Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring. Dette skjer i samarbeid med PP-tjenesten.

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning.

Etaten jobber flerfaglig på våre seks fagområder:

  • døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker,
  • ervervet hjerneskade,
  • hørselsvansker,
  • språk- og talevansker,
  • sammensatte lærevansker,
  • synsvansker.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Målet er god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring

Les mer på http://www.statped.no/