Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hvem skal bryte tausheten i rommet?

Denne artikkelen omhandler den tidlige fasen av progredierende synstap hos barn og unge som har arvelig netthinnedegenerasjon. Det handler om tiden før synstapet er tydelig, eller når en diagnose nyli

 

Læreres bruk av lesestrategier - En del av den tause kunnskapen

Ny forskning i videregående skole viser mer aktiv bruk av lesestrategier enn tidligere antatt – og langt mer enn lærerne selv setter ord på. Hvis lærerne faktisk gjør mer enn de setter ord på, og gjen

Kronikk

Målinger på tynn is - Måling av lærerdyktighet ved bruk av testresultater fra elevene

Lærervurdering baner seg frem i jungelen av vurderingsformer i skolen. Skritt for skritt ryddes veien for den ultimate formen for måling av hvordan skolen kan lykkes med å skape gode elevresultater. M

 

Lærerprofesjonens etiske plattform - og hvordan lærerutdanning kan bruke den

Lærere og ledere i skole og barnehage har i 2012 endelig fått en etisk plattform, kalt «Lærerprofesjonens etiske plattform». Plattformen er ment å gjelde for lærere (1) på alle nivåer i utdanningssyst

 

Jenter har bedre motorikk enn gutter

Fersk forskning viser at forskjellen mellom gutter og jenters motoriske ferdigheter ikke alltid er like klar og stereotypisk som først hevdet.

 

Felles fokus - En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole

Hvordan brukes fire av de største skolemiljøprogrammene i skolen, og hvordan har programmene evaluert seg selv?

 

På tide å styrke engelskfaget

Engelskfaget har aldri vært en obligatorisk del av lærerutdanningen i Norge. Konsekvensen er at mange lærere, spesielt på barnetrinnet, blir satt til å undervise i engelsk uten formell kompetanse i fa

 

Veiledning av nye lærere i videregående skole

Veiledning av nye lærere blir praktisert på mange ulike måter, og de fleste som mottar veiledning, er fornøyde med det de får. Spørsmålet som likevel kan stilles, er om noen måter å veilede på i størr

Kronikk

"Ekspertene" har talt. Anbefalinger fra ekspertgruppe for spesialpedagogikk

Innlegget er en kommentar til Forskningsrådets «Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre», Rapport fra Ekspertgruppe for spesialpedagogikk, som ble publisert våren 2014.

 

Å forhindre mobbing er et lederansvar

I Norge har politikerne bestemt at vi skal ha nulltoleranse for mobbing i skolen, og det er bred oppslutning om et manifest mot mobbing. Likevel viser tall fra Elevundersøkelsen i 2013 at så mange som

 

Oppdagende skriving – en vei inn i lesingen

Elevene som begynner i skolen har ulik erfaring med lesing og skriving. I oppdagende skriving lærer barna å eksperimentere med egen skriving før de har lært seg alle bokstavlydene. Gjennom dialog støt

Kronikk

Den vanskelige læreretikken

Den nye profesjonsetiske plattformen har problematiske sider som har fått for liten oppmerksomhet. Det kommer fram når man ser den i lys av alternative og tidligere former for pedagogisk etikk. Vekten

 

Den første skrive- og leselæringen. Bruk av PC med lydstøtte

Å endre pedagogisk praksis i den første skrive- og leselæringen kan bidra til økt læring hos elevene. En gruppe elever har skrevet seg til lesing på PC med lydstøtte i et inkluderende og støttende lær

Fagfellevurdert

«Klikkere» i forelesningen: Bidrar det til læring eller er det bare morsomt?

- Utforming av spørsmål, form for respons og bruk av smågrupper er viktige elementer som kan understøtte studenters læring når bruken av klikkere inngår i forelesninger.

 

Ungdomsskulen: IKT-bruk og læringsresultat i engelsk

Bruken av datamaskinar vart innført i norsk skule for tretti år sidan i von om og tru på ein betre skule, men utan feste i god forsking. Eit forskingsprosjekt har sett på korleis læringsresultata i en

 

Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk

Små barn lærer ikke et andrespråk bare ved å være i barnehagen. Barnehagelæreren må legge til rette for språklæring.

Fagfellevurdert

Tidlig innsats for livslang læring – teori og praksis

Hvordan påvirker de nasjonale føringene for tidlig innsats det arbeidet som pedagogene gjør i barnehager og skoler?

 

ARTig - et undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og håndverk

- Hvordan ta vare på barns undring i møte med naturen samtidig som de lærer å lese og skrive naturvitenskapelige tekster?

 

Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning

Begrepet forskningsbasert utdanning er uklart og blir tillagt ulikt meningsinnhold. Dermed er det også uklart hva man mener med at lærerutdanningen skal være forskningsbasert. Det er også et spørsmål

Fagfellevurdert

Kunnskap og symbolsk dominans – en studie av kampen om barnehagen

Gjennom fire ulike fortellinger fra barnehagepedagogikkens verden ser forfatteren på sammenhenger mellom makt og kunnskap, som barnehagens personale inngår i.