Gjennom digital storyline kan elevene selv velge digitale verktøy som de bruker til å arbeide med et tema over tid. Slik kan skolen realisere fagfornyelsens intensjoner om elever som utforsker og går i dybden.

Storyline er en tverrfaglig, problemorientert og temabasert metode som med enkle grep kan tilpasses elever og studenter i alle aldre. Her vil jeg vise hvordan en storyline kan gjøres digitalt, og på den måten bidra til at både elever og lærere får utforske fag og tema gjennom digitale aktiviteter.

En slik organisering av opplæringen vil kunne gi elevene både ressurser og tid til å utforske og gå i dybden i fagstoffet, nettopp slik fagfornyelsen legger opp til.

Hvorfor digital storyline?

Elevene skal lære å tenke kritisk og reflektere gjennom engasjement sammen med andre. De skal også utvikle empati og sosiale ferdigheter. I en digital storyline kan vi få med alle fag, men samtidig variere kjerneelementene i fagene og de tre tverrfaglige temaene vi får med fagfornyelsen: demokrati og medborgerskap; bærekraftig utvikling; folkehelse og livsmestring. Styrken ved et slikt opplegg er nettopp at man jobber med det samme temaet over en periode. Elevene vil kunne utforske, lære og oppleve sammen med medelevene i en gruppe. Med denne organiseringsformen ser jeg også gode muligheter for å få til inkludering, ettersom storylinemetoden baserer seg på et sosiokulturelt læringssyn basert på dialog og samhandling.

Hva er en storyline?

Storyline er en tverrfaglig, problemorientert og temabasert metode som har sitt utspring i fagmiljøet rundt Bell, Harkness og Rendell ved Jordanhill College of Education i Glasgow i Skottland på 60-tallet.

Storyline er en pedagogisk metode som bruker en kreativ tilnærming til å engasjere elevene i målrettet læring gjennom ulike emner. Det sentrale er at den begynner med det eleven allerede vet, og at den gjennom grundige utformede spørsmål og aktiviteter bygger og videreutvikler deres kunnskap og ferdigheter. (Omand, 2018, min oversettelse fra engelsk)

Metoden kom inn i norsk grunnskole ved innfør-ingen av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97). I en storyline har læreren tenkt ut et miljø, og fortellingen (storylinen) blir til et univers elevene og lærer skaper sammen. Underveis og fortløpende skjer det noe som bryter opp fortellingen, og både elever og lærere går inn i roller de velger selv. I en digital storyline må det fortløpende dokumenteres hva og hvordan elevene løser oppgavene, og til slutt kan det bli både en utstilling og en høytidelig framvisning av det elevene har produsert (Midtfjeld, 2018).

Les hele kronikken på Utdanningsnytt.no