Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Kvalitet på lærer-elev-relasjonen i norsk grunnskole

Denne artikkelen bygger på en studie der det er undersøkt i hvilken grad elevers kjønn, alder, skolefungering og psykisk helse, samt lærers kjønn, er assosiert med kvalitet på relasjonen mellom lærer

 

Nysgjerrigper - en motor for motivasjon

Nysgjerrigper gir barn forskerkompetanse og gjør dem bevisste på hvordan man tilegner seg kunnskap. I tillegg vil utforskning av tekster, skriving og registrering av resultater i forbindelse med

 

Bokstavbarna

I denne artikkelen blir vi nærmere kjent med Ingrid, Carl og Kari. Ved hjelp av beskrivelser og utsagn får vi et innblikk i hvordan det kan oppleves å være et «bokstavbarn». Selv om atferdstrekkene

 

Vedvarende lese- og skrivevansker – noen digitale muligheter

Det å integrere digitale læremidler i undervisningen er krevende, ettersom mange lærere har liten kompetanse på didaktikk som integrerer digitale verktøy. Med utgangspunkt i tre typiske elever som på

 

Vurdering og selvregulert læring

Opplæringslova sier at elever skal involveres i eget vurderingsarbeid. Det pekes på at elevenes deltakelse kan fremme både motivasjon og læring. Studier i Norge tyder imidlertid på at elevdeltakelse

 

Filosofisk om teori og praksis

Det er et krav i tiden at forskere skal produsere kunnskap som «virker», det vil si at den bringer resultater som kommer elevene til gode. Teorien får da verdi først og fremst når den kan omsettes

Fagfellevurdert

Fosterbarn med tilknytningsvansker - med fokus på behov for tilrettelagte tiltak i barnehagen

I denne artikkelen blir det rettet fokus mot en gruppe utsatte barn; fosterbarn med tilknytningsvansker. Mange fosterbarn har med seg en tung bagasje før de kommer til fosterhjemmet. Det handler ofte

 

Nasjonale minoriteter og den flerkulturelle skolen

Norge har vært et innvandringsland langt tilbake i historien, og skolen har vært stedet der minoritetene skulle fornorskes. Men selv om minoritetsgrupper i dag har fått aksept og rettigheter som

 

Veilederrollen - en profesjon innenfor profesjonen

Veiledning av nye lærere stiller store krav til praktiske ferdigheter og teoretisk ballast. En rapport fra Utdanningsforbundet viser imidlertid at det er store variasjoner i innhold og organisering

 

Skolen som verdikontekst for lærere: Betydning for trivsel og ønske om å skifte jobb

Undervisning handler om verdier. En lærer kan dele eller ikke dele de verdiene som råder på sin skole, og mangel på samsvar kan føre til økt belastning, mindre trivsel og ønske om å slutte. Slik kan

 

Forskerføtter og leserøtter – et tilpasningsdyktig prosjekt i naturfag

Et amerikansk undervisningsopplegg i naturfag får svært god mottakelse fra både lærere og elever. Selv om programmet nærmest angir minutt for minutt hva som skal gjøres, viser det seg at den

Fagfellevurdert

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap - kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Klasseledelse og gode relasjoner til elevene er viktig for å begrense omfanget av atferdsproblemer. Denne studien viser imidlertid at også måten undervisningen blir organisert på, og hvilke

 

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen 1(se faktaboks) viser blant annet at de er blitt mottatt positivt av mange kommuner og rektorer, men i mindre grad av lærerne.

 

Sosial bakgrunn og skolepraksis - Et forsøk på en forklaring

To ungdomsskoler ble valgt ut for å forske på kjønnsforskjeller i elevprestasjoner. Det viste seg raskt at elevenes sosiale bakgrunn og hvordan skolen tilpasset sin pedagogiske praksis for å

 

Oppskrift for god skriving

Skrivepedagoger har diskutert om det fins en oppskrift for skriving som gjelder for alle fag, for eksempel jus, biologi, geografi og norsk. Selv om fagfolk er skeptiske, viser erfaringer fra

 

Identifisering av psykososial risiko hos små barn – En surveystudie blant helsesøstre

I hvilken grad benytter helsestasjonstjenesten seg av kjent empiri om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykososiale vansker hos små barn?

 

Hva skal vi med IKT i skolen?

Dersom vi bare er opptatt av å måle effekter av IKT-bruk i stedet for å undersøke hvordan IKT endrer skolekulturen, risikerer vi å dyrke en reduksjonistisk tilnærming til teknologien og overse

 

Om gyldig forskning og bruk av forsknings- og testresultater

John Hatties Visible Learning blir stadig referert til blant forskere, journalister og skolefolk. Mange bruker undersøkelsen til å slå fast en gang for alle «hva som virker» innenfor undervisningen.

 

Gutter sliter med krysspress

Denne rappporten forteller om gutter fra strengt patriarkalske familier med innvandrerbakgrunn, som sliter og slites. Og som har et heller komplisert forhold til kvinner.

 

Forskning publiseres, men er det noen som leser og bruker den?

Forskningsprogrammet PraksisFoU er avsluttet. Programstyreleder Svein Lorentzen slår fast at programmet har vært vellykket, ikke minst fordi man har lyktes godt med formidlingen av resultatene. Men