Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NorDiNa

NorDiNa er et open access tidsskrift for fagdidaktikk i naturfag og beslektede emner slik som teknikk/teknologi og geografi. Tidsskriftet retter seg mot lærere og forskere i lærerutdanning ved høgskoler og universiteter, forskere og studenter på høyere nivå i fagdidaktikk, interesserte lærere i skoleverket og formidlere innen naturvitenskap og utdanningsplanleggere. Tidsskriftet publiserer artikler om nyere forskning og aktuelle perspektiver på faget samt utviklingsarbeid med et teoretisk fundament. Artikler vil som hovedregel bli fagfellevurdert. 

Les mer om tidsskriftet på Naturfagsenterets side og artiklene finner du her.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk med norsk som redaksjonsspråk.

Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review).

Nordisk barnehageforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Tidsskriftet er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, samt tekster som ikke er fagfellevurderte.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NOVA

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med studier som dekker hele livsløpet fra barndom til alderdom.

Fra og med januar 2014 utgjør NOVA sammen med Arbeidsforskningsinstituttet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Oppvekst er et viktig satsingsområde for NOVA. Nå som nesten alle barn går i barnehage øker behovet for kunnskap på dette feltet. Samtidig er skole og utdanning blitt viktigere enn tidligere. Forskning på skole og tiltak i overgangen til voksenlivet er en hovedoppgave for instituttet. Instituttet utgir egne publikasjonsserier: NOVA-Rapporter og NOVA-Notat. I tillegg bidrar instituttets forskere med artikler i vitenskapelige tidsskrifter og fagblad nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om NOVA

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NTNU

NTNU er norges største universitet med 46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land. NTNU har det største fagtilbud i Norge på teknologi og kunstnerisk-estetiske fag. Fra 2016 fusjonerte de med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Campusene i Gjøvik og Ålesund heter NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

NTNU samarbeider nært med SINTEF som har ca. 2 100 ansatte, og er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.  NTNU driver utstrakt forskningsvirksomhet og gir sammen med SINTEF ut forskningsmagasinet Gemini.no.

Les mer om NTNU på deres hjemmesider.

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i skulen og barnehagen. Senteret har som oppgåve å bidra til auka kvalitet i nynorskopplæringa, både i område med nynorsk opplæringsmål og i bokmålsområde. Dette skjer ved å lage læringsressursar for ulike målgrupper og å utvikle gode arbeidsmåtar for arbeid med nynorsk. Den viktigaste formidlingskanalen er vevsida nynorsksenteret.no, med eit stort utval gratis tilgjengelege ressursar i ulike format og sjangrar.

Nynorsksenteret vart etablert 1. januar 2005 og er ei sjølvstendig eining ved Høgskulen i Volda

Les meir på http://www.nynorsksenteret.no/

Nynorsksenteret vart etablert 1. januar 2005 og er ei sjølvstendig eining ved Høgskulen i Volda

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Universitetet har fire fakulteter:

 • Fakultet for helsefag
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Fakultet for samfunnsfag
 • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har OsloMet to sentre: 

 • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av to oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA).

OsloMet er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om på http://www.hioa.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanninga blei oppretta 1. januar 2010 og er underlagd Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringa med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for barn i barnehagane, elevar i grunnopplæringa og studentar i lærar- og barnehagelærarutdanninga.

Senter for IKT i utdanninga jobbar med ulike tenester, prosjekt og ressursar som skal auke kvaliteten i utdanninga og gi betre læringsutbytte og læringsstrategiar for våre barn i barnehagen, elever i grunnopplæringa og studentar i lærer- og barnehageutdanninga.

Senter for IKT i utdanning fursjonerte 1. januar 2018 med Utdanningsdirektoratet. Les mer her:

https://www.udir.no/om-udir/nytt-direktorat-fra-1.-januar-2018/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Skolporten.se

Skolporten.se vill stärka skolans lärare och ledare i deras profession genom att tillhandahålla nyheter, forskning och kompetensutveckling som kan utveckla skolans verksamhet. Skolporten.se ger ut ett forskningsbaserat magasin, arrangerar ett 20-tal forskningsbaserade konferenser varje år, och har en omfattande webbplats där du bland annat kan ta del av alla pedagogiska avhandlingar som publiceras i Sverige. Skolporten.se intervjuar relevanta forskare och tillgängliggör deras resultat. 

Les mer på Skolporten.se

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Skrivesenteret

Det overordnede målet til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha en tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Senteret bistår høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for senterets virksomhet.

Les mer på http://www.skrivesenteret.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Statped

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring. Dette skjer i samarbeid med PP-tjenesten.

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning.

Etaten jobber flerfaglig på våre seks fagområder:

 • døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker,
 • ervervet hjerneskade,
 • hørselsvansker,
 • språk- og talevansker,
 • sammensatte lærevansker,
 • synsvansker.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Målet er god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring

Les mer på http://www.statped.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking