Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole

- Lærerutdanningene kan ikke forutsette at studentene allerede er lesere, eller at de på egenhånd vil utvikle seg til å bli det senere i livet.

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger

Denne artikkelen konkluderer med at PLUS-modellen gir en god og pålitelig beskrivelse av tilbakemeldingspraksisen hos veiledere.

Fagfellevurdert

Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring

Digital historiefortelling (DH) tilrettelegger for individuell og kollektiv refleksjon for både studenter og barnehageansatte. Forutsetningen er at de ansatte gis tid til å delta i studentenes lærings

 

Lærere ønsker mer kunnskap om psykisk helse

Lærere er opptatt av å tydeliggjøre sin rolle i forhold til tema psykisk helse blant skoleelever. I en ny avhandling kommer det frem at lærere ønsker mer skolering om temaet. – Her oppleves det et gap

Fagfellevurdert

Tematikken i veiledningssamtaler - forgrunn og bakgrunn

Veiledere må ha større fokus på fagdidaktikken når de utøver sin veilederrolle.

 

Fra fortellinger om klasserommet til forskende fellesskap

Samarbeidet med universitetsskolene om metoden Lesson Study viser at lærere ønsker muligheter til å bruke forskning aktivt som en del av sin praksis velkommen. Denne kompetansen bruker de i møte med l

Fagfellevurdert

Engasjement i undervisningen

Engasjement fremstår ikke bare som noe en kan bringe med seg til undervisningen, men også som noe en kan utvikle gjennom undervisningen. Bør  kurs i universitetspedagogikk endres med tanke på hvordan

 

Det usynlege arbeidet i barnehagen

Utdanningsnivået til personalet i barnehagen har mykje å seie for korleis barnehagekvardagen blir. Nok pedagogar er svært viktig for å få gjennomført og planlagt alt det usynlege arbeide i barnehagen,

Kronikk

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand?

Utdannes barnehagelærere med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

 

Fra brettspill til digital læring i barnehagen

Å lage ulike spill for barnehagebarn har lenge vært en del av barnehagelærer-utdanningen i Grimstad. I år har prosjektet fått en ny vri, nemlig å lage digitale spill for nettbrett eller pc.

 

Forbedring av lærerutdanningen

Metodikken tilbake i pedagogikkfaget, mer involvering av praksislærere, og sentrale språkdidaktiske temaer i engelsk kan bidra til bedre lærerutdanning.

Fagfellevurdert

Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?

Hvilken relevans opplever lærerstudentene at masteroppgaven har for den fremtidige profesjonsutøvelsen deres?

Fagfellevurdert

Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer

Hvordan tar lærerne i bruk ny kunnskap og setter den i sammenheng med eksisterende praksis?

 

Nederlandsk forskning på lærerutdanningene ved UiT

Den 5-årige masteren i grunnskolelærerutdanning ved UiT vekker oppsikt internasjonalt. Nederlandske Paulette van der Voet har valgt å forske på den.

Fagfellevurdert

Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial

Hva tenker lærerstudenter om høytpresterende elever med stort læringspotensial  og kan deres refleksjoner bidra til at lærerutdanningen har større fokus på differensiering for denne gruppen av elever?

 

Hva må en matematikklærer kunne?

Hva gjør en matematikklærer god? Og hva bør lærere kunne når de skal undervise i matematikk?

Kronikk

Behold kompetansen i praksisfeltet

Barnehagelærere tar masterutdanning, men vender sjeldent tilbake til barnehagen. Er det til barnas beste?

Fagfellevurdert

Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen

En god kobling mellom faglig kunnskap og rollespill som metode vil kunne gi studentene optimale betingelser for læring.

Fagfellevurdert

Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvikling av læreridentitet

Lærerstudenter oppgir verdier - det at de vil det beste for den enkelte eleven, samtidig som de ser danning i et større samfunnsperspektiv, engasjement og tilhørighet som den største motivasjonen for

 

Video i matematikkundervisning

Bruk av video i matematikkundervisningen er blitt langt enklere enn det var for bare få år siden. Har du ikke prøvd det selv, så er det verd et forsøk. Her beskrives noen viktige prinsipper og metoder