I år ville "frigjøringspedagogikkens far" Paulo Freire blitt 100 år. Vi markerer dette med en egen temaside om denne viktige pedagogiske filosofen.

Undervisning som politisk handling og håp

Debatt: Filosofen, pedagogen og mennesket Paulo Freire påvirket mitt valg om å bli lærer.

Skrevet av Cecilie van der Hagen Johansen Pérez
FYLKESSTYREMEDLEM UTDANNINGSFORBUNDET VIKEN

Hvis noen spør deg om hvorfor du ble lærer, hva vil du svare? Jeg vil si at ønsket om å gjøre en endring i menneskers liv sto sterkt for meg. Jeg vil legge til at filosofen, pedagogen og mennesket Paulo Freire har påvirket mitt valg. Først ikke bevisst, men da jeg som student for første gang leste hans mest kjente verk, «De undertryktes pedagogikk», oppdaget jeg at han allerede lenge hadde vært med meg både som menneske og studievalg. Han var ikke pensum, heller ikke da jeg studerte pedagogikk. Men det var nettopp Freire som hjalp meg til å sette ord på hva utdanning er og hva utdanning kan være. Utdanningen endrer ikke verden, men utdanningen kan endre menneskene som endrer verden.

Les videre på Utdanningsnytt.no

Freire - Revolusjonær frigjøringspedagog

Den brasilianske pedagogen Paulo Freire har med sin bok "De undertryktes pedagogikk" hatt stor påvirkning på vårt syn på hva utdanning er og bør være. I år ville han blitt 100 år, og Utdanningsforbundet vil være med å hylle han.

Tekst Hildegunn Øye og Rune Fimreite

Kan Freires pedagogikk ha relevans for dagens lærere? Absolutt! Hva er det med hans pedagogikk som er så grunnleggende at han blir hyllet og feiret over store deler av verden 24 år etter sin død?

Les videre på Utdanningsforbundet.no

Hvordan utvikle kritisk bevissthet?

Hvordan kan man implementere kritisk pedagogikk og kritisk tenkning i musikkfaget i skole og lærerutdanning? Hvordan kan elever og lærerstudenter få mulighet til å påvirke egen skolehverdag, løse faglige problemer, være skapende, bli selvstendige og styrket i troen på egen mestring?

Denne artikkelen tar opp - med utgangspunkt i Paulo Freires utdanningsfilosofi og Michael Apples kritiske spørsmål til utdanning - kritisk pedagogisk tenkning innenfor musikkundervisning og hvordan man kan avdekke ubalanser i musikkundervisningen ved hjelp av kritiske spørsmål. Den drøfter elevers og studenters deltakelse i undervisningsforløp og hva musikkfaget kan bidra med i skole og utdanning i dag.

Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?

Det å bryte opp hemmende strukturer og rutiner er et sentralt anliggende i kritisk pedagogikk. Nytenkning, kreative prosesser og personlig uttrykk står sentralt i kunstfagene. Denne artikkelen undersøker hvordan en kritisk kunstfagpedagogikk kan bidra i arbeidet med dagens politiske og sosiale utfordringer.

Kritisk pedagogikk har som generell målsetting å endre samfunnet ved å øke politisk bevissthet og ansvarsfølelse og fremme deltakende holdninger. Allerede på 1960-tallet påpekte den brasilianske frigjøringspedagogen Paulo Freire at tradisjonell undervisning reproduserer tradisjonelle maktforhold og rollemønstre (Freire, 2005/1970). Det å bryte opp hemmende strukturer og rutiner er derfor et sentralt anliggende i kritisk pedagogikk, og dette burde, relativt sett, være enklere i kunstfagene – der nytenkning, kreative prosesser og personlig uttrykk står sentralt – enn i fag der kunnskapslæring og -reproduksjon utgjør en sentral del av undervisningen.

Den langsomme veien er den raskeste

Denne artikkelen undersøker om den langsomme veien, den tiden det tar å få til en god dialog med en elev, kan være den raskeste veien til kunnskap og innsikt.

(...)

I denne artikkelen blir Paulo Freires (2011) filosofi om dialogens betydning i frigjøring av mennesket min medspiller. Jeg ønsker å bruke hans ideer i refleksjonen rundt min egen praksis som sangpedagog. Møtet mellom meg som subjekt og Freires tekst skaper den meningen jeg vil formidle. Freires filosofi om frigjøring gjennom dialog møter min erfaring.