Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Norsk Tidsskrift for Logopedi

Norsk tidsskrift for logopedi er et fagtidsskrift som dekker bredden av det
logopediske fagfeltet. Det vil si at vi publiserer artikler tilknyttet kommunikasjon, språk, tale, lesing og skriving, utviklingsmessige og ervervede språk- og kommunikasjonsvansker, vansker knyttet til stemme, taleflyt, lesing og skriving samt svelging. I tillegg til fagfellevurderte artikler presenterer vi fagartikler, referater og anmeldelser. Tidsskriftet har fire utgivelser årlig, som publiseres i sin helhet på Norsk logopedlags hjemmesider. Les mer  her: Tidsskrift for Norsk Logopedi

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Norsk sosiologisk tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle og kun publiseres på internett.

Tidsskriftet publiserer forskningsresultater som er sosiologisk forankret og som har faglig og/eller samfunnsmessig relevans. Tidsskriftet utgir seks numre i hver årgang. Tre av disse er normalt temanumre, mens tre er åpne numre. Tidsskriftet er fagfellevurdert på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. Tidsskriftet publiserer også bokomtaler og tidvis kommentar- og debattstoff.

Du finner alle utgaver av tidsskriftet her

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Universitetet har fire fakulteter:

  • Fakultet for helsevitenskap
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for samfunnsfag
  • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har OsloMet to sentre:

  • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.
  • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av fire oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

OsloMet er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om på Oslomet.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Paideia

Paideia – Tidskrift for profesjonell pedagogisk har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole. Gjennom fagfellevurderte artikler belyser nordiske og internasjonale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig som tidsskriftet holder høyt akademisk nivå. De to årlige utgivelsene inneholder artikler som omhandler aktuelle temaer med relevans for ansatte i barnehager og skoler.

Paideia er et fagtidsskrift som skal løfte fram forskningsbasert kunnskap av betydning for både praksis- og forskningsfeltet. Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Hedmark, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS.

Les mer om Paideia på www.paideia.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Psykologi i kommunen

Tidsskriftet Psykologi i kommunen blir utgitt av «Forum for psykologer i kommunen», en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier. 

Psykologi i kommunen

Forfatteravatar

Kilde

SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø. 

SINTEF Teknologi og samfunn

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Tidsskriftet har 7740 abonnenter og ifølge siste leserundersøkelse ca. 50 000 lesere som er interessert i fag- og forskningsstoff om barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Spesialpedagogikk

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Sykepleien

Sykepleien er i dag en flermedial virksomhet som produserer, formidler og distribuerer journalistisk innhold, fag- og forskningsartikler og meningsinnhold. Ifølge formålsparagrafen skal Sykepleien utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i NSFs formålsparagraf, redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Sykepleien publiserer daglig innhold på alle digitale plattformer uten betalingsmur, gjennom sykepleien.no. Sykepleiens temautgaver på papir distribueres til alle medlemmene i NSF.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet. Tidsskriftet er open access, utkommer tre ganger i året (ett dobbeltnummer og to enkeltnumre) og formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv. Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning og utgis med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fra 2010 overtok Universitetsforlaget utgiveransvaret. 

Søkelys på arbeidslivet 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning presenterer resultater fra aktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Manuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre det faglige nivået.

Hovedvekten legges på originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser.

Tidsskriftet utkom første gang i 1960, og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Utgivelsen støttes av Norges forskningsråd. Tidsskriftet ble open access fra januar 2017. 

Tidsskrift for samfunnsforskning retter seg mot forskere, lærere og studenter i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samtidshistorie, samt en bredere allmennhet.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. 

Tidsskriftet formidler forskningsresultater som er relevante for den vitenskapelige utviklingen og for den offentlige debatten om velferdsspørsmål. Tematisk spenner artiklene over komparative, normative og historiske analyser av velferdsstaten, studier av levekår og livskvalitet, sosiale problemer, trygd, helse og sosiale tjenester.

Tidsskriftet er et flerfaglig, fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. 

Tidsskrift for velferdsforskning