Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Rollelek forebygger atferdsvansker

Gutten som ikke våger å gå bort til de andre. Jenta som ødelegger leken til de andre. De andre barn tar ikke kontakt med dem i lek. Hvordan skal de få seg venner og være i positiv samhandling med andr

 

«Skriveopplæring? Nei, det får norsklærer’n ta seg av!»

Denne praksisfortellingen handler om hvordan en 1-10 skole kom i gang med den skolebaserte kompetanseutviklingen på området skriving.

 

Dømt til å mislykkast i mobbearbeidet?

Ny forsking frå Læringsmiljøsenteret viser store skilnadar i førekomsten av mobbing mellom norske skular.

 

Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

Undersøkelser viser at mange foreldre som kontakter skolen om mobbing opplever å ikke bli tatt på alvor. En ny studie viser at en grunn er at skolene gjemmer seg bak egne mobbedefinisjoner.

 

Mobbing gir traumesymptomer

Det blir ikke slutt på problemene bare mobbingen opphører. Mobbeofre trenger støtte og hjelp i lang tid etterpå.

 

Elever på høyere klassetrinn opplever dårligere klasseledelse

God klasseledelse er viktig for elevenes motivasjon, velvære og læring. Forskning utført av Læringsmiljøsenteret tyder på at elevenes opplevelse av lærernes klasseledelse utvikler seg klart negativt f

 

Utvikling av avkoding og leseflyt

Denne artikkelen har som formål å gi en kortfattet redegjørelse for ny forskning og teori om hvordan avkoding og leseflyt utvikles og hvordan vansker med disse ferdighetene bør behandles. Tiltakene ek

 

Lite støtte til barn med psykiske lidelser

Førskolebarn med psykiske problemer får sjelden hjelp. Men foreldre med lite utdannelse er mye flinkere til å oppsøke profesjonelle enn folk med høyere utdannelse er.

 

Lærere får hjelp i klasserommet – Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø

Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette arbeidet er å etablere og utvikle nye måter å hjelpe skolene med å gi et forsvarlig opplæringstil

 

Snart skolestarter

Mange fem- og seksåringer ønsker gjerne å fortelle og vise hva de kan og hva de bringer med seg av kunnskap inn i skolen. Det å undersøke og anvende barnas egne ressurser i skolens undervisningspraksi

Fagfellevurdert

Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?

Stasjonsopplæring er godt egnet til å fremme egenvurdering fordi den er klart strukturert og innbefatter dokumentasjon av det eleven har gjort. Når eleven registrerer hva hun/han har gjort,  tvinger d

 

Mobbar for å få vener

Innvandrargutar i Noreg mobbar fordi dei vil høyre til. Det kan dermed sjå ut som dei har eit anna motiv for å mobbe enn det etnisk norske gutar har.

Fagfellevurdert

Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; Hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler?

Hvorfor er det så store variasjoner i universitetenes og høgskolenes arbeid med skikkethetsvurderingen?

 

Konflikt, samarbeid, tid: Hvordan gjøre Elias Rukla til en kunnskapsarbeider?

Konflikten mellom lærerorganisasjonene og KS i fjor høst handlet om tid. På overflaten. Bak motsetningene lå det også oppfatninger om hva lærervirket er og hvordan skolen best kan utvikles. Partene ha

 

Når intensjon møter virkelighet – læreres erfaring med å tilpasse opplæringen

I en serie med intervjuer uttrykker lærere at begrepet tilpasset opplæring er et vagt og lite konkret begrep. De oppfatter det som et viktig prinsipp, men samtidig krevende å få til i skolehverdagen.

 

Ironi i skolen og i klasserommet

Ironi er populært. Språkbruken gir status og anseelse, men veien fra ironi til utrygghet og hån kan være kort. Derfor bør kunnskap om ironi tidlig inn i barneskolen.

 

Den lange veien mot en inkluderende skole

Historien om utdanning kan leses som en lang rekke fortellinger om ulike inkluderingsprosesser. Disse har ikke gått av seg selv, men har vært drevet frem gjennom konflikter, strid og uenighet. Selv om

Dansk — Fagfellevurdert

John Hattie: Synlig læring i dag

20 års studier resulterte i 2009 i boken "Visible learning", en av de mest omtalte publikasjonene innenfor utdanningsforskning. I denne artikkelen svarer John Hattie på mye av kritikken som er fremkom

 

Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet

Elevgrunnlaget i dagens skole er mer språklig og kulturelt sammensatt enn tidligere. Uten en undervisning som tar hensyn til elevenes språklige og kulturelle forutsetninger, vil retten til tilpasset o