Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Uniped

Uniped er et Open Access-tidsskrift som publiserer forskning som belyser studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Artiklene er i hovedsak konseptuelle, empiriske og praksisbaserte.

Uniped ønsker stor bredde i tidsskriftets innhold og at ulike disipliner og profesjoner skal være representert. Artiklene er fagfellevurdert (peer reviewed) av forskere utenfor redaksjonen, og tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler.

Alle artikler ligger på Uniped

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. 

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet: 

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
  • USN Handelshøyskolen

Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap er det største av de fire fakultetene med 6.500 studenter (https://www.usn.no/om-usn/organisering/fakultetene/fakultet-for-humaniora-idretts-og-utdanningsvitenskap/

Fakultetet har doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og lærerprosesser i barnehage og skole.

4. mai 2018 ble det vedtatt av kongen i statsråd at Universitetet i Sørøst-Norge er Norges tiende universitet.

Universitetet i Sørøst-Norge er et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark som fusjonerte 1. januar 2016. 

USN er plassert i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark og har campuser i Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Kongsberg, Ringerike, Rauland og Vestfold (Horten).  

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser, til regelverk og tilsyn.

Direktoratets ansvarsområder er:

  • Tilsyn og regelverk
  • Rammeplaner og læreplaner
  • Eksamener og prøver
  • Kunnskapsgrunnlag for utdanningssektoren 
  • Skole- og barnehageutvikling

Utdanningsdirektoratet gjennomfører brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre. Direktoratet har også ansvar for å koordinere internasjonale studier som viser norske elevers og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenliknet med andre land.

Les mer på: http://www.udir.no/