Hvordan er det på skoler der det ikke blir gitt lekser? Hør på Lærerrommet.

Du kan høre episode 105 av Lærerrommet direkte her.

Episode 105: Er en leksefri skole best?

I episoden møter du blant annet rektor Elisabeth Groven ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter i Hol, en grunnskole som ble leksefri for noen år siden. Det var de foresatte som tok initiativet. Rektor og lærerne hadde noen bekymringer på forhånd.

– Den store bekymringen var om elevene fikk øvd nok på de grunnleggende ferdighetene vi tror de trenger å øve mye på, sier Groven.

Utvidet skoledag

Dette er en skole i distriktet der nesten alle elevene er avhengige av skoleskyss. Rektoren forteller at før skolen ble leksefri så benyttet derfor få elever seg av tilbudet om leksehjelp. Skolen tok noen grep da hjemmearbeidet ble fjernet:

– Vi lagde et system for å trene på grunnleggende ferdigheter ved å legge det inn i leksehjelptiden. Vi gjorde den obligatorisk, forteller rektoren som med det også utvidet alle elevenes skoledag, slik at dagen ble like lang for alle.

Lærer Ismet Kvakic ved Øreåsen barneskole i Moss, er også gjest i episoden. I denne kommunen bestemte politikerne at alle grunnskolene skulle bli leksefrie fra høsten 2022, noe mange lærere og foresatte ikke er fornøyd med.

– Noen lærere føler at de har mistet et verktøy, en mulighet til å differensiere og tilpasse, sier læreren.

Han viser til lekser som et av tiltakene flere lærere mener de trenger for å følge opp og hjelpe elevene som trenger ekstra hjelp med tilpasset opplæring.

Samtalen i Lærerrommet dreier seg også blant annet om elevene lærer like mye med og uten lekser, kontakten med de foresatte rundt læringen når leksene ikke er der, og om fritiden elevene får når de ikke gjør lekser lenger.

– Tenk nytt om lekser

Flere skoler og kommuner diskuterer det å bli leksebevisste eller helt leksefri. Debatten om lekser har pågått lenge, og kan til tider framstå som nokså polarisert. Ingen skolelov pålegger norske skoler å gi elevene lekser, men fortsatt gir de fleste skolene i landet hjemmearbeid.

Episodens tredje gjest er forsker Cecilie Pedersen Dalland, en av forskerne bak en studie om hjemmeskole under koronapandemien. Der kommer det blant annet fram at mange elever fikk for dårlig oppfølging og hjelp til skolearbeidet og med bakgrunn i disse funnene mener Dalland blant annet at vi må begynne å tenke nytt om lekser.

I Lærerrommet sier Dalland at både elever og foresatte har svart i studien at det som var bra med hjemmeskole var at skoledagen faktisk var slutt når den var slutt.

– For mange barn er lekser en stor bøyg å gjøre. Det kan være for vanskelig, det kan være at de ikke har motivasjon og det kan være at skoledagen er for lang og at de har lyst å gjøre andre ting, sier Dalland.

Hun sier at foresatte ofte synes det samme, fordi det er dem som må stille opp når leksene skal gjøres og da som lærere for eget barn.

– Når lekser blir noe du ikke kan gjøre alene, eller som er noe du ikke kan klare innenfor din egen kunnskap slik at du må ha voksne til å hjelpe deg, så er det ikke det vi kaller for lekser, sier forskeren, som i episoden også gir eksempel på hvordan lekser bør være hvis elevene får lekser.