Covid-19 har satt og fortsetter å sette sitt preg på skolehverdagen i Norge. I denne artikkelen har vi samlet artikler og nettressurser som kan være nyttige å ha for hånden i "korona-skolen".

  1. Pedagogikk og didaktikk i hjemmeskolen
  2. Covid 19 og barnehagesektoren
  3. Barn og unge i hjemmeskolen
  4. Bruk av digitale verktøy
  5. Generelt om pandemi og Covid19
  6. Eksterne ressurser

Pedagogikk og didaktikk i hjemmeskolen

Elevene ble dårligere til å skrive på hjemmeskolen

Da koronaen stengte skolene, fikk forskere et uventet eksperiment i fanget: Hvordan påvirket hjemmeskolen skriveferdighetene til de yngste?

Nye undersøkelser av hvordan skolestenging påvirket elevenes læring

Det er estimert at rundt 1.5 milliarder barn og unge i april opplevde skolestenging og mistet ansikt-til-ansikt kontakt med lærere og medelever. Nå har de første undersøkelsene av skolestening og konsekvenser for elevenes læring blitt publisert.

Er lærerne rustet til å møte fremtiden?

Året 2020 har vært et annerledes år og vi har tydelig sett hvordan samfunnsmessige forhold påvirker skolen. Som lærerutdannere ser vi en lærerrolle i endring. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan vi kan bidra til at fremtidens lærere blir godt nok rustet til den hybride skolehverdagen som vil prege arbeidshverdagen i lang tid framover.

Det er interessant å se hva som skjer med selve lærerrollen i møte med ekstreme situasjoner. Ungene våre er lært opp til å holde sosial avstand og ikke å klemme hverandre. Relasjonell klasseledelse og relasjonskompetansen har nå fått en ny form.

Lærere flest har gode erfaringer fra korona-stengningen

Hjemmeskolen fungerte tilfredsstillende, men vi vil ikke tilbake dit, viser en ny rapport som har samlet lærernes erfaringer. Den konkluderer med «hjemme bra, borte best».

Hjemmeskole under korona: Lærerne brukte mer tid på å forberede undervisningen

En fersk spørreundersøkelse blant lærere i grunnskolen viser at lærere på alle trinn brukte langt mer tid på å forberede undervisningen i tiden med hjemmeskole, enn de normalt sett gjør.

Hjemmeundervisningen under koronastengte skoler

Lærerne har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen, men større utfordringer med å følge opp sårbare elever. Det viser en ny analyse.

Skole er best på skolen

Resultatene av en undersøkelse om vårens hjemmeskole er klare. Elevene har mye å hente inn igjen, skriver professor Thomas Nordahl.

Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen med å utvikle matematiske ferdigheter

Om du hjelper toåringen med å legge puslespill, kan det føre til at barnet mestrer matematikkoppgaver i skolen fem år senere. Over 900 mødre har tatt del i en studie sammen med sine toåringer.

Fem råd for skoledag på hjemmebane

Hva gjør vi når skoler og universiteter stenges, og læringen må foregå på hjemmebane? Her er fem gode råd om nettundervisning. Lykke til!

Hjemmeskolen under korona-pandemien – hva forskningen kan fortelle

Mange forskere har forsøkt å få kunnskap om den digitale hjemmeskolen våren 2020. Hva har vi lært, som vi kan ta med oss inn i arbeidet med fagfornyelsen?

Skoleledelse – koronakrisen som innovasjon i norsk skole

Skoleledere har under koronaepidemien fått erfaring med å lede en skole i en periode med brå og uforutsigbare endringer. Dette kan man trekke veksler på når skolen etter hvert skal tilbake til normal drift.

Ingenting i veien for at lærere eller elever bruker munnbind i skolen

Fagartikkel: Fra et språkvitenskapelig standpunkt er det ikke noe i veien for at lærere eller elever bruker munnbind i skolen.

Heimeskulen under «lockdown»: stor variasjon og dårlegare opplæring

– Ved neste lockdown må lærarane ha retningslinjer på kva ein vanleg skuledag heime skal innebere, seier forskar Marte Blikstad-Balas. Ho får støtte av heimeskulemamma Øyunn Syrstad Høydal.

Covid 19 og barnehagesektoren

Koronatiltak gav ein betre barnehagekvardag for barn

Kortare tid i barnehagen, mindre grupper og same omsorgsgjevarar gav auka trivsel for barna då koronapandemien nådde Noreg.

Stengte barnehager: Trangbodde familier sliter mest og ansatte er bekymret for smitte

Ferske undersøkelser viser hvordan koronakrisen påvirker hverdagslivet.

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

80 prosent av kommunane sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagane under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering.

Slik har det gått med barnehagene under korona

Ny rapport viser hvilke konsekvenser pandemien har hatt for barnehager, foreldre og barn.

Ikke alt var bra med koronabarnehagen, viser forskning

Mindre barnegrupper og tettere bemanning under koronatiden gjorde at barna ble sett mer enn før, viser forskning. Men ikke alle barna hadde det like bra.

Barn og unge i hjemmeskolen

Verden med virus: Ungdom lider under kravene om sosial distansering

En ny studie viser sammenheng mellom mangel på fysisk samvær og symptomer på angst og depresjon og ensomhet.

Hvem er de sårbare barna?

Det er en stor gruppe barn der ute nå som ikke har trygge nok hjemme og venneforhold. Vil de få den støtten og bekreftelsen de trenger?

Aktiviteter som hjelper ungdom gjennom Oslo-nedstengingen

Hva kan familier med ungdom gjøre for å komme seg helskinnet gjennom nedstengingen i Oslo?

Koronatiltakene oppleves mest inngripende for unge

En ny undersøkelse viser at unge mellom 19 og 29 år som hadde mindre sosial kontakt på grunn av koronatiltakene, opplevde lavere livskvalitet enn eldre.

Forsker bekymret for koronafravær på skolen

Med høyt koronarelatert fravær på skolen i høst, risikerer vi at både motivasjonen og læringen vil kunne dale, mener førsteamanuensis Cecilie Pedersen Dalland ved OsloMet. Hun har noen gode råd.

Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer

Hvordan gikk det med ungdommen under nedstengingen av samfunnet i vår? Dette har NOVA-forskere undersøkt i en ny studie.

Disse ungdommene slet med hjemmeskole

Selv om de fleste elever klarte seg bra gjennom hjemmeskole-perioden, fortalte 6 av 10 ungdommer i Oslo at de lærte mindre.

Mange ungdommer opplevde personlig vekst i koronatiden

En ny NOVA-undersøkelse viser at hele tre av fire ungdommer mente at pandemien påvirket livene deres positivt. Det overrasket ungdomsforsker Anders Bakken.

Slik taklet vi digital hjemmeskole og hjemmekontor

Norske husstander har klart den raske omstillingen til heldigital hverdag godt, viser ny undersøkelse fra SIFO.

Hjemmeskole under korona: De minste elevene hadde minst kontakt med læreren

En fersk spørreundersøkelse blant foreldre i grunnskolen viser stor forskjell i hvor mye kontakt de eldste og de yngste elevene hadde med læreren sin.

Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt

KRONIKK: Skolene gjenåpner nå gradvis. Noen elever gleder seg enormt, mens andre gruer seg fryktelig. Her er sju råd for foreldre og lærere.

Slik får du til et godt samarbeid med skolen

Den nye skolehverdagen med hjemmeundervisningen setter samarbeidet mellom lærer og foreldre på nye prøver. Her får du gode råd.

– Stengte fritidsklubber har vært et stort tap for ungdommer

Fritidsklubbene spiller en viktig rolle for folkehelsearbeidet. Forsker spør om kommunene prioriterer dette tilbudet høyt nok.

Var i fysisk aktivitet mindre enn 30 minutter per dag

Hver tredje elev hadde under 30 minutter fysisk aktivitet per dag under korona-nedstengningen. De som var mest aktive, var de som viste mest interesse og engasjement for skolearbeid ellers, viser fersk artikkel.

Ungdom i koronatiden: Resultater fra ungdomsundersøkelse under korona-lockdown

Under korona-pandemien hadde elever over hele landet uker med hjemmeskole og store begrensninger for hva de kunne foreta seg på fritiden. I mai 2020 gjennomførte Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) en spørreundersøkelse som gir innblikk i hvordan ungdom opplevde og håndterte livet under perioden med koronastengte skoler. Et funn som fremstår som spesielt interessant er at ungdommene sov mer og opplevde mindre stress under lockdown enn normalt.

Norsk ungdom har taklet pandemien bra

Ungdata 2021: Til tross for at pandemien har vært krevende for mange, har det store flertallet av norske tenåringer håndtert pandemien bra.

Korona-nedstengingen har rammet familier med funksjonshemmede barn hardt

Myndighetene har snakket høyt om å ivareta de sårbare barna under pandemien, men kan se ut til å ha gjort det stikk motsatte, ifølge ny forskning.

Oslo-ungdom ble særlig hardt rammet av pandemien

Ung i Oslo 2021: Pandemien har vært mer krevende for unge i Oslo enn for unge i resten av landet. Likevel fortalte det store flertallet at de hadde det bra ett år etter at pandemien kom til Norge.

Bruk av digitale verktøy

Fortsatt langt igjen

Denne artikkelen undersøker læreres bruk av digitale verktøy i den daglige undervisningen. Hvordan og i hvilken grad integrerer lærere digitale verktøy i undervisningen, og hva ønskes oppnådd ved bruk av IKT-verktøy i klasserommet?

Var lærerne klare for å bli heldigitale?

– Lærerutdanningen må i større grad enn i dag forberede lærere på de ulike mulighetene og utfordringene ved digital undervisning, argumenterer forskere. De kommer med anbefalinger til hva vi kan lære av korona-pandemien.

Da utdannings-Norge gikk på nett

Korona-krisen tvinger norske skoler og universiteter ut av klasserommet og inn på nettet.

– Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd

Som følge av koronakrisen ble all undervisning digital nærmest over natten. – Det ligger et stort potensiale i å benytte seg av varierte digitale undervisningsmetoder, men det er viktig å ha en plan, forteller forsker Greta Björk Gudmundsdottir.

Undervisning i teknologirike klasserom krever mer av læreren

Teknologi og digitale læringsressurser gir stadig nye muligheter for læring. Men hvordan lede et klasserom fullt av teknologi?

Lesing på nett krever nye lesestrategier

– Det er viktig at lærerne gir opplæring i gode digitale lesestrategier når de ber elevene om å bruke nettet som pensum for oppgaveløsning, sier professor Anmarkrud.

Generelt om pandemi og Covid19

Opplæringsplikten og skolens handlingsrom – hva pandemi og skolestengning lærte oss

Når skolen skal oppsummere erfaringene etter koronapandemi og skolestenging, så er opplæringsplikten en nøkkelfaktor som ikke bør glemmes. Pandemien kan ha bidratt til å synliggjøre hva denne betyr for skolens struktur og elevenes læring.

Selv våren 1940 fikk privatistene vitnemål

KRONIKK: Norge lyktes under krigen å legge til rette for at privatister kunne få sine vitnemål fordi enkelte retningslinjer i skolebyråkratiet ble lagt bort til fordel for handlingsrom og kreative løsninger.

Eksplosiv interesse for svartedauden

I pandemiåret 2020 fauk lesartala til Store norske leksikon i vêret. Artiklane om korona er bland dei mest lesne USN-artiklane, men det er historieprofessor Ole Georg Moseng sin artikkel om svartedauden som har høgst lesertal.

Lite aktiv hjemmeskole? Prøv mattebowling og glosestafett!

KRONIKK: Daglig fysisk aktivitet på hjemmeskolen kan gagne barnas læring og bedre familiens fysiske form.

Hva vet vi om digitalisering i skolen?

Fersk rapport viser at elever som har sin egen digitale enhet jobber mye selvstendig og digitalt. Forskerne finner også at klasseledere varierer både organisering av og innhold i undervisningen.

Digitalisering i skolen- hva viser forskning og erfaring så langt?

Hva vet vi om digitalisering i skolen? Hva er det forsket på og hva trenger vi mer kunnskap om?

Eksterne ressurser

Utdanningsdirektoratets ressurssider

Informasjon om korona

Regjeringens ressurssider

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Folkehelseinstituttets (FHI) ressurssider

Koronavirus - temaside

Utdanningsforbundets ressurssider

Koronakrisen – spørsmål og svar

Aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer knyttet til koronakrisen. (oppdatert 13. november: Lagt inn nye svar om rettigheter for tillkallingsvikarer og om man får utsatt ferie dersom man er i karantene i ferien)

Tilbake til toppen