Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Acta Didactica

Tidsskriftet Acta Didactica Norden er en fortsettelse av Acta Didactica Norge. Acta Didactica Norge er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet utgir artikler på norsk, engelsk eller skandinaviske språk. Hovedfokus er på forskning om skole og utdanning i vid forstand, og omfatter forskning om fagdidaktikk, lærerutdanning og skoleledelse. Den faglige kvaliteten i tidsskriftet sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Tidsskriftets Ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet. Ansvarlig redaktør plikter imildlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og Redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den Ansvarlige redaktøren leder i tidsskriftet.

Acta Didactica 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeiderhistorie

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 utgitt årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand. Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.
https://www.arbark.no/Arbeiderhistorie.htm

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning på oppdrag for myndigheter, forskningsråd og arbeidslivets organisasjoner. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov, utfordringer og utvikling. Forskningen ved AFI er både handlings- og brukerorientert, politikkrelevant og akademisk forankret. Sentrale tema for forskningen er arbeidsinkludering, mangfold og likestilling, fagorganisering, tilknytningsformer i arbeidslivet, ungdommers utdannings- og yrkesvalg, organisering av og samhandling mellom velferdstjenester, skolen som arbeidsplass, utsatt ungdom, ledelse, medbestemmelse og ansvarlig innovasjon. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsliv i Norden

Arbeidsliv i Norden er en nettavis med tekster av journalister og skribenter i de nordiske land. De produsere nyheter og artikler og er særlig opptatt av spørsmål som berører arbeidslivet og politikken i de nordiske landene. Arbeidsliv i Norden ønsker å synliggjøre hvordan trender innen sosiale medier, ny teknologi, globalisering og befolkningsutvikling påvirker arbeidslivet og stiller nye krav til ledelse, fagforeninger og medarbeidere. De setter tema som et bærekraftig arbeidsmiljø, situasjonen på arbeidsmarkedet, migrasjon, ungdom og utsatte gruppers stilling, innovasjon og grønne arbeidsplasser i fokus. Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. De utgir også Nordic Labour Journal med artikler på engelsk.

Arbeidsliv i Norden

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Barn

Barn er et tidsskrift om barnehageforskning, utgitt kvartalsvis av Norsk senter for barneforskning. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler (NSD, Norsk senter for forskningsdata har ansvaret for registeret). Fra 2018 ble tidsskriftet open access. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, samt essays, prøveforelesninger,  bokanmeldelser og sammendrag av doktoravhandlinger.

Mer om Barn

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Bedre skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. Gjennom fagartikler og reportasjer presenteres forskning som kan være relevant i lærernes og skoleledernes hverdag. De fleste utgavene har et ett tema som omfatter flere av artiklene. Bøker som kan være interessant for målgruppen blir også omtalt. Papirutgaven av Bedre Skole har et opplag på rundt 100 000 og kommer ut fire ganger i året.

Bedre Skole

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet er open access og kommer ut to ganger i året. Artiklene tematiserer etiske, politiske og sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskriftet er dermed en møteplass for anvendt etikk enten man arbeider med bioteknologi, forskning, skole, barndom, Internett, kultur, natur, næringsliv, idrett, media, medisin, politikk eller annet.

Etikk i praksis

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Forskningsvirksomheten er organisert under fire hovedtema:

  • arbeidsliv og arbeidsmarked
  • rettighet og sikkerhet
  • migrasjon, integrasjon og kompetanse
  • velferd og levekår

Fafo har som mål å utvikle kunnskap om levekår, deltakelse, demokrati og utvikling. Ambisjonen er å bidra til å skape grunnlag for fornyelse og verdiskaping. Forskningen er basert på høye etiske og metodiske standarder. Fafo er et utadvendt forskningsinstitutt som jobber i nær kontakt og dialog med brukere og oppdragsgivere, med mange samarbeidspartnere og et bredt faglig nettverk.

Fafo

 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger

Med undervisning og forskningsvirksomhet innenfor undervisning, språk, lesing og litteratur, idrett, historie, religion og kulturvitenskap og atferd er vi opptatt av å forstå, forklare og foredle hva vi som mennesker foretar oss. Les mer om fakultetet i vår engelske informasjonsbrosjyre

Utdanningstilbudet ved fakultetet er variert og omfatter lærerutdanninger på alle nivå samt utdanninger innenfor idrett, språk, religion og spesialpedagogikk.

Gå til fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Forskning og Forandring

Tidsskriftet Forskning og Forandring er et "double blind peer reviewed" (fagfellevurdert) tidsskrift, som utgir artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk. Forskning og Forandring etterspør og formidler bidrag som eksplisitt søker å belyse forholdet mellom forskningsarbeid og forandringer i praksis og engasjerer seg kritisk og undersøkende i hva forskningens praksisrelevans er, bør være og kan bli.

Les tidsskriftet her

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Forskningsrådet

Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon.

Forskingsrådet arbeider for auka internasjonalt samarbeid og auka deltaking i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskingsrådet skaper møteplassar for og dialog mellom forskarar, brukarar av forsking og aktørar som finansierer forsking.  

Forskingsrådet skal bidra til eit heilskapleg FoU-system som leverer forsking av høg kvalitet, utviklar kunnskap for å møte sentrale utfordringar i samfunn og næringsliv, bidreg til dynamikk og samhandling nasjonalt og internasjonalt og legg til rette for læring, bruk og innovasjon.

Les meir om Noregs forskingsråd ved å klikke her.

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold.

Visjonen til senteret er:

  • Økt interesse for språk
  • Økt motivasjon for språklæring
  • Økt kvalitet i opplæringen
  • Bedre ferdigheter i mange språk

De utgir bladet Communicare

Fremmedspråksenteret