– Overaskende funn, sier professor. Lærere som er nye i jobben trives til tross for «praksissjokk» og mange komplekse oppgaver.

Saken ble først publisert på forskning.no

Hva gjør at nyutdannede lærere opplever jobbtilfredshet, stress og har tanker om å slutte i jobben?

Professorene Christian Brandmo ved Institutt for spesialpedagogikk og Dijana Tiplic ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning var nysgjerrige på dette.

Christian Brandmo, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

Mens Tiplic har faginteresse for organisasjonsteori og ledelse, har Brandmo sin faginteresse i motivasjon og læringsprosesser. Sammen har dette vist seg å være en bra kombinasjon, og de har nylig skrevet et bokkapittel sammen med ferske forskningsfunn om nyutdannede lærerebasert på data fra 600 nyutdannede ungdomsskolelærere som deltok i TALIS 2018.

Kvinnelige lærere mer tilfreds

Forskningsresultatene viste at kvinnelige lærere er mer tilfreds enn sine mannlige kollegaer, til tross for at de opplever mer stress.

Når forskerne sammenlignet de nyutdannede lærerne med de mer erfarne fant de noe interessant:

– Nyutdannede ungdomsskolelærere ser ut å trives mer enn de erfarne. Dette til tross for at de opplevde samme stressnivå, sier Brandmo.

Bør forske mer på stress

Siden alle grupper rapporterte om høyt stressnivå i yrket, er det viktig å forske mer på hvorfor de er stressede.

– For å kunne gjøre noe med lærernes situasjon, er det viktig å forske på årsakene bak stressopplevelsen, påpeker Brandmo.

Det kan godt være at årsakene til opplevelse av stress hos de nyutdannede lærerne er helt andre enn hos de erfarne. Derfor er dybdestudier på dette område noe som forskerne anbefaler videre.

Er du god på klasseledelse stresser du mindre

Dijana Tiplic, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (foto: Colvin / UiO)

Forskerne så også på hva som lå bak lærernes opplevelse av tilfredshet i yrket. De undersøkte deres såkalte «mestringsforventninger».

– Mestringsforventninger er et begrep som refererer til oppfatninger av egen kompetanse hos lærerne, forklarer Tiplic.

De så på lærernes opplevde mestring når det gjaldt å:

  • opprettholde orden og disiplin i klasserommet
  • skape elevengasjement
  • støtte og motivere elevene i sin læring
  • håndtere utfordringer i flerkulturelle klasserom

Funnene viser at lærernes mestringsforventninger til å opprettholde orden og disiplin i klasserommet ser ut å slå tydeligst ut, når det kommer til hvor tilfredse lærerne er i yrket.

De lærerne som mener de er gode på klasseledelse opplever mindre stress og tilfredshet med skolen.

– At mestringsforventninger for klasseledelse er en avgjørende faktor for å trives i yrket, viser at lærerne tar lederrollen på stort alvor, sier Brandmo.

Dette er et klart signal til de som utdanner morgendagens lærere.

Tillit til rektor gir bedre tilfredshet

Når det gjelder tilfredshet med profesjonen, viser resultatene at de lærerne som opplever tilknytning til organisasjonen, altså skolen, trives bedre med yrket.

Når forskerne så nærmere på sammenhengene, viste det seg at samarbeidsaktiviteter ikke var årsaken til jobbtilfredshet, men derimot tillit til rektor.

– Nyutdannede lærere som opplever støtte fra organisasjonen rapporterer også større trivsel, forteller Brandmo.

Forskerne mener at det er en viktig beskjed for skoleledere at de nyutdannede som har tanker om å slutte handler om tilknytning til organisasjonen. Det at de nyutdannede lærerne føler seg som en del av den, ser ut til å være en viktig faktor for at de blir i skolen.

– Vår studie viser at nyutdannede er mer fornøyde med profesjonen sin og har færre tanker om å slutte enn sine mer erfarne kolleger.

Kanskje bør fokuset også dreies over på å ivareta og beholde de lærerne som har vært lenge i skolen? Spør Brandmo retorisk.

Nyutdannede lærere som opplever støtte fra organisasjonen rapporterer også større trivsel

Hvordan hadde svarene ha vært i en pandemi?

Forskerne så også at motivasjon for a bidra til samfunnet var den viktigste faktoren for tilfredshet med læreryrket.

I pandemien har læreryrket også blitt definert som et samfunnskritisk yrke.

– Mediebildet i dag har fokus på lærernes sårbare situasjon i en pandemi. Det er viktig at vi fortsetter å forske på lærernes opplevelser, særlig når betingelsene endres så dramatisk, avslutter Tiplic.

Kort fortalt om studien

  • Rundt 600 nyutdannede lærere på ungdomsskolen fra hele Norge var med i den aktuelle studien.
  • Nyutdannede lærere er definert som de lærerne som hadde fra 0 til 3 ars erfaring som lærere.
  • I noen analyser ble denne gruppen sammenlignet med mer erfarne lærere, henholdsvis «middels erfarne», som hadde fra 4 til 6 ars erfaring, og «erfarne», som hadde 7 ars erfaring eller mer.
  • Spørsmålene som ble stilt var hvorvidt de opplevde tilfredshet med skolen, tilfredshet med den valgte profesjonen, opplevelse av stress og tanker om å slutte som lærer.
  • Studien er en del av "Lærernes PISA undersøkelse" drevet av OECD og der UDIR har det overordnede ansvaret for den norske undersøkelsen. Brandmo og Tiplic har vært del av det norske TALIS-teamet, hvor EKVA hadde ansvaret, og jobbet på vegne av UDIR.
  • Boken gir mer utfyllende informasjon enn det som tidligere er publisert i en kortrapport.

Litteraturhenvisninger

Brandmo, C. & Tiplic, D. (2021). Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket. I J. K. Björnsson (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring (Kap. 6, s. 107–122). Cappelen Damm Akademisk.