Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

- Mer enn kunnskapsskole

Seniorer har samlet sine erfaringer og skrevet en ny bok for de som er interessert i eller jobber med lærerutdanning.

 

Bildebok som døråpner

Elevers reaksjoner etter å ha lest en bildebok førte til at skolen nå gir tilbud om skilsmissegrupper.

 

Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler

Et hovedmål for grunnskolelærerutdanningene er at de skal kvalifisere til forskningsbasert yrkesutøvelse (Kunnskapsdepartementet, 2010).

 

Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

- Dersom lærere føler seg overkjørt av arkitektprofesjonen i utformingen av skoleanlegg, er det bekymringsfullt. I så fall blir det tatt avgjørelser som ikke er i tråd med ønskene til byggets fremtidi

Fagfellevurdert

Litterær kompetanse. Portrett av tre lesarar

Artikkelen ser på forholdet mellom litterær lesing som faglig kompetanse og litterær lesing som opplevelse. Kan litteraturundervisningen i skolen endres sånn at den bedre ivaretar lesernes egne opplev

 

Dataspel kan fange opp dysleksi hos minoritetselevar

Minoritetselevar er overrepresenterte i spesialundervisninga, men likevel får nesten ingen i denne gruppa ei dysleksidiagnose. Dermed kan mange gå glipp av viktig hjelp. No undersøker forskarane i På

Fagfellevurdert

Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av egen faglige kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

Resultatene fra denne studien peker på at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i leseopplæring og om lesevansker. Det fører til at kartleggingsmateriell ikke brukes so

 

Nettbasert samarbeidslæring

Hvordan kan man designe et nettbasert kurs for å styrke samarbeidslæring og studentaktivitet?

Fagfellevurdert

Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra heldagsprøver i norsk

- Hvordan forstår og bruker elevene lærers tilbakemelding på heldagsprøver i norsk? Denne studien viser at det trengs et styrket systematisk arbeid med oppfølging av tilbakemeldingene, slik at de i st

 

Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene

Førsteamanuensis Trude Hoel gir råd om hvordan barnehagepersonalet kan nå frem til guttene i større grad.

Fagfellevurdert

Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i endring?

Lærerboka har mistet sin suverene posisjon som eneste kunnskapskilde. Internett og utenomfaglige aktiviteter gjør at lærerne "designer" sine egne undervisningsopplegg, såkalte hybride praksiser.

Fagfellevurdert

Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel – mottakerbevissthet som didaktisk grep

Hvem skriver eleven for når de skriver fagtekster? Hva skjer når de skriver for andre enn lærerne?

Fagfellevurdert

Educational expeditions - et norsk perspektiv

Artikkelen handler om friluftsliv brukt pedagogisk med tanke på personlig utvikling. Opplever norske bachelorstudenter i friluftsliv at de lærer noe om seg selv og sine egenskaper som ledere under und

Fagfellevurdert

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen

Hvordan deler lærere sin kunnskap med kollegaer når de er under videreutdanning? - Det er avgjørende å utvide utprøvingsarenaen til også å innebefatte personalrommet i tillegg til klasserommet.

Fagfellevurdert

Fellesskap i oppløysing? Differensieringspraksis på 6. trinn

- Funn i denne studien tyder på at tilpasset opplæring ikke kan studeres som et fenomen uavhengig av læringsfellesskapet som elevene inngår i. Utfordringen med differensiering er å forstå at den har e

 

Litterære samtaler i klasserommet

Førstelektorene Eva Michaelsen og Torill Strand oppfordrer lærere til å diskutere litteratur med elevene.

 

Foreldreaktiv tilvenning skaper trygge barn

«Det var en drøm i forhold til sånn vi hadde det med det første barnet vårt». Slik oppsummerer et foreldrepar tilvenningen tilbarnehagen etter å ha brukt Jåttåmodellen. Modellen er en foreldreaktiv ti

 

Tett på yrkesopplæringen

Inneholder både forskernes og yrkesfaglærernes egne stemmer.

Fagfellevurdert

Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole

Norsklærere opplever det som utfordrende å bruke digitale verktøy i dagens undervisning. Den didaktiske praksisen bør derfor tilpasses slik at den fungerer godt i teknologirike klasserom.

 

På sporet av et essay

Å skrive essay i engelsk er krevende for mange elever på videregående skole. Det sier professor Anders Mørch. Sammen med stipendiat Irina Engeness har han arbeidet med programvaren EssayCritic som gir