Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Tidsbruken i den pedagogisk-psykologiske tenesta

Denne artikkelen gjer greie for ei undersøking av tidsbruken ved PP-kontora i Møre og Romsdal. I undersøkinga blei dei ulike arbeidsoppgåvene og tidsbruken på dei ulike aktivitetane registrert. Konklu

Fagfellevurdert

Potensialer i ubestemmelige øyeblikk

Det ubestemmelige i barnehagen er det uforutsigbare som konstant skjer i en barnehage og som personalet må forholde seg til. Denne artikkelen beskriver hvordan disse øyeblikkene fører til samtaler og

 

Jeg og mamma – nyfødt

Denne artikkelen handler om hvordan man som fagperson i BUP kan støtte og utfordre en mor med et nyfødt barn slik at barnets utgangspunkt i livet blir «godt nok». I første del av artikkelen redegjøres

Fagfellevurdert

Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

Tester med tilbakemeldinger kan gjøre mer enn å evaluere studenter og bidra til fremtidig læring.

Fagfellevurdert

Vurdering for yrkesrelevant opplæring

Denne artikkelen drøfter hvordan nye vurderingsverktøy kan fremme yrkesrelevant opplæring.

 

Ledelse i barnehage og skole - en kunnskapsoversikt

Denne gjennomgangen av forskning på ledelse i barnehage og skole viser flere interessante funn også utenom de studiene som sier noe om hva som kan betegnes som god ledelse. Blant annet viser den to fo

Fagfellevurdert

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

Hensikten med denne artikkelen er å løfte fram spor av kritisk tenkning i veiledning som innspill til utvikling av innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningene og i veilederutdanninger. Dette for at ut

Fagfellevurdert

Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap

Denne artikkelen belyser hva lærerstudenter trekker fram når de i etterkant diskuterer hva som har påvirket læringsfellesskapet i praksisgruppa i løpet av en praksisopplæringsperiode i lærerutdanninge

Fagfellevurdert

Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

Pedagogisk forskning er tydelig på at formative tilbakemeldinger kan bety mye for studentenes engasjement og motivasjon for læring

Fagfellevurdert

”Learning by doing…” Studentbedrift som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen

Lærerens kunnskaper og erfaringer er utslagsgivende for elevenes/studentenes mestringsopplevelse ved undervisning i entreprenørskap. Entreprenørskap bør fokusere på problembasert læring som inkluderer

 

"White noise" og ADHD

Støy på nivå med lyden av ein stuvsugar øydelegg for læringa til barn flest. Men for barn med ADHD eller andre konsentrasjonsproblem viser det seg å vere stikk motsett.

Fagfellevurdert

Spesialundervisning i praksis

Denne artikkelen viser at elevenes aktivitetsnivå er langt større når det er spesialundervisning, enn når det er ordinær opplæring.

 

Tourettes syndrom – enkelt og komplisert på samme gang

Det beste man kan gjøre for folk med tics, er å unngå fokus på og omtale av tics, unngå følelsesmessige reaksjoner (sinne, oppgitthet, synes synd på og så videre) og generelt konsentrere seg om å gi e

Fagfellevurdert

Fra «early intervention» til tidlig innsats

Utfordringer ved adopsjon av amerikanske intervensjonsprogrammer til norsk pedagogikk

 

Å posisjonere seg som fagtekstskriver

Universitetslektor Anne Håland har skrevet en artikkel i tidsskriftet Viden om læsning hvor hun diskuterer hvordan kunnskap om elevenes posisjoneringer kan ha betydning for skriveopplæringen i skolen?

 

Alle gutter er ikke dårlige på skolen, og alle jenter er ikke skolelys

- Det nytter ikke å lete etter svaret på forskjeller i skoleprestasjoner ved å se på jenter som gruppe og gutter som gruppe, viser ny doktorgrad.

 

Hvorfor urolig, frustrert eller sint? Språk og atferdsvansker sett i et minoritetsspråklig perspektiv

Stadig flere barn som begynner i barnehage, har minoritetsspråklig bakgrunn. De fleste av disse barna tilegner seg det norske språket godt nok til at de senere klarer seg igjennom det norske skolesyst

 

Å utvikle lærerprofesjonalitet

Å utvikle lærerprofesjonalitet handler om å samordne tiltak som har til hensikt å styrke læreren fra utdanningen og gjennom hele yrkesutøvelsen. Blant forskere er det bred enighet om at det er en samm

 

Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen – hva og hvordan? Beretning fra en doktorgradsstudie

Resultatene i denne studien tyder på at det ikke finnes noen enhetlig forståelse av begrepet praktisk tilnærming blant norske fremmedspråklærere. Lærerne forbinder først og fremst praktisk tilnærming

 

Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

Funnene i denne artikkelen viser at de erfaringene ungdom med innvandrerbakgrunn har fra skolen knyttet til karriererådgiving, rollemodeller og anerkjennelse, kan ha en betydning for at så få av dem v