Forfatteravatar

Kilde

Bedre skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. Gjennom fagartikler og reportasjer presenteres forskning som kan være relevant i lærernes og skoleledernes hverdag. De fleste utgavene har et ett tema som omfatter flere av artiklene. Bøker som kan være interessant for målgruppen blir også omtalt. Papirutgaven av Bedre Skole har et opplag på rundt 100 000 og kommer ut fire ganger i året.

Bedre Skole

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis

FoU i praksis er et Open Access-tidsskrit rettet mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Tidsskriftet er en formidlingskanal for praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Innholdet vil hovedsakelig være empirisk fundert, men teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid ønskes også velkommen. Tidsskriftet FoU i praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1. Tidsskriftet utgis av Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

FoU i praksis

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis 2012 conference proceedings

FoU i praksis 2012 conference proceedings. Sammendrag av artiklene fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerudanning. Trondheim 23.-24.april 2012. 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et faglig forvaltningsorgan på sosial- og helseområdet, og har delegert myndighet på noen områder av sosial- og helselovgivningen.

Helsedirektoratet skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.

En viktig oppgave for direktoratet er å utvikle og effektivisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet og tjenestetilbudet på helse- og sosialområdet.

Helsedirektoratet

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Kilden ble opprettet i 1998 og

  • produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn
  • eier og drifter Tidsskrift for kjønnsforskning
  • utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer
  • påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere

Kilden er i en randsone i Norges forskningsråd, og får sin basisfinansiering derfra.

Les mer på nettsiden til Kilden kjønnsforskning.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet.

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese-og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og -opplæring). Lesesenteret har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan, og hovedmålgruppen er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.

Les mer på: http://lesesenteret.uis.no/

Forfatteravatar

Kilde

Læringsbloggen

Vi er en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo som forsker på barns læring og utvikling, spesielt når det gjelder språk, lesing og matematikk. Jeg-stemmen til denne bloggen er Monica Melby-Lervåg,  professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Vi er brennende engasjert i forskningskommunikasjon, og bruker bloggen til å formidle forskning innenfor dette området. Vi er også svært opptatt av kunnskapsutvikling og forskningspolitikk mer generelt og vil nok også fra tid til annen ha bloggposter om dette.

Målgruppen for bloggen studenter i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi, lærer og barnehagelærerutdanningen, de som arbeider i barnehager, på barnetrinnet i skolen, i PP-tjenesten eller i Statped, eller med politikkutforming. 

Læringsbloggen.com

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Nordic Journal of Vocational Education and Training er et open access, fagfellevurdert tidsskrift som publiserer forskning om yrkesfagene i Norden.

NJVET blir publisert på vegne av NordYrk, et nordisk nettverk for yrkesfag. Artiklene er på engelsk, dansk, norsk og svensk.

Nordic Journal of Vocational Education and Training

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NTNU

NTNU er norges største universitet med 46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land. NTNU har det største fagtilbud i Norge på teknologi og kunstnerisk-estetiske fag. Fra 2016 fusjonerte de med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Campusene i Gjøvik og Ålesund heter NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

NTNU samarbeider nært med SINTEF som har ca. 2 100 ansatte, og er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.  NTNU driver utstrakt forskningsvirksomhet og gir sammen med SINTEF ut forskningsmagasinet Gemini.no.

Les mer om NTNU på deres hjemmesider.

Forfatteravatar

Kilde

SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø. 

SINTEF Teknologi og samfunn

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking

Forfatteravatar

Kilde

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Tidsskriftet har 7740 abonnenter og ifølge siste leserundersøkelse ca. 50 000 lesere som er interessert i fag- og forskningsstoff om barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Spesialpedagogikk