Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Universitetet har fire fakulteter:

  • Fakultet for helsevitenskap
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for samfunnsfag
  • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har OsloMet to sentre:

  • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.
  • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av fire oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

OsloMet er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om på Oslomet.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Paideia

Paideia – Tidskrift for profesjonell pedagogisk har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole. Gjennom fagfellevurderte artikler belyser nordiske og internasjonale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig som tidsskriftet holder høyt akademisk nivå. De to årlige utgivelsene inneholder artikler som omhandler aktuelle temaer med relevans for ansatte i barnehager og skoler.

Paideia er et fagtidsskrift som skal løfte fram forskningsbasert kunnskap av betydning for både praksis- og forskningsfeltet. Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Hedmark, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS.

Les mer om Paideia på www.paideia.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Psykologi i kommunen

Tidsskriftet Psykologi i kommunen blir utgitt av «Forum for psykologer i kommunen», en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier. 

Psykologi i kommunen

Forfatteravatar

Kilde

SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø. 

SINTEF Teknologi og samfunn

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Tidsskriftet har 7740 abonnenter og ifølge siste leserundersøkelse ca. 50 000 lesere som er interessert i fag- og forskningsstoff om barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Spesialpedagogikk

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet. Tidsskriftet er open access, utkommer tre ganger i året (ett dobbeltnummer og to enkeltnumre) og formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv. Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning og utgis med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fra 2010 overtok Universitetsforlaget utgiveransvaret. 

Søkelys på arbeidslivet 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning presenterer resultater fra aktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Manuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre det faglige nivået.

Hovedvekten legges på originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser.

Tidsskriftet utkom første gang i 1960, og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Utgivelsen støttes av Norges forskningsråd. Tidsskriftet ble open access fra januar 2017. 

Tidsskrift for samfunnsforskning retter seg mot forskere, lærere og studenter i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samtidshistorie, samt en bredere allmennhet.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Forfatteravatar

Kilde

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning er et vitenskaplig tidsskrift utgitt av NOVA. Fra å være trykt og utgitt ut i samarbeid med Fagbokforlaget, er tidsskriftet fra 2013 åpent tilgjengelig fra NOVA i pdf-versjon. Det kommer to nummer i året.

Tidsskrift for ungdomsforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. 

Tidsskriftet formidler forskningsresultater som er relevante for den vitenskapelige utviklingen og for den offentlige debatten om velferdsspørsmål. Tematisk spenner artiklene over komparative, normative og historiske analyser av velferdsstaten, studier av levekår og livskvalitet, sosiale problemer, trygd, helse og sosiale tjenester.

Tidsskriftet er et flerfaglig, fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. 

Tidsskrift for velferdsforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Titan.uio.no

Titan.uio.no er en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Vi er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hver dag tilegner våre 1300 forskere og 5000 studenter seg kunnskap innen fagområder som er nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer. Dette gjelder blant annet energi og miljø, utdanning, helse og teknologi.

Gjennom Titan.uio.no ønsker vi å spre så mye som mulig av denne kunnskapen. Vi håper å bidra til at samfunnet blir klokere – folk med kunnskap treffer bedre beslutninger.

Mer om Titan.uio.no

Forfatteravatar

Kilde

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er Norges tredje største universitet, og har studietilbud på åtte steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana og Bodø. Hovedcampus ligger på Tromsøya. Universitetet har 3200 ansatte og 15 000 studenter.

Universitetet bedriver forskning innen satsningsområdene; Teknologi, Energi, klima, samfunn og miljø, Bærekraftig bruk av ressurser, Samfunnsutvikling og demokratisering og Helse, velferd og livskvalitet.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta) har avdelinger i Tromsø og Alta.

Mer om forskningen ved UiT og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk