Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Skolen som arbeidsplass

Et større prosjekt har utforsket hva det er ved arbeidet i skolen som fremmer positive og negative sider ved læreryrket. Konklusjonen er at skolen trenger lærere med skolefaglig og pedagogisk kompetan

 

Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen

I casen Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen følger vi en lærer og en gruppe på 75 elever på 8. trinn (13-åringer) som jobber med ulike læremidler i algebra. Analysene indikerer at

Fagfellevurdert

Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning

Denne artikkelen har bakgrunn i en casestudie av barns overgang og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole. Problemstillingen retter seg mot hvordan pedagogiske ledere, førsteklasselærere o

 

Likestilling - et brudd med stereotypiene

Når gutter faller, slutter eller går ut av skolen med dårligere karakterer, så kan det være et resultat av manglende likestilling. Likeså det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og den høye andelen av deltids

 

Godt læringsmiljø gir mindre kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner er ikke dramatiske, men synes stadig å være ganske robuste over tid og rom. Mye tyder på at det viktigste man kan gjøre for å redusere dem, er å utvikle en inklu

 

Styring av skolen i møte med klimaendringer

I denne artikkelen ser forfatterne på to globale styringsinitiativ og deres effekt for skolens evne til å forberede elever til et liv i en tid med store klimaendringer. Det ene initiativet er FNs tiår

 

Undervisningens estetiske dimensjon - Om å våge å ta i bruk det uforutsigbare

Dagens skole tenderer mot å legge vekt på det målbare, samtidig som man nedprioriterer følelser og sosiale relasjoner. Her rettes søkelyset mot undervisningens estetiske dimensjon: å erkjenne gjennom

 

Grammatikken i skolen – klart for en omkamp?

Grammatikken har mer eller mindre forsvunnet fra undervisningen, og forskningen har ikke gitt mange gode grunner til å ta den inn igjen. Men nå er det kommet resultater som kan tyde på at grammatikkun

 

– Lærere som samarbeider gir bedre skoler

– Antall timer lærerne tilbringer på skolen er ikke avgjørende, men hvordan de bruker tiden de har i fellesskap, sier skoleforskere.

 

Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole

Mye tyder på at barns spontane skriving får mindre oppmerksomhet i både barnehage og skole enn læring av bokstaver som isolerte enheter. Men oppdagende skriving kan være et nyttig verktøy for å gi bar

Fagfellevurdert

Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger

Hvordan oppleves PC-bruk av studentene? Mener de at PC hører hjemme i forelesningssalen, og i hvilken utstrekning benytter de seg av PC?

 

Elever skriver bedre med modelltekster

Ny forskning ved Lesesenteret viser at bruk av modelltekster i undervisningen gir elever inspirasjon og kunnskap til å skrive gode tekster i alle fag – helt i tråd med revisjonen av Kunnskapsløftet.

 

Interaktivt og reflekterende praksisfellesskap- En fortelling om profesjonalisering av lærerrollen

Kompetanse måles ofte i formell utdanning og antall oppnådde studiepoeng. Jo høyere utdanning og grad man har, desto høyere betegnes kompetansen. Men den allerede eksisterende kunnskapen i et kollegaf

 

Er det ART dei treng? – tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd

Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande åtferd. Her deler ho erfaringar med bruk av ulike metodar og verktøy, blant an

 

Lesetiltak i sommerferiene kan redusere sosiale forskjeller

Prinsippet om likeverdig opplæring for alle danner grunnlaget for det norske utdanningssystemet. Likevel har forskere og politikere gjentatte ganger pekt på forskjeller i skoleresultater relatert til

 

Psykososialt læringsmiljø

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer knyttet til skolearbeidet, skoleklassen og skolen. Det innbefatter samspill mellom lærere og elever og samspill mellom elever. I denne kunns

 

Tidlig skriftspråklig kompetanse

En viktig forutsetning for en god leseutvikling

 

Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering

En mentor som veileder en nyutdannet lærer får god kjennskap til den nyutdannedes styrker og utfordringer i yrkesutøvelsen. Slik sett er det naturlig at mentor uttaler seg om hvorvidt den nyutdannede

Fagfellevurdert

Språkets makt

Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk.

 

Yrkesfaglæreren – Ny rolle, nye utfordringer

Yrkesfaglærerstudenter opplever det som utfordrende å skulle lede opplæring mot andre yrker enn sitt eget fordi de mangler den nødvendige kunnskapen og erfaringen. For å klare dette er det viktig at d