Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Skriving i matematikk og naturfag

Systematisk og aktivt arbeid med å utvikle barns skriveferdigheter er en sentral del av opplæringen i matematikk og naturfag. Elevene utvikler seg både gjennom å bruke skriving til å utvikle kunnskap

 

Med rett til læring: systemarbeid som praksis

Er spesialundervisning løsningen for alle elever med lavt læringsutbytte, eller er det mulig å etablere målrettede opplæringstiltak som støtter opp om den ordinære opplæringen? Spørsmålet artikkelen r

 

Lærervurdering – en krevende øvelse

Lærervurdering har blitt et aktuelt tema i norsk utdanningspolitikk. Spørsmålet er hvordan en ordning med lærervurdering skal innrettes for at ordningen skal ha gunstige virkninger for norsk skole.

 

Livsløp i utakt

Trygderisiko blant menneske som har hatt særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring

 

Lekser i TIMSS og i norsk skole

PISA og TIMSS har i mange år gjort internasjonale sammenligninger av elevers kompetanse i realfag. Ingen av dem kan ut fra forskning begrunne hvorfor norske elever ikke gjøre det bedre når vi sammenli

 

Unge innvandrere mobbes mer

Ungdom med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for mobbing enn etnisk norske ungdommer.

 

Skolen som arbeidsplass

Et større prosjekt har utforsket hva det er ved arbeidet i skolen som fremmer positive og negative sider ved læreryrket. Konklusjonen er at skolen trenger lærere med skolefaglig og pedagogisk kompetan

 

Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen

I casen Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen følger vi en lærer og en gruppe på 75 elever på 8. trinn (13-åringer) som jobber med ulike læremidler i algebra. Analysene indikerer at

Fagfellevurdert

Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning

Denne artikkelen har bakgrunn i en casestudie av barns overgang og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole. Problemstillingen retter seg mot hvordan pedagogiske ledere, førsteklasselærere o

 

Likestilling - et brudd med stereotypiene

Når gutter faller, slutter eller går ut av skolen med dårligere karakterer, så kan det være et resultat av manglende likestilling. Likeså det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og den høye andelen av deltids

 

Godt læringsmiljø gir mindre kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner er ikke dramatiske, men synes stadig å være ganske robuste over tid og rom. Mye tyder på at det viktigste man kan gjøre for å redusere dem, er å utvikle en inklu

 

Styring av skolen i møte med klimaendringer

I denne artikkelen ser forfatterne på to globale styringsinitiativ og deres effekt for skolens evne til å forberede elever til et liv i en tid med store klimaendringer. Det ene initiativet er FNs tiår

 

Undervisningens estetiske dimensjon - Om å våge å ta i bruk det uforutsigbare

Dagens skole tenderer mot å legge vekt på det målbare, samtidig som man nedprioriterer følelser og sosiale relasjoner. Her rettes søkelyset mot undervisningens estetiske dimensjon: å erkjenne gjennom

 

Grammatikken i skolen – klart for en omkamp?

Grammatikken har mer eller mindre forsvunnet fra undervisningen, og forskningen har ikke gitt mange gode grunner til å ta den inn igjen. Men nå er det kommet resultater som kan tyde på at grammatikkun

 

– Lærere som samarbeider gir bedre skoler

– Antall timer lærerne tilbringer på skolen er ikke avgjørende, men hvordan de bruker tiden de har i fellesskap, sier skoleforskere.

 

Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole

Mye tyder på at barns spontane skriving får mindre oppmerksomhet i både barnehage og skole enn læring av bokstaver som isolerte enheter. Men oppdagende skriving kan være et nyttig verktøy for å gi bar

Fagfellevurdert

Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger

Hvordan oppleves PC-bruk av studentene? Mener de at PC hører hjemme i forelesningssalen, og i hvilken utstrekning benytter de seg av PC?

 

Elever skriver bedre med modelltekster

Ny forskning ved Lesesenteret viser at bruk av modelltekster i undervisningen gir elever inspirasjon og kunnskap til å skrive gode tekster i alle fag – helt i tråd med revisjonen av Kunnskapsløftet.

 

Interaktivt og reflekterende praksisfellesskap- En fortelling om profesjonalisering av lærerrollen

Kompetanse måles ofte i formell utdanning og antall oppnådde studiepoeng. Jo høyere utdanning og grad man har, desto høyere betegnes kompetansen. Men den allerede eksisterende kunnskapen i et kollegaf

 

Er det ART dei treng? – tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd

Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande åtferd. Her deler ho erfaringar med bruk av ulike metodar og verktøy, blant an