Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Forskningsressurs

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet) er Norges største samfunnsvitenskapelige forsknings- og utdanningsinstitusjon. Vi tilbyr utdanning på alle nivåer, også doktorgrad. Ved SV-fakultetet forskes det på psykologi, økonomi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsgeografi. Denne forskningen danner grunnlaget for utdanningstilbudet. Vi har også to tverrfaglige forskningssentre: ARENA senter for europaforskning og Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Blant våre verdensledende miljøer er SFF-senteret Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) og hjerneforskningsmiljøet Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC).

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet)

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje omfatter pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområder, i tillegg til relaterte temaer som skoleledelse, tilgrensende teknologier og nye medier. Det er for tiden ca. 3300 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 300 årsverk, hvorav 220 i vitenskapelige stilinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er med dette et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa.

Mer om forskning på Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Forskningsvirksomheten er organisert under fire hovedtema:

 • arbeidsliv og arbeidsmarked
 • rettighet og sikkerhet
 • migrasjon, integrasjon og kompetanse
 • velferd og levekår

Fafo har som mål å utvikle kunnskap om levekår, deltakelse, demokrati og utvikling. Ambisjonen er å bidra til å skape grunnlag for fornyelse og verdiskaping. Forskningen er basert på høye etiske og metodiske standarder. Fafo er et utadvendt forskningsinstitutt som jobber i nær kontakt og dialog med brukere og oppdragsgivere, med mange samarbeidspartnere og et bredt faglig nettverk.

Fafo

 

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger

Med undervisning og forskningsvirksomhet innenfor undervisning, språk, lesing og litteratur, idrett, historie, religion og kulturvitenskap og atferd er vi opptatt av å forstå, forklare og foredle hva vi som mennesker foretar oss. Les mer om fakultetet i vår engelske informasjonsbrosjyre

Utdanningstilbudet ved fakultetet er variert og omfatter lærerutdanninger på alle nivå samt utdanninger innenfor idrett, språk, religion og spesialpedagogikk.

Gå til fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold.

Visjonen til senteret er:

 • Økt interesse for språk
 • Økt motivasjon for språklæring
 • Økt kvalitet i opplæringen
 • Bedre ferdigheter i mange språk

De utgir bladet Communicare

Fremmedspråksenteret 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et faglig forvaltningsorgan på sosial- og helseområdet, og har delegert myndighet på noen områder av sosial- og helselovgivningen.

Helsedirektoratet skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.

En viktig oppgave for direktoratet er å utvikle og effektivisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet og tjenestetilbudet på helse- og sosialområdet.

Helsedirektoratet

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) har over 110 studier og ligger i Fredrikstad.

Høgskolen har totalt nær 7.000 studenter og over 550 ansatte.

Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.

Høgskolen i Østfold er en del av Oslofjordalliansen - et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Les mer om HiØ  

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Kilden ble opprettet i 1998 og

 • produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn
 • eier og drifter Tidsskrift for kjønnsforskning
 • utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer
 • påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere

Kilden er i en randsone i Norges forskningsråd, og får sin basisfinansiering derfra.

Les mer på nettsiden til Kilden kjønnsforskning.no

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet.

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese-og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og -opplæring). Lesesenteret har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan, og hovedmålgruppen er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.

Les mer på: http://lesesenteret.uis.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Matematikksenteret

Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av ny og bedre matematikkundervisning i barnehage, grunnskole og videregående skole i Norge.

Senteret legger vekt på å utvikle ressurser for en matematikkundervisning der elevene møtes med høye forventninger og får arbeide med oppgaver som fremmer resonnering, ulike tilnærminger og utforskning av mønster og sammenhenger. Målet er at alle elever skal oppleve matematikk som engasjerende, utfordrende og meningsfull.

Utviklingsarbeidet som foregår ved senteret er kunnskaps- og forskningsbasert. Formidlingen er i hovedsak nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis.

Les mer på: http://www.matematikksenteret.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: «Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″. Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Vox. Senterets målgrupper er eiere av skoler/voksenopplæringssentra og barnehager, skole-og barnehageledere og lærere, PPT-personale samt fagpersoner ved høgskoler og universitet.

Les mer på: http://nafo.hioa.no/

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Tidsskriftet er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, samt tekster som ikke er fagfellevurderte.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk