Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

"Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring."

 

Posttraumatiske stressymptomer av mobbing

De siste årene har man begynt å bli klar over at mobbing kan føre til posttraumatiske stressymptomer (PTSD-symptomer).

 

Klasseledelse må defineres

Forskning på hva som er effektiv klasseledelse, som altså skaper et læringsfremmende miljø, har pågått i mer enn førti år. Her finner du flere definisjoner på klasseledelse, samt en forklaring på forh

 

- Etnisk mobbing verst

Ein studie frå Austerrike viser at barn og unge som blir mobba for sin etniske bakgrunn synest dette er verre enn å bli mobba for individuelle skilnader.

 

Mestringsklima eller prestasjonsklima?

En studie blant norske 8. klassinger viser at opplevelsen av det motivasjonelle klima i klassen henger sammen med både emosjonelle og atferdsmessige problem.

 

Godt klassemiljø hindrer skolevegring

En trygg og inkluderende skole er avgjørende for å hindre at elever blir skolevegrere.

 

Teori om god klasseleiing

Omfattande forsking dokumenterer at relasjonen mellom lærar og elevar er ein av dei viktigaste faktorane for utvikling av gode læringsmiljø og elevane sitt utbytte av skulen. Eit viktig spørsmål er då

 

Bedre språkutvikling med gode relasjoner i barnehagen

Gode relasjoner mellom barn og pedagog kan bidra til bedre språkutvikling blant minoritetsspråklige barn.

 

Gode relasjoner mellom lærer og elev

Elever trenger å bli sett, akseptert og inkludert. Kanskje er det ikke tilstrekkelig.

 

Autoritativ klasseledelse – hva er det?

Noen begreper blir viktige og vi bruker dem mye. Autoritativ klasseledelse, autoritative voksne, autoritative ledere er noen slike begrepspar. Men hva betyr det å være en autoritativ klasseleder, hvor

 

Digital mobbing kan føre til angstsymptomer

Digital mobbing ser ut til å ha andre konsekvenser enn tradisjonell mobbing, noe som betyr at ofrene i større grad kan oppleve redsel, engstelse eller panikk- og angstanfall.

 

Dømt til å mislykkast i mobbearbeidet?

Ny forsking frå Læringsmiljøsenteret viser store skilnadar i førekomsten av mobbing mellom norske skular.

Master

Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

Undersøkelser viser at mange foreldre som kontakter skolen om mobbing opplever å ikke bli tatt på alvor. En ny studie viser at en grunn er at skolene gjemmer seg bak egne mobbedefinisjoner.

 

Mobbing gir traumesymptomer

Det blir ikke slutt på problemene bare mobbingen opphører. Mobbeofre trenger støtte og hjelp i lang tid etterpå.

 

Elever på høyere klassetrinn opplever dårligere klasseledelse

God klasseledelse er viktig for elevenes motivasjon, velvære og læring. Forskning utført av Læringsmiljøsenteret tyder på at elevenes opplevelse av lærernes klasseledelse utvikler seg klart negativt f

 

Mobbar for å få vener

Innvandrargutar i Noreg mobbar fordi dei vil høyre til. Det kan dermed sjå ut som dei har eit anna motiv for å mobbe enn det etnisk norske gutar har.

 

Ser etter svakheter hos nye lærere

Noen elever ser alltid etter svake punkt når en ny lærer kommer inn i klasserommet. Dette er ofte de samme elevene som har aggressiv atferd, viser forskning ved Læringsmiljøsenteret.

 

Unge innvandrere mobbes mer

Ungdom med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for mobbing enn etnisk norske ungdommer.

Engelsk

Mangel på kontroll i klasserommet

En studie viser at mer enn 3000 lærere i norsk grunnskole opplever at de mangler kontroll i klasserommet.

 

En inkluderende skole

I Norge har vi bred politisk enighet om at grunnskolen skal være en inkluderende skole. Ledere og lærere i skolen slutter i all hovedsak lojalt opp om dette prinsippet. I den pedagogiske praksisen opp