Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Gutar sextrakasserer andre gutar

Ei omfattande undersøking blant trønderske elevar viser at det er inga kjære mor å gå på vidaregåande – verken om du er jente eller gut.

 

«Jeg er slem fordi jeg ikke klarer å snakke»

Denne artikkelen gir en kort presentasjon av hvordan vi kan forstå og hjelpe barn med selektiv mutisme. Artikkelens hovedfokus rettes mot miljøets rolle og hvordan voksne kan minske, men også risikere

Kronikk

En revurdering av evidensbasert praksis

Evidensbasert praksis har vært omstridt i skolen. Man har ment at den undervurderer kunnskap fra andre typer studier, at randomiserte kontrollerte studier ikke passer inn i skolen, og at det er etisk

 

Hva er sosial kompetanse?

Hva er sosial kompetanse og hva kan barnehagen gjøre for å fremme barns sosiale kompetanse?

Kronikk

Sosial læring: Funksjonshemma unge eller funksjonshemmande skular?

Kva vi blir til som menneske er i stor grad avhengig av kva arenaer vi har tilgang til og kva samhandling vi får høve til å gjere. Ein tradisjonstung tanke er at dette på avgjerande vis er avhengig av

 

Foreldresamtalen innenfor rammen av spesialundervisning

Hensikten med denne artikkelen er å belyse om det finnes noen særlige utfordringer og dilemmaer knyttet til foreldresamtalen innenfor rammen av spesialundervisning. Artikkelforfatteren påpeker at det

 

Mobbing i barnehagen - hva kan foreldre og ansatte gjøre?

Når må barn prøver seg ut i en sosial verden er de er umodne og uerfarne i forhold til hvordan de skal ta kontakt og tilpasse seg. Noen utvikler hensiktsmessige og gode strategier mens andre får probl

 

Forebygging av aggresjon i barnehagen

Negativ atferd mellom barn i barnehage og mellom elever i skolen er dessverre noe som kan skje, og er svært destruktivt for alle parter. Men hvordan utvikles aggresjon, og hvordan kan det forebygges?

 

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet i veilederrollen hovedsakelig oppfattes å være av informativ art, og

 

Naturfag og kunst: Berøringer med verden

Naturfag og kunst har ved første blikk ikke så mye med hverandre å gjøre. Men ved å trekke kunsten inn i naturfaget, eller omvendt, vil en rekke nye muligheter for erkjennelse tre frem. Elevene vil ku

Fagfellevurdert

Lærerlivskvalitet- erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen

Lærerne som denne studien har møtt opplever at kravene som knyttes til profesjonen er på kollisjonskurs med nye styringssystemer med fokus på effektivisering og innsparing. «De beskriver et gap mellom

 

Ledelse i utdanningssektoren

«Ledelse, ledelse, ledelse er det som behøves mest i norsk skole» sa Kirsti Kolle Grøndahl da hun la fram rapporten fra det såkalte «Tidsbrukutvalget» 15. desember 2009. Her presenteres hele 93 forsla

 

Mange vegar til målet

Med utgangspunktet i tiltaksplanen for 2009-2013 gjennomførde Nynorsksenteret eit utviklingsprosjekt ved tilsaman sju barnehagar og 32 skular. Ein så og på korleis ein kunne betre nynorsktilboda for y

 

«I can English very good»– engelske ordfeil blant norske elever og studenter

Mens ungdomsskoleelever skårer høyt på språklig-grammatisk korrekthet på engelsk, viser det seg at de snubler når det kommer til valg av ord. Når elevene forholder seg til muntlig og uformelt språk i

 

Læringsstrategier for å utvide elevenes ordforråd – Læreren som arbeidsleder i klasserommet

Det er en klar sammenheng mellom det å være en god leser og det å ha et godt ordforråd. Her gis konkrete eksempler på hvordan anerkjente prinsipper i engelsk fagdidaktikk kan brukes av språklærere i a

Kronikk

Ledelse i skolen - Nye holdninger gir resultater

Nordmenn har tradisjonelt hatt et ambivalent forhold til ledelse, både generelt og i skolen. Men i løpet av de siste ti årene er det blitt både stuerent og aktuelt å anerkjenne ledelse som viktig. Der

 

Platons comeback – fremveksten av den klassiske bevegelsen i internasjonal utdanning

Skolen har et ansvar for elevenes allmenndannelse selv om mange mener at den for tiden tar for lett på dette ansvaret. En ny internasjonal bevegelse innen skole og utdanning, her omtalt som den klassi

 

Kule krabatar leikar – angstførebygging gjennom leik

Denne artikkelen omhandlar ei utprøving av eit leikeprogram som har til hensikt å førebyggje angst for tilbakehaldne barnehageborn. Programmet er opphavleg laga i Australia, men er omsett til norsk, o

 

Fokus på selvbestemmelse

Denne artikkelen utforsker innholdet i begrepet «selvbestemmelse» overfor elever med lett utviklingshemning. Hva er selvbestemmelse egentlig, og hvorfor er dette viktig for mennesker med utviklingshem

 

Felles nasjonalt tilsyn – valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp

Fylkesmannsembetene har ansvar for felles nasjonalt tilsyn med skolene, der rektors og skoleeiers juridiske praksis blir gransket. Et aktuelt spørsmål er om veiledning bør bli en del av tilsynet. I an