Som en del av NOKUTs evaluering av lektorutdanningene har vi undersøkt hvordan underviserne som utdanner lektorstudentene jobber.

Undersøkelsen ble gjennomført som en del av Underviserundersøkelsen våren 2021. Nesten 600 undervisere svarte at det er studenter som tilhører 5-årig integrert lektorutdanning på emnet de underviser i. Lektorstudentene tar emner innen pedagogikk, fagdidaktikk og to disiplinfag, ofte sammen med studenter fra andre studieprogrammer.

Lektorstudenter i mindretall

58 prosent av underviserne innen disiplinfaglige emner svarte at lektorstudentene utgjør mindre enn halvparten av studentene på emnet. Dette er mest utbredt innen realfag, mens lektorstudentene utgjør en større andel innen humanistiske fag. For kun 10 prosent av underviserne innen disiplinfaglige emner utgjør lektorstudentene flertallet eller alle studentene på emnet.

– Undersøkelsen viser at jo større andel lektorstudentene utgjør av studentene på emnet, jo større sannsynlighet er det for at underviseren ser på seg selv som lærerutdanner. Stor andel lektortstudenter øker også sannsynligheten for at emnet er mer tilpasset lektorstudentene med tanke på både faglig innhold og organisering, forklarer Inger-Lise Kalviknes Bore, prosjektleder for evalueringen.

Bruker varierte undervisningsformer

Mange av profesjonsfagsunderviserne, de som underviser innen pedagogikk og didaktikk, bruker undervisningsmetoder som lektorstudentene selv kan bruke som lærere. De bruker eksempler fra praksisfeltet i undervisningen, og de bruker oppdatert kunnskap fra skolen i utviklingen av emnet. De mener også at emnets plassering i studieløpet legger godt til rette for lektorstudentenes faglige utvikling, og de bruker lektorstudentenes erfaringer fra praksis i undervisningen.

– Studentaktive læringsformer blir også mye brukt i undervisningen, det gjelder særlig i pedagogiske og fagdidaktiske emner. Profesjonsfagsunderviserne mener i større grad enn disiplinfagsunderviserne at tilbakemeldinger fra samfunns- og arbeidsliv har betydning for valg av undervisnings- og arbeidsformer, sier Bore.

Analyserapporter til våren og sluttrapport til høsten

Dette er den femte spørreundersøkelsen NOKUT har gjennomført som en del av evalueringen. Rapportene fra de fire første undersøkelsene ble publisert i høst.

– Nå skal evalueringen over i en ny fase der vi skal gjøre mer dyptgående analyser av datagrunnlaget fra undersøkelsene, institusjonenes selvevalueringer og den sakkyndige komitéens institusjonsbesøk. Analyserapportene vil publiseres utover våren, og til høsten publiseres evalueringens sluttrapport, avslutter Bore.

Les rapporten Evaluering av lektorutdanningene: Spørreundersøkelse om undervisning av lektorstudentene (pdf)