Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Acta Didactica

Tidsskriftet Acta Didactica Norden er en fortsettelse av Acta Didactica Norge. Acta Didactica Norge er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet utgir artikler på norsk, engelsk eller skandinaviske språk. Hovedfokus er på forskning om skole og utdanning i vid forstand, og omfatter forskning om fagdidaktikk, lærerutdanning og skoleledelse. Den faglige kvaliteten i tidsskriftet sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Tidsskriftets Ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet. Ansvarlig redaktør plikter imildlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og Redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den Ansvarlige redaktøren leder i tidsskriftet.

Acta Didactica 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeiderhistorie

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 utgitt årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand. Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.
https://www.arbark.no/Arbeiderhistorie.htm

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning på oppdrag for myndigheter, forskningsråd og arbeidslivets organisasjoner. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov, utfordringer og utvikling. Forskningen ved AFI er både handlings- og brukerorientert, politikkrelevant og akademisk forankret. Sentrale tema for forskningen er arbeidsinkludering, mangfold og likestilling, fagorganisering, tilknytningsformer i arbeidslivet, ungdommers utdannings- og yrkesvalg, organisering av og samhandling mellom velferdstjenester, skolen som arbeidsplass, utsatt ungdom, ledelse, medbestemmelse og ansvarlig innovasjon. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsliv i Norden

Arbeidsliv i Norden er en nettavis med tekster av journalister og skribenter i de nordiske land. De produsere nyheter og artikler og er særlig opptatt av spørsmål som berører arbeidslivet og politikken i de nordiske landene. Arbeidsliv i Norden ønsker å synliggjøre hvordan trender innen sosiale medier, ny teknologi, globalisering og befolkningsutvikling påvirker arbeidslivet og stiller nye krav til ledelse, fagforeninger og medarbeidere. De setter tema som et bærekraftig arbeidsmiljø, situasjonen på arbeidsmarkedet, migrasjon, ungdom og utsatte gruppers stilling, innovasjon og grønne arbeidsplasser i fokus. Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. De utgir også Nordic Labour Journal med artikler på engelsk.

Arbeidsliv i Norden

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Barn

Barn er et tidsskrift om barnehageforskning, utgitt kvartalsvis av Norsk senter for barneforskning. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler (NSD, Norsk senter for forskningsdata har ansvaret for registeret). Fra 2018 ble tidsskriftet open access. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, samt essays, prøveforelesninger,  bokanmeldelser og sammendrag av doktoravhandlinger.

Mer om Barn

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Bedre skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. Gjennom fagartikler og reportasjer presenteres forskning som kan være relevant i lærernes og skoleledernes hverdag. De fleste utgavene har et ett tema som omfatter flere av artiklene. Bøker som kan være interessant for målgruppen blir også omtalt. Papirutgaven av Bedre Skole har et opplag på rundt 100 000 og kommer ut fire ganger i året.

Bedre Skole

Forfatteravatar

Kilde

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har syv institutter og to sentre for fremragende forskning. HF produserer forskningsresultater i det internasjonale tetsjiktet på flere fagområder. Med over 700 ansatte, 6000 studenter, 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag, er fakultetet Norges største humanioramiljø og et av de ledende humanistiske fakulteter i Norden. HF har et fagmiljø i medier og kommunikasjon som er rangert som nr. 40 i verden, og fakultetet har etablert universitetets tredje store tematiske forskningssatsing, UiO:Norden.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Forskning på HF

Forfatteravatar

Kilde

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet) er Norges største samfunnsvitenskapelige forsknings- og utdanningsinstitusjon. Vi tilbyr utdanning på alle nivåer, også doktorgrad. Ved SV-fakultetet forskes det på psykologi, økonomi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsgeografi. Denne forskningen danner grunnlaget for utdanningstilbudet. Vi har også to tverrfaglige forskningssentre: ARENA senter for europaforskning og Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Blant våre verdensledende miljøer er SFF-senteret Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) og hjerneforskningsmiljøet Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC).

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet)

Forfatteravatar

Kilde

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje omfatter pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområder, i tillegg til relaterte temaer som skoleledelse, tilgrensende teknologier og nye medier. Det er for tiden ca. 3300 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 300 årsverk, hvorav 220 i vitenskapelige stilinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er med dette et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa.

Mer om forskning på Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet er open access og kommer ut to ganger i året. Artiklene tematiserer etiske, politiske og sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskriftet er dermed en møteplass for anvendt etikk enten man arbeider med bioteknologi, forskning, skole, barndom, Internett, kultur, natur, næringsliv, idrett, media, medisin, politikk eller annet.

Etikk i praksis

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger

Med undervisning og forskningsvirksomhet innenfor undervisning, språk, lesing og litteratur, idrett, historie, religion og kulturvitenskap og atferd er vi opptatt av å forstå, forklare og foredle hva vi som mennesker foretar oss. Les mer om fakultetet i vår engelske informasjonsbrosjyre

Utdanningstilbudet ved fakultetet er variert og omfatter lærerutdanninger på alle nivå samt utdanninger innenfor idrett, språk, religion og spesialpedagogikk.

Gå til fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis

Dette tidsskriftet har skiftet navn og forelegger. Fra 1. september 2019 heter tidsskriftet Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis.

FoU i praksis er et Open Access-tidsskrit rettet mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Tidsskriftet er en formidlingskanal for praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Innholdet vil hovedsakelig være empirisk fundert, men teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid ønskes også velkommen. Tidsskriftet FoU i praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1. Tidsskriftet utgis av Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

FoU i praksis