Hva er konsekvensene av mobbing for barn og unge. Hvorfor er mobbeproblematikken så vanskelig å håndtere? Og hvilke tiltak kan lærere anvende for å motarbeide mobbingen?

Det har ikke manglet på tiltak for å motvirke mobbing, frafall og utenforskap i norsk skole. Allikevel er disse tingene vanskelig å komme til livs. Jon Rogstad har forsket på frafall, eller bekymringsfullt fravær, og i forskningen sin har han sett hvordan frafall og læringsutfordringer kan være direkte knyttet til det å bli utsatt for mobbing.

Det sosiale miljøet henger direkte sammen med læring, og elevenes motivasjon for å delta og engasjere seg i undervisningen som foregår. I dette foredraget drøfter Rogstad ulike problemstillinger knyttet til mobbing og utyenforskap, samt hva skoler og lærere kan gjøre for å gi elever trygghet og tilhørlighet i skolen. 

«Når jeg satt og gruet meg i friminuttet, så fikk jeg ikke med meg mye av det læreren snakket om i klasserommet»

Informant

Skole-hjem-samarbeid

Samarbeidet med hjemmet er viktig for å ivareta elevene og motvirke mobbing og utenforskap. Men det er også noe av det mest utfordrende. Hvordan skal skolen ivareta sitt mandat og nå ut til alle foreldregruppene, inkludert dem som ikke har umiddelbart eierskap til skolen, eller «skolesettingen»?

«Første skoledag i første klasse er den eneste dagen vi har alle foreldrene med oss på en positiv måte»

Lærer

Begrepsbruken har betydning

Snakker vi om “Drop-out” eller “push-out”? Og er ungdom «sårbare», eller er det bare «unge i sårbare posisjoner»? Begrepene er viktige, og mobbefeltet er et felt både i forskning og profesjonsutøvelse hvor begrepene blir politisk befestet. I forlengelsen blir språket med på å fastsette årsaksforhold og hvordan vi skal forstå disse utfordringene, og ikke minst hvor ansvaret ligger.

Jon Rogstad er forsker I på ungdomsseksjonen på NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet. For tiden arbeider han blant annet med studier innen forskning på ungdom og utdanning. Han har i særlig grad satt søkelys på utenforskap, livsmestring, gjennomføring og frafall av videregående opplæring. Rogstad ledet evalueringen av «Robust ungdom», et utviklingsprosjekt som var utformet for å fungere helsefremmende og forebyggende.»