Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Elevers selvdisiplin og lærerens rolle

Selvdisiplin er en svært viktig faktor i elevers læringsarbeid, kanskje viktigere enn intelligens. Mye tyder på at skolens mulighet til å påvirke elevenes selvdisiplin er større enn det man faktisk ha

Master

Erfaringer med ressursgruppe for studenter med AD/HD

Denne artikkelen drøfter i hvilken grad ressursgruppe som tilretteleggingsmetode, kan være til hjelp for studenter ved universitet/høgskole

 

Arv, miljø og dysleksi - Metoder, hovedfunn og implikasjoner for praksis

Artikkelen tar for seg hvilke metoder som brukes for å studere forholdet mellom arv og miljø og dysleksi og avkoding, hovedfunn fra slike studier og eventuelle praktiske implikasjoner fra disse funnen

 

Den norske måten å skrive engelsk på

Norske studenter som skriver engelsk, skiller seg fra tilsvarende studenter med engelsk som morsmål ved at de er mer synlige i tekstene sine, for eksempel gjennom bruk av ord som I, me, my. De bruker

 

Med glede og respekt - Meir merksemd til nynorskelevane

Mange elevar som har hatt nynorsk som hovudmål i skulen, skriv mest bokmål når dei er ferdige med opplæringa. Kvifor dette skjer er lite granska, og det er difor gode grunnar til å sjå nærmare på den

 

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe inn når denne atferden utgjør et problem for eleven. Det dreier seg om

 

Fonologisk bevissthet og matematikkvansker

Denne artikkelen er basert på data som ble samlet inn i det såkalte Hå- prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Hå kommune og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Under hele pros

 

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning

Gjennom utdanning i veiledning kan studenter lære seg ny teoretisk kunnskap og til dels også yrkesspesifikke ferdigheter. En større utfordring er det å sikre at utdanningen bidrar til å utvikle den pe

 

På tide å lese om å holde seg faglig oppdatert som lærer

Lærerne er den yrkesgruppen som stoler minst på ny forskning innen sitt fagfelt, ifølge en stortingsmelding. Men lærere er også blant dem som rapporterer om størst behov for faglig oppdatering, ifølge

 

Det evige og det flyktige - IKT rolle i skolen

Skolen er en altfor viktig institusjon til at vi kan la et perspektiv på teknologi som omformer av skolekulturer være det dominerende referansepunktet i arbeidet med å forbedre pedagogisk praksis. Der

 

Sakprosa i skolen - Eksempler på undervisningsopplegg

Elevene skriver i alle fag — hovedsakelig sakprosa. I tillegg forholder de seg til en mengde sakprosatekster, særlig i form av lærebøker. Men selv om elevene både er brukere og produsenter av sakprosa

 

Veier til kunnskap, identitet og kultur Om formål og bruk i skolens skriveopplæring

Hvis elevene skal skrive tekster med mening og lære noe av det de skriver, må de ha noe skrive om, et språk som passer til situasjonen og en forståelse for hva skrivingen skal brukes til. Når elevene

 

Å skrive, det er å omskrive

Når elever skal lære å skrive, bør de tidlig få vite hvordan en god tekst blir til. De bør for eksempel lære at gode tekster nesten alltid er et resultat av mange omarbeidelser. Begrepet revisjonskomp

 

Klassen som spillerom for læringsarbeid – om elevenes fellesskapsspill

Gjennom klasseromsobservasjoner kan man registrere samspill mellom elevene som sjelden får oppmerksomhet. Elevenes evne til mer eller mindre ubevisst å henge seg på andre elevers handlinger og justere

 

Sosiale medium og Facebook - Eit etisk dilemma for læraren

Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit vikti

 

Den snakkende pennen - Leketøy eller verktøy for læring?

Selv om digital kompetanse i dag skal være en del av lærerutdanningen, har det ikke vært så vanlig å prøve ut konkrete digitale verktøy i studentenes grunnskolepraksis. Talking Pen, en blyantformet op

 

Dysleksi og læring - Historien om Kalle

Artikkelen presenterer skoleeleven Kalle, som har dysleksi. Det fokuseres på hans språklige innsats i skolearbeidsøkter, samt på hva gutten lærer av å delta i slik virksomhet. Informasjon om Kalle er

Fagfellevurdert

Barns stemme i spesialpedagogisk forskning

En kartlegging av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1990–2009

 

Fra mating til «samspising» - Det gode måltidet for barn med omfattende funksjonsnedsettelser

Denne artikkelen handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største og mest sammensatte vanskene. Den fokuserer både på barnet og nærpersonenes bidrag og er utformet i et samspil

 

Utforskende arbeidsmåter i naturfag – uenighet og tvil som grunnlag for læring

Saker som inkluderer naturvitenskapelige problemstillinger er blitt en viktig del av dagens nyhetsbilde og politiske debatter, og kunnskapen som presenteres her er ofte både usikker og omstridt. I en