Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Algebra og tall er motoren i matematikken – derfor går matematikkfaget i Norden for halv fart

Den internasjonale TIMSS-studien i 2011 viser framgang i norske elevers prestasjoner i matematikk. Problemet er at norske elever fortsatt presterer svært svakt i algebra. Det samme gjør svenske og fin

 

Vurderingsspråk

Gjennom å bli bevisste på språket vi bruker overfor elevene kan vi bli bedre til å praktisere god vurdering. Ord kan brukes på nye og uvante måter for å synliggjøre tenkemåter og skape endret forståel

 

Meningsfull form - grammatikken i fremmedspråkfagene

Det fins ingen vei utenom grammatikken for den som skal lære språk. Men grammatikkundervisningen kan være bedre enn sitt rykte. Og alternative måter å undervise grammatikk på ser nå ut til å ha fått i

 

Lærer-elev-relasjonen - betydning for elevenes motivasjon og læring

En analyse av internasjonal forskning viser at sosial støtte og følelse av tilhørighet er viktig for elevers motivasjon, uavhengig av kontekst og alder. Når elevenes opplevelse av støtte fra lærerne o

 

Leseforståelse og matematikk

To studier av sammenhengen mellom leseforståelse og løsing av tekstoppgaver viser at enkelte elever kan mislykkes i oppgaveløsingen fordi de tolker språket i oppgavene feil og dermed ikke oppfatter hv

 

Organisering av PP-tjenesten

Er det mulig å finne én organiseringsmodell for PP-tjenesten som fungerer godt både for tjenesten og for dens brukere i barnehager og skoler? Denne artikkelen tar for seg ulike måter å organisere PPtj

 

Har enhetsskolen mislykkes?

Tilpasset opplæring er på agendaen i enhver konferanse om skole. Alle snakker om det – spesielt politikere. Spørsmålet nå er om begrepet tilpasset opplæring mest er et begrep for festtaler og visjoner

 

Pedagogisk entreprenørskap i matematikkfaget

Pedagogisk entreprenørskap er et nytt begrep i skolen. Samtidig er problemløsning allerede en godt kjent og etablert del av matematikkfaget. Et forsøk med å la lærerstudenter løse konkrete oppgaver gj

 

Japanske takter i Bømlo kommune

I Bømlo har rektorer og lærere på to skoler gjort som japanske lærere. De har begynt å studere egen undervisning på en systematisk måte for å lære mer om hvordan elever tenker, forstår og lærer. På de

Engelsk

Vurdering og dokumentasjon i svenske barnehager

Hvilke former for vurderinger og dokumentasjon av barn er blitt brukt og brukes i svenske barnehager, og hva slags utvikling har denne praksisen vært i gjennom?

 

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen

Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Når elever med atferdsproblemer ser tilbake på sin skolegang, kan det virke som nesten alle har negative erfaringer, liten tr

 

Klasseledelse på ungdomstrinnet

Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. I dette dokumentet beskrives først bakgrunnen for klasseledelsesbe

Fagfellevurdert

Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Det synes avgjørende for evnerike barn at vi er i stand til å avdekke deres potensial så tidlig som mulig er. Vi bør derfor utvikle et system som er like gode på å avdekke og fremme styrker hos barn s

Fagfellevurdert

Program for forebygging av angst - Et pilotprosjekt gjennomført på 5. klassetrinn

Vil øvelser og intervensjon kunne redusere angst hos barn? Dette pilotprosjektet har vurdert resultatene av et intervensjonsprogram som foregikk over fem uker på barnetrinnet.

 

Barn med autismespekterforstyrrelser (AsF) – en barnegruppe som fortjener større oppmerksomhet

Autismespekterforstyrrelser omfatter forstyrrelsene autisme, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse noe annet ikke spesifisert (atypisk autisme) og Aspergers syndrom. I hverdagslivet hører man stort s

Fagfellevurdert

Kvalitet i dagtilbudet – hva sier barna?

Kvalitet i dagtilbudet er viktig. Det sier utdanningsforskerne. Det sier økonomene. Men hva sier barna?

 

Pedagogiske tiltak for barn med ADHD

Barn med ADHD har en svikt med hensyn til å kunne «sortere» stimuli utenfra og impulser innenfra. Støtten fra omgivelsene er grunnleggende viktig. Det at lærer tar dette på alvor kan gjøre stor forskj

 

Uten navn på døra - Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene viser til at det er viktig at det tilrettelegges for mestring, gode relasjoner ti

 

Kan barn med utviklingshemming forbedre sine kognitive funksjoner med systematisk trening?

Det har i de siste årene stadig vært fokusert i media og i faglitteraturen på at hjernen er mer plastisk enn man tidligere har trodd. Dette skaper en blanding av nysgjerrighet og forventning. Hvilke m

 

Skolefravær uten gyldig grunn - Hva er den beste betegnelsen?

Noen barn og unge er borte fra skolen, eller er på skolen uten å delta i undervisning. Dette skjer uten gyldig grunn som for eksempel sykdom eller store sosiale problemer. Fraværet skjer også etter el