Digital teknologi i lærerutdanningen

I denne artikkelen undersøker Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen og Sara Archard lærerutdanneres oppfatninger av å jobbe med digital teknologi. Forfatterne tar for seg to universiteter, ett i New Zealand og ett i Norge, og finner signifikante ulikheter mellom landene.

Den profesjonsfaglige digitale kompetanse er ganske lik i de to landene. I Norge er lærerutdannernes profesjonelle bruk av digitale verktøy i stor grad avhengig av deres holdninger til digitale verktøy. I New Zealand, derimot, er det lærerutdannernes digitale kompetanse som har mest å si. I Norge har implementeringen av digitale verktøy i Norge i stor grad har skjedd ovenfra og ned gjennom instrukser fra politisk hold, mens det i New Zealand i større grad har skjedd nedenfra og opp, på lærerutdannernes egne premisser. Studien tyder på at mange lærerutdannere i Norge mener at samfunnets forventninger til den faglige nytten av digitale verktøy i utdanningen er overestimert.

Resultatene vil bli fulgt opp med analyse av læreplaner og med intervjuer av et strategisk utvalg blant deltakerne fra begge land.