Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Å forhindre mobbing er et lederansvar

I Norge har politikerne bestemt at vi skal ha nulltoleranse for mobbing i skolen, og det er bred oppslutning om et manifest mot mobbing. Likevel viser tall fra Elevundersøkelsen i 2013 at så mange som

 

Oppdagende skriving – en vei inn i lesingen

Elevene som begynner i skolen har ulik erfaring med lesing og skriving. I oppdagende skriving lærer barna å eksperimentere med egen skriving før de har lært seg alle bokstavlydene. Gjennom dialog støt

Kronikk

Den vanskelige læreretikken

Den nye profesjonsetiske plattformen har problematiske sider som har fått for liten oppmerksomhet. Det kommer fram når man ser den i lys av alternative og tidligere former for pedagogisk etikk. Vekten

 

Den første skrive- og leselæringen. Bruk av PC med lydstøtte

Å endre pedagogisk praksis i den første skrive- og leselæringen kan bidra til økt læring hos elevene. En gruppe elever har skrevet seg til lesing på PC med lydstøtte i et inkluderende og støttende lær

Fagfellevurdert

«Klikkere» i forelesningen: Bidrar det til læring eller er det bare morsomt?

- Utforming av spørsmål, form for respons og bruk av smågrupper er viktige elementer som kan understøtte studenters læring når bruken av klikkere inngår i forelesninger.

 

Ungdomsskulen: IKT-bruk og læringsresultat i engelsk

Bruken av datamaskinar vart innført i norsk skule for tretti år sidan i von om og tru på ein betre skule, men utan feste i god forsking. Eit forskingsprosjekt har sett på korleis læringsresultata i en

 

Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk

Små barn lærer ikke et andrespråk bare ved å være i barnehagen. Barnehagelæreren må legge til rette for språklæring.

Fagfellevurdert

Tidlig innsats for livslang læring – teori og praksis

Hvordan påvirker de nasjonale føringene for tidlig innsats det arbeidet som pedagogene gjør i barnehager og skoler?

 

ARTig - et undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og håndverk

- Hvordan ta vare på barns undring i møte med naturen samtidig som de lærer å lese og skrive naturvitenskapelige tekster?

 

Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning

Begrepet forskningsbasert utdanning er uklart og blir tillagt ulikt meningsinnhold. Dermed er det også uklart hva man mener med at lærerutdanningen skal være forskningsbasert. Det er også et spørsmål

Fagfellevurdert

Kunnskap og symbolsk dominans – en studie av kampen om barnehagen

Gjennom fire ulike fortellinger fra barnehagepedagogikkens verden ser forfatteren på sammenhenger mellom makt og kunnskap, som barnehagens personale inngår i.

 

Skriving i matematikk og naturfag

Systematisk og aktivt arbeid med å utvikle barns skriveferdigheter er en sentral del av opplæringen i matematikk og naturfag. Elevene utvikler seg både gjennom å bruke skriving til å utvikle kunnskap

 

Med rett til læring: systemarbeid som praksis

Er spesialundervisning løsningen for alle elever med lavt læringsutbytte, eller er det mulig å etablere målrettede opplæringstiltak som støtter opp om den ordinære opplæringen? Spørsmålet artikkelen r

 

Lærervurdering – en krevende øvelse

Lærervurdering har blitt et aktuelt tema i norsk utdanningspolitikk. Spørsmålet er hvordan en ordning med lærervurdering skal innrettes for at ordningen skal ha gunstige virkninger for norsk skole.

 

Livsløp i utakt

Trygderisiko blant menneske som har hatt særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring

 

Lekser i TIMSS og i norsk skole

PISA og TIMSS har i mange år gjort internasjonale sammenligninger av elevers kompetanse i realfag. Ingen av dem kan ut fra forskning begrunne hvorfor norske elever ikke gjøre det bedre når vi sammenli

 

Unge innvandrere mobbes mer

Ungdom med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for mobbing enn etnisk norske ungdommer.

 

Skolen som arbeidsplass

Et større prosjekt har utforsket hva det er ved arbeidet i skolen som fremmer positive og negative sider ved læreryrket. Konklusjonen er at skolen trenger lærere med skolefaglig og pedagogisk kompetan

 

Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen

I casen Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen følger vi en lærer og en gruppe på 75 elever på 8. trinn (13-åringer) som jobber med ulike læremidler i algebra. Analysene indikerer at

Fagfellevurdert

Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning

Denne artikkelen har bakgrunn i en casestudie av barns overgang og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole. Problemstillingen retter seg mot hvordan pedagogiske ledere, førsteklasselærere o