Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Forskningsressurs

Skolporten.se

Skolporten.se vill stärka skolans lärare och ledare i deras profession genom att tillhandahålla nyheter, forskning och kompetensutveckling som kan utveckla skolans verksamhet. Skolporten.se ger ut ett forskningsbaserat magasin, arrangerar ett 20-tal forskningsbaserade konferenser varje år, och har en omfattande webbplats där du bland annat kan ta del av alla pedagogiska avhandlingar som publiceras i Sverige. Skolporten.se intervjuar relevanta forskare och tillgängliggör deras resultat. 

Les mer på Skolporten.se

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Skrivesenteret

Det overordnede målet til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha en tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Senteret bistår høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for senterets virksomhet.

Les mer på http://www.skrivesenteret.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Tidsskriftet har 7740 abonnenter og ifølge siste leserundersøkelse ca. 50 000 lesere som er interessert i fag- og forskningsstoff om barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Spesialpedagogikk

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Statped

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring. Dette skjer i samarbeid med PP-tjenesten.

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning.

Etaten jobber flerfaglig på våre seks fagområder:

  • døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker,
  • ervervet hjerneskade,
  • hørselsvansker,
  • språk- og talevansker,
  • sammensatte lærevansker,
  • synsvansker.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Målet er god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring

Les mer på http://www.statped.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Sykepleien

Sykepleien er i dag en flermedial virksomhet som produserer, formidler og distribuerer journalistisk innhold, fag- og forskningsartikler og meningsinnhold. Ifølge formålsparagrafen skal Sykepleien utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i NSFs formålsparagraf, redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Sykepleien publiserer daglig innhold på alle digitale plattformer uten betalingsmur, gjennom sykepleien.no. Sykepleiens temautgaver på papir distribueres til alle medlemmene i NSF.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet. Tidsskriftet er open access, utkommer tre ganger i året (ett dobbeltnummer og to enkeltnumre) og formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv. Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning og utgis med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fra 2010 overtok Universitetsforlaget utgiveransvaret. 

Søkelys på arbeidslivet 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning presenterer resultater fra aktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Manuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre det faglige nivået.

Hovedvekten legges på originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser.

Tidsskriftet utkom første gang i 1960, og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Utgivelsen støttes av Norges forskningsråd. Tidsskriftet ble open access fra januar 2017. 

Tidsskrift for samfunnsforskning retter seg mot forskere, lærere og studenter i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samtidshistorie, samt en bredere allmennhet.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. 

Tidsskriftet formidler forskningsresultater som er relevante for den vitenskapelige utviklingen og for den offentlige debatten om velferdsspørsmål. Tematisk spenner artiklene over komparative, normative og historiske analyser av velferdsstaten, studier av levekår og livskvalitet, sosiale problemer, trygd, helse og sosiale tjenester.

Tidsskriftet er et flerfaglig, fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. 

Tidsskrift for velferdsforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Titan.uio.no

Titan.uio.no er en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Vi er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hver dag tilegner våre 1300 forskere og 5000 studenter seg kunnskap innen fagområder som er nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer. Dette gjelder blant annet energi og miljø, utdanning, helse og teknologi.

Gjennom Titan.uio.no ønsker vi å spre så mye som mulig av denne kunnskapen. Vi håper å bidra til at samfunnet blir klokere – folk med kunnskap treffer bedre beslutninger.

Mer om Titan.uio.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Uniped

Uniped er et Open Access-tidsskrift som publiserer forskning som belyser studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Artiklene er i hovedsak konseptuelle, empiriske og praksisbaserte.

Uniped ønsker stor bredde i tidsskriftets innhold og at ulike disipliner og profesjoner skal være representert. Artiklene er fagfellevurdert (peer reviewed) av forskere utenfor redaksjonen, og tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler.

Alle artikler ligger på Uniped

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen er med sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

UiB har syv fakulteter med til sammen 54 institutter og sentre. Se oversikten her.

Les mer om Universitetet i Bergen på deres hjemmesider: http://www.uib.no/.