Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet.

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese-og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og -opplæring). Lesesenteret har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan, og hovedmålgruppen er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.

Les mer på: http://lesesenteret.uis.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøsenteret, forsker på hvordan ansatte i barnehager og skoler kan forebygge utfordringer i skolemiljøet, og på hvordan barn og unge lærer og fungerer i sosiale samspill.

Forskning publiseres i nasjonale og internasjonale tidsskrift, på nettsidene og i bøker. Læringsmiljøsenteret er organisert under Universitetet i Stavanger og har en avdeling i Stavanger og en i Porsgrunn. Senteret  har cirka 60 ansatte.

Senteret skaper, samler og sprer kunnskap om gode og trygge læringsmiljø både i  barnehager og skoler. I tillegg til forskning er senterets oppdrag å bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken.

Mer om Læringsmiljøsenteret 

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Matematikksenteret

Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av ny og bedre matematikkundervisning i barnehage, grunnskole og videregående skole i Norge.

Senteret legger vekt på å utvikle ressurser for en matematikkundervisning der elevene møtes med høye forventninger og får arbeide med oppgaver som fremmer resonnering, ulike tilnærminger og utforskning av mønster og sammenhenger. Målet er at alle elever skal oppleve matematikk som engasjerende, utfordrende og meningsfull.

Utviklingsarbeidet som foregår ved senteret er kunnskaps- og forskningsbasert. Formidlingen er i hovedsak nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis.

Les mer på: http://www.matematikksenteret.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: «Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″. Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Vox. Senterets målgrupper er eiere av skoler/voksenopplæringssentra og barnehager, skole-og barnehageledere og lærere, PPT-personale samt fagpersoner ved høgskoler og universitet.

Les mer på: http://nafo.hioa.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NAFOL

NAFOLs (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning) hovedmål er å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner.

NAFOLs nettverk består av 24 norske høgskoler og universitet. NAFOL skal bidra til opplæring av ph.d.-stipendiater knyttet til lærerutdanning og skole, med avhandlinger som er særlig relevant for profesjonspraksis.

NAFOL er et prosjekt som ligger under PRAKUT. PRAKUT er et femårig forskningsprogram som bygger på Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU. Programmet har læring som gjennomgående tema og skal styrke forskningskompetansen og kunnskapsgrunnlaget i lærerutdanningene (Forskningsrådet 2012).

Les mer på http://nafol.net/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved daværende Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet. Senteret har vært faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Nord universitet, studiested Bodø.

Fra 1. januar 2018 overførte Kunnskapsdepartementet alle de ti nasjonale sentrene til sine respektive vertsinstitusjoner. Ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ligger hos Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU) Dette er forankret i Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere mandater og avtaler mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Nord universitet skal benytte de overførte midlene til å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Nord universitet skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag.

Nord universitet skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Nord universitet skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Nord universitet skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Ved behov skal Nord universitet også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet.

Les mer på http://kunstkultursenteret.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Oppgavene for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge. enteret skal ha en landsdekkende funksjon og skal blant annet:

  • synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet
  • sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag
  • være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring
  • drive formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis

Les mer på http://mhfa.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Naturfagsenteret

Naturfagsenteret er et nasjonalt ressurssenter som skal medvirke til økt kvalitet i opplæringen i naturfag – fra barnehage til videregående opplæring. Naturfagsenteret har forskingsprosjekter knyttet til læringsressurser og arbeidsmetoder i naturfag, valg av realfaglige utdanninger og vurdering i naturfag, se www.naturfagsenteret.no/forskning.

På naturfag.no for lærere og forskerfrø.no for barnehageansatte vises gode eksempel på læringsressurser og aktiviteter. Tidsskriftet Naturfag inneholder praksisnære artikler og undervisningsopplegg, mens NorDiNa har vitenskapelige artikler i naturfagdidaktikk. Naturfagsenteret administrerer også nasjonale prosjekter som Lektor2-ordningen og Den naturlige skolesekken.

Mer informasjon på www.naturfagsenteret.no.

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NIFU

Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er en frittstående allmennyttig forskningsstiftelse, basert i Oslo.

NIFUs forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet. NIFU utgir årlig FoU-statistikk for de nordiske land, og produserer statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum.

Forskningen finansieres gjennom oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere, prosjektfinansiering fra nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og en basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Les mer på NIFU

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NOKUT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har som hovedoppgave å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning.

Som et uavhengig forvaltningsorgan fører NOKUT tilsyn med utdanningsinstitusjoner og bidrar med faktabaserte råd som skal stimulere til økt utdanningskvalitet.

NOKUT skal bidra til å sikre at studenter i Norge får en relevant utdanning som holder høy kvalitet. Totalt fører organet tilsyn med 4 000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder. NOKUT er også ansvarlige for Sentre for fremragende utdanning og den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret.

Les mer på http://www.nokut.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Digital Literacy

Nordic Journal of Digital Literacy inneholder fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, debatter og kommentarer, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. Nordic Journal of Digital Literacy gis ut kvartalsvis og ligger på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.

Nordic Journal of Digital Literacy

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Nordic Journal of Vocational Education and Training er et open access, fagfellevurdert tidsskrift som publiserer forskning om yrkesfagene i Norden.

NJVET blir publisert på vegne av NordYrk, et nordisk nettverk for yrkesfag. Artiklene er på engelsk, dansk, norsk og svensk.

Nordic Journal of Vocational Education and Training