Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Arbeidsminnetrening – Overføringseffekt til matematikk- og leseferdigheter for barn med ADHD?

Vil trening av arbeidsminnet kunne brukes for å styrke matematikk- og leseferdigheter hos barn med ADHD?

 

Matematikkvansker – utfordringer og tiltak

Tidlig kartlegging og de gode tiltakene, med den gode læreren, er avgjørende faktorer for å fremme og høyne kompetansen i matematikk hos elevene.

 

Liten tue kan velte stort lass - Små synsfeil kan gi store problemer

Denne artikkelen handler om at selv små synsfeil kan gi barn i skolen store vansker i forbindelse med lesing. I dag bruker vi øynene mer enn tidligere gjennom pc-bruk, World Wide Web, iPhone og

 

Hvem deltar i voksenopplæringen?

Hvem deltar i grunnopplæring for voksne, hvordan er opplæringen organisert og hva skjer med de som fullfører utdanningen? Dette er noen av spørsmålene som NOVA har undersøkt i en kartlegging av

 

Språktiltak for å fremme god leseforståelse

Denne artikkelen handler om hvordan man kan bruke systematisk begrepslæring som metode organisert i gruppe for barn med språkvansker. Artikkelforfatteren, som arbeider som logopedi PP-tjenesten, er

Master

Krise- og traumehåndtering i skolen

Kriser og traumer påvirker elever og deres forutsetninger for å lære på skolen. Denne artikkelen handler om hvordan skolen kan omskape kriser og traumer til pedagogiske muligheter der både elever og

 

Kva skal til for å endre lærarutdanninga?

Lærarutdanninga er blitt reformert igjen og igjen, utan å bli betre. Hovudutfordringa er ikkje ideala eller intensjonane, men korleis utfordringane blir løyste ved lærarutdanningsinstitusjonane.

Fagfellevurdert

Norsk skole anno 2013 - Økende ekskludering under dekke av inkludering?

Er det grunnlag for å spørre om vi ser økende ekskluderingstendenser i den norske skolen, spesielt når det gjelder læringsutbytte og deltakelse i grunnskolens læringsfellesskap?

 

Skolekulturen – en indikator på skolens sunnhetstilstand

En samarbeidsorientert skolekultur er den kulturen som er best rustet til å utvikle skolens totale læringsmiljø og skape varige forbedringer i skolens pedagogiske praksis. Innenfor en slik

 

Bygdeskoler med fådelt ordning – en aktuell politisk og pedagogisk utfordring

Myndighetene har i liten grad vært opptatt av spørsmål om læring i skoler med fådelt ordning, og ingen av læreplanene har viet fådeltskolepedagogikk særlig oppmerksomhet. Samtidig ser man at fådelte

 

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring - Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?

Denne artikkelen har sett på overgangen til videregående skole. Den viser at ungdommer med innvandringsbakgrunn oftere opplever nedgang i skoletrivsel, redusert konsentrasjon/engasjement, svekket

 

Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer

Analysene i denne artikkelen viser at nyutdannede pedagogiske ledere får utfordrende ledelsesoppgaver i et felt preget av motstridende, uklare og utydelige ledelsesdiskurser. Barnehagens horisontale,

Master

Å vokse opp i sosiale medier

Stadig nye nettjenester, sosiale medier og teknologier dukker opp. Men forskningen viser oss at det beste grunnlaget vi kan ha for å forstå barn og unges oppførsel i sosiale medier, er å forstå barn

 

Den videre leseopplæringen - En undersøkelse av praksis på mellomtrinnet

En undersøkelse viser at lærere har høy bevissthet om hva som skal til for å støtte elevene på mellomtrinnet i deres videre leseutvikling. Men det kan være vanskelig å få satt kunnskapene ut i livet,

Fagfellevurdert

Førskolelærerstudenter utforsker forståelse av teori i praksis

Artikkelen ønsker å bidra med kunnskap om det potensialet som ligger i å bruke praksis som læringsarena for å styrke førskolelærerstudenters teoretiske kunnskaper.

 

Å lære sammen: Når elevene vurderer lærernes kommentarer

Et treårig skriveprosjekt med 60 lærere viser hvordan dialogen med læreren kan bidra til å heve både elevens og lærerens kompetanse. Gjennom egenvurdering blir eleven bevisst på hvilke kommentarer

Master

Samansette elevtekstar – korleis forstå og bruke dei

Ein sjuandeklassing får i oppgåve å skrive ein tekst om kva ho har gjort i sommarferien. Ho vel å svare med ein tekst som består av verbaltekst og bilete i form av teikning, altså ein samansett tekst

 

Hvorfor norske elever er så flinke i astronomi - og hvilke muligheter det gir oss

Norske elever er flinke i astronomi og har positive holdninger til faget, mens fysikkfaget ellers er lite populært og sliter med rekrutteringen. To studier viser at dette har vært en trend over tid

 

Dagslys i klasserom og grupperom - En studie av ti arkitektkonkurranser

Mye tyder på at det har skjedd et verdiskifte med hensyn til klasserommets form og hvor viktig dagslys er. Tradisjonelt har arkitektene vært opptatt av å sikre best mulig dagslys. Nå kan det se ut

 

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse i skolehverdagen, skriving, ofte blir tatt for gitt. Når vi tror vi måler elevenes kunnskaper, måler vi i realiteten