Hva er årsakene til at elever mobber? Og hvilke strategier har lærere tilgjengelig i møte med mobbingen?

Tidligere pleide man å vektlegge indivudualpsykologiske forklaringer når man skulle prøve å forstå hvorfor elever mobber. Men forskning og erfaring viste at også såkalte «normale» elever sto bak mobbing. 

I denne forelesningen ser Selma Therese Lyng på mobbing i lys av ulike gruppedynamikker og sosiale prosesser. Lyng kaller det «normale sosiale prosesser som kommer på avveie».

Se presentasjonen her:

Fire perspektiver

Lyng bruker forskningen til den danske skoleforskeren Dorte Marie Søndergaard og den svenske skoleforskeren Robert Thornberg. De viser hvordan ulike gruppedynamikker i for eksempel en klasse kan føre til full utstøtelse av enkeltelever fra gruppen.

Videre så drøfter Lyng to andre gruppedynamikker som handler om hvordan vi markerer identitet, henholdsvis «oss-og-dem-gruppedynamikker» og posisjonering i uformelle statushierarkier. Dette er «normale» sosiale gruppedynamikkene som kan tippe over i mobbing. I tillegg beskriver Lyng hvordan også vanskelige, men normale følelser kan komme på avveier og trigge mobbing. Til slutt tar hun opp viktige strategier for undersøkelser og tiltak i møte med mobbing.

Selma Therese Lyng er forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med et bredt spekter av tema innenfor skoleforskning, og de siste årene særlig med skolemiljø, mobbing, tverrprofesjonelt samarbeid og kompetanseutvikling i skolen.

Litteraturhenvisninger

Eriksen, IM & Lyng, ST (2018). Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Oslo: Fagbokforlaget.

Aasebø, T. S., Midtsundstad, J. H. & Willbergh, I. (2017). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies, 49(3), 273–290. https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1072249

Bergkastet, I., Duesund, C. & Westvig, TS. (2021). “Didaktiske valg som fremmer fellesskap i grupper”. Kap. 6 i Restad, F., & Sandsmark, J. (red.) Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv. Oslo: Kommuneforlaget.

Hansen, H.R. (2011). Fællesskabende didaktik: et forslag til et begreb, der samtænker antimobning, undervisning og fællesskab. Skolen i morgen, 10, 10–15.

Hansen, H.R. (2014). «Fællesskabende didaktikker». Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 31, 63–72.

Hansen, H.R. (2016). Parentesmetoden – tænkestrategier mod mobning. Kbh: Dafolo

Hansen, H.R. (2021). «Det felles, det skapende og didaktikken». Kap 2 i i Restad, F., & Sandsmark, J. (red.) Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv. Oslo: Kommuneforlaget.

Lyng, S.T. (2004). Være eller lære? Om elevroller, identitet og læring i ungdomsskolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Lyng, ST (2018). “The social production of bullying: Expanding the repertoire of approaches to group dynamics”. Children & Society: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/chso.12281

Lyng, S.T. (2019). “Expanding the repertoire of psychological approaches to school bullying”. Paperpresentasjon, NERA-konferanse, Uppsala 2019

Lyng, ST. (2020). “Fellesskapende klasseledelse”. I Christensen & Ulleberg (red.) Klasseledelse, fag og danning. Oslo: Gyldendal

Lyng, Røysi og Snerte (2021). “Fellesskapende undervisning i tverrfaglige prosjekter”. Kap. 7 I Restad, F. & Sandsmark, J. (red.) Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv. Oslo: Kommuneforlaget.

Plauborg, H. (2011). «Klasseledelse og fællesskabende didaktikker: Om meningsfulde læringsmuligheder og værdig deltagelse i undervisningen». Kvan, 90 (31), 67–78.

Plauborg, H. (2016). Klasseledelse gentænkt. København: Hans Reizels Forlag.

Søndergaard, DM (2012). Bullying and social exclusion anxiety in schools. British Journal of Sociology of Education, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01425692.2012.662824

Thornberg, R. (2017). School bullying and fitting into the peer landscape: a grounded theory field study. British Journal of Sociology of Education, https://doi.org/10.1080/01425692.2017.1330680.

Tjora, A. (2018). Hva er fellesskap? Oslo: Universitetsforlaget.