Omtrent én av fire lektorstudenter slutter i løpet av normert tid. Den vanligste årsaken til at de slutter er at de vil studere noe annet.

Våren 2020 startet NOKUT en omfattende evaluering av de femårige lektorutdanningene for trinn 8–13. I en ny rapport analyseres fullføring, forsinkelser og frafall i utdanningen.

– Lektorutdanning gis ved elleve høyskoler og universiteter. Fra den spede starten i 2003 med under 400 studenter, er antall studenter nå godt over 5000. Hensikten med evalueringen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag slik at vi kan bidra med råd om hva som kan gjøres for å utvikle utdanningen videre, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Færre studenter faller fra

I rapporten kommer det frem at omtrent én av fire lektorstudenter hopper av studiene i løpet av den normerte studietiden. Det er en stor nedgang i frafallet sammenlignet med opptakskullene fra 2008 til 2010, da mer enn én av tre sluttet.

Samtidig er det, på siste opptakskull som har studert i fem år, i underkant av 45 prosent som fullførte studiet på normert tid. Både fullføring og frafall er høyere om man ser på normert tid pluss ett år.

– Det er en del variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene når det kommer til frafall og gjennomføring. For oss har det også vært interessant å se hvordan utdanningene jobber med disse spørsmålene. Det vanligste tiltaket er mentorordninger. Et annet mye brukt tiltak er ulike arrangementer for studentene, disse kan både være faglige og sosiale, sier Inger-Lise Kalviknes Bore, prosjektleder for evalueringen.

Slutter for å starte på en annen utdanning

Den vanligste grunnen til at studenter slutter underveis er at de vil bytte til en annen utdanning eller har mistet motivasjonen for studiet. Samtidig er det også en del som peker på at den praktiske organiseringen av studiet var for dårlig eller at de følte svak tilhørighet til lektorutdanningen.

– De aller fleste som slutter gjør det tidlig i studieløpet og før det tredje året. Nesten 80 prosent starter da på en annen utdanning. De fleste av disse går over til disiplinstudier, noe de er kjent med fra lektorutdanningen. Det kan tyde på at det ikke var dårlige opplevelser med studiefagene som gjorde at de valgte å slutte, kanskje snarere tvert om, at de opplever studiefagene som så interessante at de heller vil fortsette på en disiplinfaglig vei videre. I undersøkelsen kommer det faktisk frem at de som synes studiefagene var vanskelige, er mindre tilbøyelige til å hoppe av, forklarer Bore.

Digitalt seminar med erfaringsdeling

Fredag 6. mai arrangerte NOKUT et digitalt seminar om fullføring, forsinkelser og frafall i lektorutdanningen. På seminaret ble noen hovedfunn fra rapporten presentert og kommentert, og deltakerne fikk diskutert og delt erfaringer med hverandre. Rundt 80 personer deltok, og alle landets lektorutdanninger var representert, i tillegg til blant annet Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene, Lektorlaget og Forskerforbundet.

– Det kom mange interessante og nyttige innspill fra gruppediskusjonene. Blant annet trakk flere frem at praksis burde komme tidlig i studieløpet, da vil studentene raskere oppdage om utdanningen og lektoryrket er riktig valg for dem. Vi vil bruke innspillene i det videre arbeidet med evalueringen, sier Bore.

Sluttrapport fra evalueringen til høsten

Hele rapporten om frafall og gjennomføring kan leses her. Den baserer seg på registerdata og data fra spørreundersøkelser blant tidligere og nåværende lektorstudenter. Spørreundersøkelsene ble gjennomført i februar 2021.

Evalueringen av lektorutdanningene avsluttes til høsten. Da vil det komme en sluttrapport med blant annet råd og anbefalinger som skal bidra til å styrke lektorutdanningene. Sluttrapporten lanseres på et eget arrangement i oktober.