Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Comparative and International Education

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) seeks to analyze current educational discourse, central issues in policy and practice, and their implications for teaching and learning.

The journal investigates topics through an interdisciplinary lens focusing on new insights and fostering critical debate about the role of education in diverse societies. NJCIE is concerned with a wide variety of issues as well as the interplay of local, national, regional and global contexts which are shaping education. The ways in which local understandings can bring to light the trends, effects and influences that exist in different contexts globally highlight the general understanding of Comparative and International Education in NJCIE.

NJCIE invites contributions from Nordic scholars as well as international scholars. We engage in topics relevant for a Nordic context as well as beyond.

NJCIE

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Digital Literacy

Nordic Journal of Digital Literacy inneholder fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, debatter og kommentarer, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. Nordic Journal of Digital Literacy gis ut kvartalsvis og ligger på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.

Nordic Journal of Digital Literacy

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Literacy Research

Nordic Journal of Literacy Research gis ut på Cappelen Damm Akademisk forlag, og er et vitenskapelig, nordisk tidsskrift som skal samle og utvikle nordisk forskning innen lesing, skriving og literacy. NJLR har som mål å være det naturlige førstevalget for dem som ønsker å formidle eller tilegne seg kunnskap og innsikt om literacy i Norden. Artiklene er fagfellevurderte og skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Utgitt fra 2015. 

Mer om Nordic Journal of Literacy Research

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Social Research (NJSR)

Nordisk tidsskrift for samfunnsforskning (NJSR) er et engelskspråklig og nettbasert tidsskrift som formidler vitenskapelige undersøkelser og debatt knyttet til samfunnsforskning i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Tidsskriftet publiserer både teoretiske og empiriske fagfellevurderte artikler som undersøker et av de nordiske landene eller sammenligner dem, eller tilbyr sammenligninger av de nordiske landene med andre deler av verden. Tidsskriftet er open access. 

Nordic Journal of Social Research

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Nordic Journal of Vocational Education and Training er et open access, fagfellevurdert tidsskrift som publiserer forskning om yrkesfagene i Norden.

NJVET blir publisert på vegne av NordYrk, et nordisk nettverk for yrkesfag. Artiklene er på engelsk, dansk, norsk og svensk.

Nordic Journal of Vocational Education and Training

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk med norsk som redaksjonsspråk.

Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review).

Nordisk barnehageforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Tidsskriftet er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, samt tekster som ikke er fagfellevurderte.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Lisens: Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis er rettet mot utdanningsfeltet i grunnopplæringen og innenfor profesjonsutdanninger. Forholdet mellom utdanning og praksis vektlegges, og tidsskriftet søker å fremme utdanningsrelatert forskning. Dette innebærer et bredt spekter av tematikker som ledelse, organisasjonsutvikling, praksisopplæring samt pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger.

Tidsskriftet er orientert mot praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Tidsskriftet søker artikler som er empirisk fundert, men også teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor tidsskriftets tematiske område ønskes velkommen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1.

Les tidsskriftet her

Tidsskriftet het FOU i praksis fram til 1. september 2019.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research ble etablert i 2016, og publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming, og alkohol- og narkotikapolitikk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter.

Tidsskriftet har som mål å publisere to temanumre per år. Manus må kunne defineres innunder et kommende tema for å komme i betraktning for utgivelse.

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmenhet.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Les mer her.

Forfatteravatar

Kilde

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU

NMBU er et internasjonalt universitet med forskning som kan møte de store globale spørsmålene innen bl.a. miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. NMBU har ca. 700 forskere og ca. 600 doktorgradsstudenter.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Norsk Tidsskrift for Logopedi

Norsk tidsskrift for logopedi er et fagtidsskrift som dekker bredden av det
logopediske fagfeltet. Det vil si at vi publiserer artikler tilknyttet kommunikasjon, språk, tale, lesing og skriving, utviklingsmessige og ervervede språk- og kommunikasjonsvansker, vansker knyttet til stemme, taleflyt, lesing og skriving samt svelging. I tillegg til fagfellevurderte artikler presenterer vi fagartikler, referater og anmeldelser. Tidsskriftet har fire utgivelser årlig, som publiseres i sin helhet på Norsk logopedlags hjemmesider. Les mer  her: Tidsskrift for Norsk Logopedi

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Norsk sosiologisk tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle og kun publiseres på internett.

Tidsskriftet publiserer forskningsresultater som er sosiologisk forankret og som har faglig og/eller samfunnsmessig relevans. Tidsskriftet utgir seks numre i hver årgang. Tre av disse er normalt temanumre, mens tre er åpne numre. Tidsskriftet er fagfellevurdert på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. Tidsskriftet publiserer også bokomtaler og tidvis kommentar- og debattstoff.

Du finner alle utgaver av tidsskriftet her