Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Engelsk

Vurdering og dokumentasjon i svenske barnehager

Hvilke former for vurderinger og dokumentasjon av barn er blitt brukt og brukes i svenske barnehager, og hva slags utvikling har denne praksisen vært i gjennom?

 

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen

Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Når elever med atferdsproblemer ser tilbake på sin skolegang, kan det virke som nesten alle har negative erfaringer, liten tr

 

Klasseledelse på ungdomstrinnet

Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. I dette dokumentet beskrives først bakgrunnen for klasseledelsesbe

Fagfellevurdert

Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Det synes avgjørende for evnerike barn at vi er i stand til å avdekke deres potensial så tidlig som mulig er. Vi bør derfor utvikle et system som er like gode på å avdekke og fremme styrker hos barn s

Fagfellevurdert

Program for forebygging av angst - Et pilotprosjekt gjennomført på 5. klassetrinn

Vil øvelser og intervensjon kunne redusere angst hos barn? Dette pilotprosjektet har vurdert resultatene av et intervensjonsprogram som foregikk over fem uker på barnetrinnet.

 

Barn med autismespekterforstyrrelser (AsF) – en barnegruppe som fortjener større oppmerksomhet

Autismespekterforstyrrelser omfatter forstyrrelsene autisme, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse noe annet ikke spesifisert (atypisk autisme) og Aspergers syndrom. I hverdagslivet hører man stort s

Fagfellevurdert

Kvalitet i dagtilbudet – hva sier barna?

Kvalitet i dagtilbudet er viktig. Det sier utdanningsforskerne. Det sier økonomene. Men hva sier barna?

 

Pedagogiske tiltak for barn med ADHD

Barn med ADHD har en svikt med hensyn til å kunne «sortere» stimuli utenfra og impulser innenfra. Støtten fra omgivelsene er grunnleggende viktig. Det at lærer tar dette på alvor kan gjøre stor forskj

 

Uten navn på døra - Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene viser til at det er viktig at det tilrettelegges for mestring, gode relasjoner ti

 

Kan barn med utviklingshemming forbedre sine kognitive funksjoner med systematisk trening?

Det har i de siste årene stadig vært fokusert i media og i faglitteraturen på at hjernen er mer plastisk enn man tidligere har trodd. Dette skaper en blanding av nysgjerrighet og forventning. Hvilke m

 

Skolefravær uten gyldig grunn - Hva er den beste betegnelsen?

Noen barn og unge er borte fra skolen, eller er på skolen uten å delta i undervisning. Dette skjer uten gyldig grunn som for eksempel sykdom eller store sosiale problemer. Fraværet skjer også etter el

 

Hva om skolen var en "godisfabrikk"? - Opplæring i og bruk av digitale fortellinger

Denne artikkelen oppsummerer et pilotprosjekt gjennomført i grunnskolen på niende klassetrinn. Hensikten med undersøkelsen var å få vite mer om elevers erfaringer med opplæring i og bruk av digitale f

 

Privatisteksamen En vei tilbake til opplæringsløpet – for noen

En studie viser at elever har mange ulike grunner til å gå opp som privatister. Bare et lite mindretall bruker ordningen fordi de tidligere har falt fra i videregående opplæring, de fleste bruker ordn

 

"Det er noe med barnet vårt" -Foreldre til barn med Asperger-syndrom i møte med hjelpeapparater

Fokus for denne artikkelen er erfaringer foreldre til barn med Aspergersyndrom har hatt i møtet med hjelpeapparatet og i hvilken grad foreldrene har opplevd å få hjelp, støtte og veiledning med hensyn

 

Naturfagenes didaktikk - refleksjoner ved et jubileum

Alle som arbeider med naturfagenes utvikling bør sette seg inn i de mer overordnede politiske og samfunnsmessige føringer og tendenser som påvirker den skolen vi er interessert i å forbedre.

 

– Effektiv metode for mattelæring brukes lite

En metode som gjør elevene glade i matte, brukes lite i norsk skole. – Hvis frafall i videregående skole handler om manglende motivasjon, kan metoden være en av løsningene, sier forsker.

 

Ungdom med særskilte behov - frå trygd til arbeid

Kva faktorar har positiv medverknad på overgangen frå trygd til arbeid for ungdom med særskilte behov?

 

Elever som får «avslag» på spesialundervisning

Denne artikkelen handler om de elevene som blir tilmeldt PPtjenesten og ikke får anbefaling om spesialundervisning, men om tilrettelegging av tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

 

Tilpasset opplæring/spesialundervisning – skjæringspunktet sett fra PPTs ståsted

Temaet for denne kronikken er tilpasset undervisning og spesialundervisning. Den er bygget opp som en gjennomgang og drøfting av en del generelle problemstillinger og illustrert med noen konkrete inns

Master

Tvang og rettssikkerhet i opplæringssektoren

Denne artikkelen tar for seg hvordan skolen håndterer elever med utviklingshemning og utfordrende atferd. Artikkelforfatterne har intervjuet spesialpedagoger og assistenter om hvordan de håndterer den