En fersk rapport fra NOKUT viser at flertallet av de som jobber i skolen, opplever mestring i jobben sin og ønsker å fortsette i læreryrket.

NOKUT er i gang med en kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for kartleggingen har vi gjennomført flere spørreundersøkelser.

Den første spørreundersøkelsen er gjort blant personer som har fullført PPU. Denne undersøkelsen kartlegger møtet deres med arbeidslivet og opplevelse av kompetanse fra utdanningen.

Undersøkelsen viser at rundt halvparten av dem som har fullført PPU, jobber som lærer for trinn 8–13. Mange av disse opplever god mestring i jobben, og at de får brukt kompetansen sin i jobben som lærer, forteller Kjersti Stabell Wiggen, prosjektleder for PPU-evalueringen i NOKUT.

– Blant disse oppgir hele åtte av ti at de ønsker å fortsette i læreryrket. Samtidig er det en god del som opplevde overgangen fra utdanning til yrke som utfordrende, sier Kjersti Stabell Wiggen.

Over 70 prosent opplevde at praksisen de hadde i utdanningen, i stor grad forberedte dem godt til jobben som lærer, mens rundt halvparten opplevde at det de lærte i fagdidaktikken forberedte dem godt. Når det gjelder pedagogikken, var det i underkant av 40 prosent som opplevde den som en god forberedelse til jobben som lektor/adjunkt i skolen.

For dem som ønsker seg ut av læreryrket, er den hyppigste årsaken at arbeidsbelastningen er for stor, samt at de ønsker seg nye eller andre utfordringer. Noen trekker også frem at det er vanskelig å få fast stilling.

Forskjeller mellom yrkesfag og allmennfaglig PPU

Jevnt over kommer PPU-kandidatene med yrkesfaglig PPU sterkere ut enn de med allmennfaglig PPU.

Det er vanligere med fast stilling for de med PPU for yrkesfag, og de sier også at utdanningen deres i større grad har gitt dem tilstrekkelig kompetanse.

Blant de med allmennfaglig PPU er det derimot flere kandidater som i stor eller svært stor grad opplever overgangen til yrkeslivet som utfordrende. De sier også at det i større grad er vanskelig å få jobb.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført blant personer som fullførte PPU for allmennfag eller PPU for yrkesfag i perioden 2018–2020. Totalt deltok 2 938 tidligere PPU-studenter i undersøkelsen, hvorav tre av fire hadde fullført PPU for allmennfag.

Omtrent halvparten av de som deltok i undersøkelsen, jobber som lektor eller adjunkt på en videregående skole (31 prosent) eller på ungdomsskolen (18 prosent). 19 prosent jobber i andre typer lærerjobber, mens 32 prosent jobber ikke i skolen.