Hvordan reduserer vi ulikheter i utdanningen? Det skal UVs aller første fremragende forskningssenter CREATE prøve å finne ut av de neste ti årene.

Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson skal lede UVs nye Senter for fremragende forskning (SFF), CREATE, som i ti år skal se på ulikheter i utdanning. Foto: Shane Colvin / UiO

Forskningsrådet har nå avgjort tildelingen av nye sentre for fremragende forskning (SFFer), og gir UiO fem nye sentre, hvorav ett tildeles UV og CREATE – Centre for Research on Equality in Education.

– Nåværende forskning på utdanningsforskjeller er svært fragmentert. CREATE vil endre dette ved å gi en integrert tilnærming til å forstå ulikheter i utdanning og et helhetlig bilde av årsaker og konsekvenser, sier Henrik Daae Zachrisson, som blir senterleder i CREATEs andre femårsperiode.

– Vi håper å bryte ned de disiplinære siloene i studiet av utdanningsforskjeller og dermed overvinne barrierene for likestilling i utdanning gjennom skreddersydde intervensjoner med varige effekter, sier han.

– En jubeldag for utdanningsvitenskapen

– Dette er en jubeldag for vårt fakultet og for utdanningsvitenskapen. At vi nå får et senter for fremragende forskning på ulikhet i utdanning representerer en anerkjennelse både av styrken i våre forskningsmiljøer og av den betydningen utdanning har for barn og unge i vårt land og i verden, sier Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Ja, for utdanning kan virkelig forandre liv, men ikke alle barn og unge i verden har i dag de samme utdanningsmulighetene. Ulikhet i utdanning finnes f.eks. knyttet til kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og kvalitet på skolene.

Målet til CREATE er å frambringe ny kunnskap om hvordan ulikhet i utdanning kan reduseres, slik at alle barn uavhengig av bakgrunn skal kunne få utvikle sitt potensial.

Ny kunnskap til politikere

– Det nye senteret kommer til å kunne gi beslutningstakere helt ny kunnskap om tiltak som kan brukes til å redusere ulikheter i utdanning, sier Sigrid Blömeke, som vil fungere som senterleder i første femårsperiode.

– Tiltakene vil dekke alt fra screening for å identifisere individuelle barns problemer med lesing, matematikk og problemløsning gjennom å adressere disse via målrettede intervensjoner, til å se på kostnadene ved verktøyene, forteller hun.

Senteret skal altså ledes av professorene Sigrid Blömeke fra Senter for pedagogiske målinger (CEMO) og Henrik Daae Zachrisson ved Institutt for spesialpedagogikk. Nestledere blir Monica Melby-Lervåg ved ved Institutt for spesialpedagogikk og Arne Lervåg ved Institutt for pedagogikk.

– Tiltakene vil dekke alt fra screening for å identifisere barns problemer til å se på kostnadene.

Blömeke er i dag senterleder for CEMO. Som forsker arbeider hun med anvendt forskning om relasjoner mellom læringsområder, kunnskap og yrkesøvelse. Hun bruker avanserte statistiske metoder eller utforskende metoder for å studere blant annet storskalaundersøkelser.

Daae Zachrisson er i sin forskning spesielt opptatt av betydningen av barnehage for barns utvikling og sosial ulikhet i utvikling, læring, og utdannelse. Konsekvenser av fattigdom for barns utvikling er et annet spørsmål som opptar ham sterkt.

Lederteamet har med seg forskere fra alle fakultetets enheter og store internasjonale nettverk som sammen vil skape et verdensledende forskningsmiljø.

– For fakultetet betyr SFF-en CREATE en kraftig styrking av både det interne og det internasjonale forskningssamarbeidet, og ikke minst vil det gi oss mulighet til å rekruttere mange unge utdanningsforskere, sier Hvistendahl.

Lytt til senterlederne

Hør Sigrid Blömeke snakke om hva som fremmer en innovativ skolekultur i podkasten Læring.

Hør Henrik Daae Zachrisson snakke om elever som lever i fattigdom i podkasten Læring.