Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

«Playful learning» på norsk

Barn i førskolealder lærer både gjennom fri og veiledet lek, ifølge den amerikanske forskningstradisjonen og pedagogikken «Playful learning». Hva er «Playful learning» og hvordan passer denne tilnærmi

 

Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne

Elever som utsetter andre for mobbing har en svakere relasjon til lærerne enn elever som ikke mobber. Det viser resultatene fra en ny undersøkelse gjort i CIESL-prosjektet.

 

Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen

Jøsendalutvalget har nå overlevert sin utredning "Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Utvalget er tydelig på at Norge har elever som ikke får opplæring som gjør det mulig

 

– Alle som jobber med barn og unge har et ansvar for deres psykiske helse

– Barn og unges psykiske helse er alles ansvar, mener professor Paul Stallard fra University of Bath, som nylig besøkte Læringsmiljøsenteret

 

Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst?

Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst?

 

Deprimerte elever og skolen

Hvilke kjennetegn gir depresjon hos barn og unge? Hva kan skolen og lærerne gjøre for å hjelpe deprimerte elever?

 

Klasseledelse og elevers motivasjon for læring

«Åh….men du er snill som gir meg lekser!» Læreren kom oppglødd inn på personalrommet og delte denne sjarmerende og livsbejaende tilbakemeldingen fra sin 1. klasseelev. Det skapte god stemning på perso

 

De stille elevene

Alle lærere har opplevd å ha én eller flere elever som er stillere og mindre sosialt deltakende enn de andre. Disse elevene trenger ulik tilpasning av læringsmiljøet.

 

Mye unødvendig fravær fra skolen

Diffuse helseplager er den vanligste grunnen til at elever ikke går på skolen, viser ny forskning fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

 

På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

"Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring."

 

Posttraumatiske stressymptomer av mobbing

De siste årene har man begynt å bli klar over at mobbing kan føre til posttraumatiske stressymptomer (PTSD-symptomer).

 

Klasseledelse må defineres

Forskning på hva som er effektiv klasseledelse, som altså skaper et læringsfremmende miljø, har pågått i mer enn førti år. Her finner du flere definisjoner på klasseledelse, samt en forklaring på forh

 

- Etnisk mobbing verst

Ein studie frå Austerrike viser at barn og unge som blir mobba for sin etniske bakgrunn synest dette er verre enn å bli mobba for individuelle skilnader.

 

Mestringsklima eller prestasjonsklima?

En studie blant norske 8. klassinger viser at opplevelsen av det motivasjonelle klima i klassen henger sammen med både emosjonelle og atferdsmessige problem.

 

Godt klassemiljø hindrer skolevegring

En trygg og inkluderende skole er avgjørende for å hindre at elever blir skolevegrere.

 

Teori om god klasseleiing

Omfattande forsking dokumenterer at relasjonen mellom lærar og elevar er ein av dei viktigaste faktorane for utvikling av gode læringsmiljø og elevane sitt utbytte av skulen. Eit viktig spørsmål er då

 

Bedre språkutvikling med gode relasjoner i barnehagen

Gode relasjoner mellom barn og pedagog kan bidra til bedre språkutvikling blant minoritetsspråklige barn.

 

Gode relasjoner mellom lærer og elev

Elever trenger å bli sett, akseptert og inkludert. Kanskje er det ikke tilstrekkelig.

 

Autoritativ klasseledelse – hva er det?

Noen begreper blir viktige og vi bruker dem mye. Autoritativ klasseledelse, autoritative voksne, autoritative ledere er noen slike begrepspar. Men hva betyr det å være en autoritativ klasseleder, hvor

 

Digital mobbing kan føre til angstsymptomer

Digital mobbing ser ut til å ha andre konsekvenser enn tradisjonell mobbing, noe som betyr at ofrene i større grad kan oppleve redsel, engstelse eller panikk- og angstanfall.