Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Acta Didactica

Tidsskriftet Acta Didactica Norge er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet utgir artikler på norsk, engelsk eller skandinaviske språk. Hovedfokus er på forskning om skole og utdanning i vid forstand, og omfatter forskning om fagdidaktikk, lærerutdanning og skoleledelse. Den faglige kvaliteten i tidsskriftet sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Tidsskriftets Ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet. Ansvarlig redaktør plikter imildlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og Redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den Ansvarlige redaktøren leder i tidsskriftet.

Acta Didactica 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning på oppdrag for myndigheter, forskningsråd og arbeidslivets organisasjoner. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov, utfordringer og utvikling. Forskningen ved AFI er både handlings- og brukerorientert, politikkrelevant og akademisk forankret. Sentrale tema for forskningen er arbeidsinkludering, mangfold og likestilling, fagorganisering, tilknytningsformer i arbeidslivet, ungdommers utdannings- og yrkesvalg, organisering av og samhandling mellom velferdstjenester, skolen som arbeidsplass, utsatt ungdom, ledelse, medbestemmelse og ansvarlig innovasjon. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)

Forfatteravatar

Kilde

Bedre skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. Gjennom fagartikler og reportasjer presenteres forskning som kan være relevant i lærernes og skoleledernes hverdag. De fleste utgavene har et ett tema som omfatter flere av artiklene. Bøker som kan være interessant for målgruppen blir også omtalt. Papirutgaven av Bedre Skole har et opplag på rundt 100 000 og kommer ut fire ganger i året.

Bedre Skole

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet er open access og kommer ut to ganger i året. Artiklene tematiserer etiske, politiske og sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskriftet er dermed en møteplass for anvendt etikk enten man arbeider med bioteknologi, forskning, skole, barndom, Internett, kultur, natur, næringsliv, idrett, media, medisin, politikk eller annet.

Etikk i praksis

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis

FoU i praksis er et Open Access-tidsskrit rettet mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Tidsskriftet er en formidlingskanal for praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Innholdet vil hovedsakelig være empirisk fundert, men teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid ønskes også velkommen. Tidsskriftet FoU i praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1. Tidsskriftet utgis av Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

FoU i praksis

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis 2012 conference proceedings

FoU i praksis 2012 conference proceedings. Sammendrag av artiklene fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerudanning. Trondheim 23.-24.april 2012. 

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis 2013 conference proceedings

FoU i praksis 2013 conference proceedings. Sammendrag av artiklene fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerudanning. Strjørdal/Levanger 22.-23.april 2013. 

Forfatteravatar

Kilde

Gode barnehageliv

Bloggen Gode barnehageliv handler om hva et godt barnehageliv kan være – først og fremst for barna i barnehagen, men også for alle andre som har med barnehagen å gjøre. Bloggen omhandler barns rettigheter som medborgere i samfunnet og deres rett til å få være barn uten ansvar. Ansvaret er det de barnehageansatte og andre voksne rundt barnet som har. Pennen i bloggen er føres av Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som barnehagelærerutdanner og forsker er Greve opptatt de barnehageansattes holdninger, og hvordan holdningene kommer til uttrykk i arbeidet med barna. Hun er videre opptatt av barnehagepolitikk og på hvilke måter politiske føringer kan sette rammer for barnehagens hverdagsliv.​

Gå til Gode barnehageliv

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et faglig forvaltningsorgan på sosial- og helseområdet, og har delegert myndighet på noen områder av sosial- og helselovgivningen.

Helsedirektoratet skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.

En viktig oppgave for direktoratet er å utvikle og effektivisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet og tjenestetilbudet på helse- og sosialområdet.

Helsedirektoratet

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Journal for Research in Arts and Sports Education - JASEd

JASEd - Journal for Research in Arts and Sports Education er et nordisk og internasjonalt open access tidsskrift om utdanningene innen kunst, musikk, dans, drama og idrettsfag. Artiklene er fagfellevurderte og godkjent som et nivå 1-tidsskrift i det norske publikasjonssystemet.  

Mer om JASEd

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Kilden ble opprettet i 1998 og

  • produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn
  • eier og drifter Tidsskrift for kjønnsforskning
  • utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer
  • påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere

Kilden er i en randsone i Norges forskningsråd, og får sin basisfinansiering derfra.

Les mer på nettsiden til Kilden kjønnsforskning.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet.

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese-og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og -opplæring). Lesesenteret har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan, og hovedmålgruppen er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.

Les mer på: http://lesesenteret.uis.no/