.org/10.1002/da.21888.

HOLDEN, B. & FINSTAD, J. (2010). Atferdsavtaler. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag.

HUKKELBERG, S., TØMMERÅS, T. & OGDEN, T. (2019). Parent training: Effects beyond conduct problems. Children and Youth Services Review, 100, s. 405–414. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.03.009.

JACOBSEN, K. & BEKK, M. (2005). Psykologisk forståelse av autisme – implikasjoner for behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, s. 790–796.

KEARNEY, C.A. (2001). School refusal behavior in youth: A functional approach to assessment and treatment. Washington, DC, US: American Psychological Association.

KEARNEY, C.A., LEMOS, A. & SILVERMAN, J. (2004). The functional assessment of school refusal behavior. The Behavior Analyst Today, 5, s. 275–283.

KJÆRNSLI, M. & JENSEN, F. (2016). Stø kurs. Norske elevers kompetanse naturfag, matematikkog lesing i PISA 2015. Oslo: Universitetsforlaget.

KJÆRNSLI, M., LIE, S., OLSEN, R.V., ROE, A. & TURMO, A. (2004). Rett spor eller ville veier? Oslo: Universitetsforlaget.

KJÆRNSLI, M., LIE, S., ROE, A. & TURMO, A. (2001). Godt rustet for framtida? Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Universitetet i Oslo.

LANGTON, E.G. & FREDRICKSON, N. (2018). Mapping the educational experiences of children with pathological demand avoidance. Journal of Research in Special Educational Needs, 16, s. 254–263. https://doi. org/10.1111/1471-3802.12081.

LANGTON, E.G. & FREDRICKSON, N. (2018). Parents’ experiences of professionals’ involvement for children with extreme demand avoidance. International Journal of Developmental Disabilities, 64, s. 16–24. https://doi.org/10.1080/20473869.2016.1204743.

LARSEN, R., BUSS, D. & WISMEIJER, A. (2013). Personality psychology: Domains of knowledge about human nature. United Kingdom: MsGraw-Hill Education.

LOEBER, R., BRUKE, J.D. & PARDINI, D.A. (2009). Development and etiology of disruptive and delinquent behavior. Annual Review of Clinical Psychology, 5, s. 291–310.

LØKKE, G. (2011). Treating Social Skills Deficits in AD/HD: Behavioural contributions and future challenges. European Journal of Behavior Analysis, 12, s. 73–91. https://doi.org/10.1080/15021149.2011.11434356.

LØKKE, J.A. (2001). Anvendelse av tidsserie eksperimentering ved N=1 i spesialpedagogisk forskning og praksis. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 79, s. 50–58.

LØKKE, J.A. (2014). En alternativ omtale av funksjonelle analyser som inkluderer kausal metodologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 41, s. 81–87.

LØKKE, J.A., ORM, S. & DECHSLING, A. (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 46, s. 55–63.

LØKKE, J.A. & SALTHE, G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: Fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 39, s. 17–32.

LYDON, S., HEALY, O., O’CALLAGHAN, O., MULHERN, T. & HOLLOWAY, J. (2015). A Systematic Review of the Treatment of Fears and Phobias Among Children with Autism Spectrum Disorders. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2(2), s. 141–154. https://doi. org/10.1007/s40489-014-0043-4.

MARTINS, M.P., HARRIS, S.L. & HANDLEMAN, J.A. (2014). Supporting Inclusive Education. I: F.R. Volkmar, S.J. Rogers, R. Paul & K.A. Pelphrey (Red.). Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (4 utg.) s. 858–869)). Wiley.

MATSON, J.L., & BOISJOLI, J.A. (2009). The token economy for children with intellectual disability and/or autism: A review. Research in Developmental Disabilities, 30(2), s. 240–248.

MCGILLIVRAY, J.A., & EVERT, H.T. (2014). Group Cognitive Behavioural Therapy Program Shows Potential in Reducing Symptoms of Depression and Stress Among Young People with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(8), s. 2041–2051. https://doi. org/10.1007/s10803-014-2087-9.

MESIBOV, G.B., ADAMS, L.W. & SCHOPLER, E. (2000). Autism: A Brief History. Psychoanalytic Inquiry, 20(5), s. 637–647. https://doi. org/10.1080/07351692009348913.

MOFFITT, T. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. Psycholocigal review, 100(4), s. 674–701.

MUNKHAUGEN, E.K., GJEVIK, E., PRIPP, A. H., SPONHEIM, E., & DISETH, T.H. (2017). School refusal behaviour: Are children and adolescents with autism spectrum disorder at a higher risk? Research in Autism Spectrum Disorders, 41, 31–38. https://doi.org/10.1016/j. rasd.2017.07.001.

NEELY-BARNES, S.L., HALL, H.R., ROBERTS, R.J. & GRAFF, J.C. (2011). Parenting a Child With an Autism Spectrum Disorder: Public Perceptions and Parental Conceptualizations. Journal of Family Social Work, 14(3), s. 208–225. https://doi.org/10.1080/10522158.2011.571539.

NEWSON, E., LE MARECHAL, K. & DAVID, C. (2003). Pathologcial Demand Avoidance Syndrome: A necessary distinction within the pervasive developmental disorders. Archives of Disease in Childhood, 88, s. 595–600. http://dx.doi.org/10.1136/adc.88.7.595.

NORDAHL, T., SØRLIE, M.A., TVEIT, A. & MANGER, T. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagbokforlaget.

O´NEILL, R.E., JENSON, W.R. & RADLEY, K.C. (2014). Interventions for Challenging Behaviors. I: F.R. Volkmar, S.J. Rogers, R. Paul & K.A. Pelphrey (Red.). Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (4. utg.) (s. 826–837). Wiley.

O´NIONS, E., CHRISTIE, P., GOULD, J., VIDING, E. & HAPPÉ, F. (2014). Development of the “Extreme Demand Avoidance Questionnaire” (EDA-Q): preliminary observations on a trait measure for Pathological Demand Avoidance. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, s. 758–768. https://doi.org/10.111/jcpp.12149.

O´NIONS, E. & NOENS, I. (2018). Commentary: Conceptualising demand avoidance in an ASD context – a response to Osman Malik & Gilian Baird (2018). Child and Adolescent Mental Health, 23, s. 389–390. https://doi.org/ 10.1111/camh.12287.

O´NIONS, E., GOULD, J., CHRISTIE, P., GILLBERG, C., VIDING, E. & HAPPÉ, F. (2016). Identifying features of “pathological demand avoidance” using the Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (DISCO). European Child & Adolescence Psychiatry, 25, s. 407– 419. https://doi.org/10.1007/s00787-015-0740-2.

O´NIONS, E., VIDING, E., FLOYD, C., QUINLAN, E., PIDGEON, C., GOULD, J. & HAPPÉ, F. (2018). Dimensions of difficulty in children reported to have an autism spectrum diagnosis and features of extreme/”pathological” demand avoidance. Child and Adolescent Mental Health, 23, s. 220–227. https://doi.org/10.111/camh.12242.

O´NIONS, E., VIDING, E., FLOYD, C., QUINLAN, E., PIDGEON, C., GOULD, J., & HAPPÉ, F. (2018). Dimensions of difficulty in children reported to have an autism spectrum diagnosis and features of extreme/”pathological” demand avoidance. Child and Adolescent Mental Health, 23, s. 220–227. https://doi.org/10.111/camh.12242.

OGDEN, T. & AMLUND-HAGEN, K. (2013). Adolescent Mental Health: Prevention and Intervention. London: Routledge.

ORM, S. & LØKKE, J.A. (2019). Autisme og selvendring: Et forsømt område Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse. Autisme i dag, nr. 2, s. 28–33.

ORM, S. & ORM, C. (2018). Trening i emosjonell kompetanse for elever med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk, 83(4), s. 42–51.

ORM, S., LØKKE, J.A. & LØKKE, G.E.H. (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 46, s. 29–43.

OVERSKEID, G. (2018). Do we need the environment to explain operant behavior? Frontiers in Psychology, 9, 373. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2018.00373.

PATTERSON, G.R. (2002). The early development of coercive family process. I: J.B. Reid, G. R. Patterson & J. Snyder (eds.). Antisocial behavior in children and adolescents: A developmental analysis and model for intervention (s. 25–44). https://doi.org/10.1037/10468-002.

PONS, F., DOUDIN, P.A., HARRIS, P. & DE ROSNAY, M. (2005). Helping children to improve their emotion comprehension. I: F. Pons, D.R. Hancock, L. Lafortune, & P.A. Doudin (red). Emotions in learning. s. 15–39. Aalborg Universitetsforlag.

REILLY, C., ATKINSON, P., MENLOVE, L., GILLBERG, C., O´NIONS, E., HAPPÉ, F. & NEVILLE, B.G. R. (2014). Pathological Demand Avoidance in a population-based cohort of children with epilepsy: Four case studies. Research in Developmental Disabilites, 35, s. 3236–3244. https://doi. org/10.1016/j.ridd.2014.08.005.

RUTTER, M. & THAPAR, A. (2014). Genetics of Autism Spectrum Disorders. I: F.R. Volkmar, S. J. Rogers, R. Paul & K.A. Pelphrey (Red.). Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (4. utg.) (s. 411–423). Wiley.

SAUNDERS, A. (2014). Understanding pathological demand avoidance syndrome in children: A guide for parents, teachers and other professionals. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 42, 564–567.

SIMONOFF, E., PICKLES, A., CHARMAN, T., CHANDLER, S., LOUCAS, T. & BAIRD, G. (2008). Psychiatric Disorders in Children With Autism Spectrum Disorders: Prevalence, Comorbidity, and Associated Factors in a Population-Derived Sample. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 47(8), s. 921–929. https://doi.org/10.1097/ CHI.0b013e318179964f.

SOFRONOFF, K., ATTWOOD, T., HINTON, S. & LEVIN, I. (2007). A Randomized Controlled Trial of a Cognitive Behavioural Intervention for Anger Management in Children Diagnosed with Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(7), s. 1203–1214. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0262-3.

SOURANDER, A., HAAVISTO, A., RONNING, J.A., MULTIÄKI, P., PARKKOLA, K., SANTALAHTI, P., NIKOLAKAROS, G., HELENIUS, H., MOILANEN, I., TAMMINEN, T., PIHA, J., KUMPULAINEN, K. & ALMQVIST, F. (2005). Recognition of psychiatric disorders, and self-perceived problems. A follow-up study from age 8 to age 18. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, s. 1124 – 1134.

STUART, L., GRAHAME, V., HONEY, E. & FREESTON, M. (2019). Intolerance of uncertainty and anxiety as explanatory frameworks for extreme demand avoidance in children and adolescents. Child and Adolescent Mental Health. https://doi.org/10.1111/camh.12336.

SURÉN, P., BAKKEN, I.J., LIE, K.K., SØLBERG, S., AASE, H., REICHBORN-KJENNERUD, T. & STOLTENBERG, C. (2013). Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av autisme, AD/HD, epilepsi og cerebral parese i Norge. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 133, s. 1929–34. https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.0050unge. Fagbokforlaget.

TRUNDLE, G., CRAIG, L.A. & STRINGER, I. (2017). Differentiating between pathological demand avoidance and antisocial personality disorder: a case study. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behavior, 8, s. 13–27. https://doi.org/10.1108/JIDOB-07-2016-0013.

VIDAL, R., BOSCH, R., NOGUEIRA, M., GOMEZ-BAROS, N., VALERO, S., PALOMAR, G., … RAMOS-QUIROGA, A. (2013). Psychoeducation for adults with attention deficit hyperactivity disorder vs. cognitive behavioral group therapy a randomized controlled pilot study. Journal of Nervous and Mental Disease, 201, s. 894–900. https://doi.org/10.1097/ NMD.0b013e3182a5c2c5.

WOLF, M.M. (1978). Social validity: The case for subjective measurement or how applied behavior analysis is finding its heart. Journal of Applied Behavior Analysis, 11, s. 203–2014. https://doi.org/10.1901/ jaba.1978.11-203.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2018). International Classification of Diseases 11th Revision. Hentet 29.08.2019 fra: https://icd.who.int/en/.