Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Livsløp i utakt

Trygderisiko blant menneske som har hatt særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring

 

Lesetiltak i sommerferiene kan redusere sosiale forskjeller

Prinsippet om likeverdig opplæring for alle danner grunnlaget for det norske utdanningssystemet. Likevel har forskere og politikere gjentatte ganger pekt på forskjeller i skoleresultater relatert til

 

Emosjonelle vansker - Hva kan voksne i skolen gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser?

Hva er emosjonelle vansker, og hva kan pedagoger og andre voksne i skolen gjøre for barn med disse utfordringene?

Master

Å vokse opp i sosiale medier

Stadig nye nettjenester, sosiale medier og teknologier dukker opp. Men forskningen viser oss at det beste grunnlaget vi kan ha for å forstå barn og unges oppførsel i sosiale medier, er å forstå barn o

 

ADHD-diagnoser kan skjule overgrep

Atferdsdiagnoser som ADHD hos barn kan skjule at de egentlig er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

 

Barn og unge med medfødte alkoholskader, FAS/FASD. - Blir de sett og forstått av PPT og skole?

Denne artikkelen handler om hvordan vi kan forstå og iverksette pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak overfor barn med medfødte alkoholskader. Disse barna sliter ofte med store og sammensatte lærev

 

Uten navn på døra - Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene viser til at det er viktig at det tilrettelegges for mestring, gode relasjoner ti

 

Sosial bakgrunn - et skoleproblem

Arbeiderklasselever har klart dårligere læringsresultater enn middelklasseelever. Muligheter til sosial mobilitet gjennom dagens skole er tenkt positivt, men kan for flere elever også oppleves negativ

 

Arv, miljø og dysleksi - Metoder, hovedfunn og implikasjoner for praksis

Artikkelen tar for seg hvilke metoder som brukes for å studere forholdet mellom arv og miljø og dysleksi og avkoding, hovedfunn fra slike studier og eventuelle praktiske implikasjoner fra disse funnen

Fagfellevurdert

Fosterbarn med tilknytningsvansker - med fokus på behov for tilrettelagte tiltak i barnehagen

I denne artikkelen blir det rettet fokus mot en gruppe utsatte barn; fosterbarn med tilknytningsvansker. Mange fosterbarn har med seg en tung bagasje før de kommer til fosterhjemmet. Det handler ofte

 

Sosial bakgrunn og skolepraksis - Et forsøk på en forklaring

To ungdomsskoler ble valgt ut for å forske på kjønnsforskjeller i elevprestasjoner. Det viste seg raskt at elevenes sosiale bakgrunn og hvordan skolen tilpasset sin pedagogiske praksis for å imøtekomm

 

Identifisering av psykososial risiko hos små barn – En surveystudie blant helsesøstre

I hvilken grad benytter helsestasjonstjenesten seg av kjent empiri om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykososiale vansker hos små barn?

 

Gutter sliter med krysspress

Denne rappporten forteller om gutter fra strengt patriarkalske familier med innvandrerbakgrunn, som sliter og slites. Og som har et heller komplisert forhold til kvinner.

 

Skolen som risiko – eller beskyttelse

Ungdom med en vanskelig oppvekst preget av rus og kriminalitet ser tilbake på ungdomsskolen. Generelt frikjenner de skolen for skyld i vanskene deres. Samtidig peker de på hvilke muligheter skolen, og

 

Sosiale forskjeller på ungdomstrinnet

Foreldres utdanning spiller en viktig rolle for hvordan elevene presterer på skolen. Samtidig ser man at ulik sosial bakgrunn ser ut til å spille en stadig større rolle utover i ungdomstrinnet. Slik s