Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Forskningsressurs

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Oppgavene for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge. enteret skal ha en landsdekkende funksjon og skal blant annet:

 • synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet
 • sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag
 • være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring
 • drive formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis

Les mer på http://mhfa.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Nordic Journal of Vocational Education and Training er et open access, fagfellevurdert tidsskrift som publiserer forskning om yrkesfagene i Norden.

NJVET blir publisert på vegne av NordYrk, et nordisk nettverk for yrkesfag. Artiklene er på engelsk, dansk, norsk og svensk.

Nordic Journal of Vocational Education and Training

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NOVA

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med studier som dekker hele livsløpet fra barndom til alderdom.

Fra og med januar 2014 utgjør NOVA sammen med Arbeidsforskningsinstituttet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Oppvekst er et viktig satsingsområde for NOVA. Nå som nesten alle barn går i barnehage øker behovet for kunnskap på dette feltet. Samtidig er skole og utdanning blitt viktigere enn tidligere. Forskning på skole og tiltak i overgangen til voksenlivet er en hovedoppgave for instituttet. Instituttet utgir egne publikasjonsserier: NOVA-Rapporter og NOVA-Notat. I tillegg bidrar instituttets forskere med artikler i vitenskapelige tidsskrifter og fagblad nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om NOVA

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NTNU

NTNU er norges største universitet med 46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land. NTNU har det største fagtilbud i Norge på teknologi og kunstnerisk-estetiske fag. Fra 2016 fusjonerte de med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Campusene i Gjøvik og Ålesund heter NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

NTNU samarbeider nært med SINTEF som har ca. 2 100 ansatte, og er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.  NTNU driver utstrakt forskningsvirksomhet og gir sammen med SINTEF ut forskningsmagasinet Gemini.no.

Les mer om NTNU på deres hjemmesider.

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Skolporten.se

Skolporten.se vill stärka skolans lärare och ledare i deras profession genom att tillhandahålla nyheter, forskning och kompetensutveckling som kan utveckla skolans verksamhet. Skolporten.se ger ut ett forskningsbaserat magasin, arrangerar ett 20-tal forskningsbaserade konferenser varje år, och har en omfattande webbplats där du bland annat kan ta del av alla pedagogiska avhandlingar som publiceras i Sverige. Skolporten.se intervjuar relevanta forskare och tillgängliggör deras resultat. 

Les mer på Skolporten.se

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Skrivesenteret

Det overordnede målet til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha en tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Senteret bistår høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for senterets virksomhet.

Les mer på http://www.skrivesenteret.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Uniped

Uniped er et Open Access-tidsskrift som publiserer forskning som belyser studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Artiklene er i hovedsak konseptuelle, empiriske og praksisbaserte.

Uniped ønsker stor bredde i tidsskriftets innhold og at ulike disipliner og profesjoner skal være representert. Artiklene er fagfellevurdert (peer reviewed) av forskere utenfor redaksjonen, og tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler.

Alle artikler ligger på Uniped

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser, til regelverk og tilsyn.

Direktoratets ansvarsområder er:

 • Tilsyn og regelverk
 • Rammeplaner og læreplaner
 • Eksamener og prøver
 • Kunnskapsgrunnlag for utdanningssektoren 
 • Skole- og barnehageutvikling

Utdanningsdirektoratet gjennomfører brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre. Direktoratet har også ansvar for å koordinere internasjonale studier som viser norske elevers og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenliknet med andre land.

Les mer på: http://www.udir.no/ 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning på oppdrag for myndigheter, forskningsråd og arbeidslivets organisasjoner. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov, utfordringer og utvikling. Forskningen ved AFI er både handlings- og brukerorientert, politikkrelevant og akademisk forankret. Sentrale tema for forskningen er arbeidsinkludering, mangfold og likestilling, fagorganisering, tilknytningsformer i arbeidslivet, ungdommers utdannings- og yrkesvalg, organisering av og samhandling mellom velferdstjenester, skolen som arbeidsplass, utsatt ungdom, ledelse, medbestemmelse og ansvarlig innovasjon. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet er open access og kommer ut to ganger i året. Artiklene tematiserer etiske, politiske og sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskriftet er dermed en møteplass for anvendt etikk enten man arbeider med bioteknologi, forskning, skole, barndom, Internett, kultur, natur, næringsliv, idrett, media, medisin, politikk eller annet.

Etikk i praksis

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. 

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet: 

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
 • USN Handelshøyskolen

Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap er det største av de fire fakultetene med 6.500 studenter (https://www.usn.no/om-usn/organisering/fakultetene/fakultet-for-humaniora-idretts-og-utdanningsvitenskap/

Fakultetet har doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og lærerprosesser i barnehage og skole.

4. mai 2018 ble det vedtatt av kongen i statsråd at Universitetet i Sørøst-Norge er Norges tiende universitet.

Universitetet i Sørøst-Norge er et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark som fusjonerte 1. januar 2016. 

USN er plassert i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark og har campuser i Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Kongsberg, Ringerike, Rauland og Vestfold (Horten).