Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse: Tre strategier for historieundervisningen

Historiebevissthet er viktig for utvikling av demokratisk kompetanse. Når vi avklarer verdier og definerer sosialt ansvar og plikter, gjør vi det ved å se nåtiden i lys av tidligere erfaringer og forv

 

Sammen om god praksisopplæring

Kvalitet i lærerutdanningene er et aktuelt tema som det blir skrevet mye om. Men et tema som likevel sjelden blir berørt, er det relasjonelle grunnlaget mellom lærerutdanning og praksisskole. Det kan

 

Hvorfor leser vi dårligere på skjerm?

Å lese på skjerm gir mer hjernestress enn om samme tekst formidles på papir. Klikking og rulling stjeler oppmerksomheten. Muligheten for at teknologien svikter, skaper usikkerhet.

Kronikk

Politikk, informasjon og kunnskap

Politikere forventer at lærere skal arbeide kunnskapsbasert. Men hva slags kunnskap er det egentlig politikerne baserer seg på? Når norske resultater i internasjonale prøver blir brukt til å karakteri

Fagfellevurdert

Tanker om å slutte på videregående skole - Er ensomhet en viktig faktor?

Denne artikkelen bygger på data fra et prosjekt som omfatter 1880 elever i første klasse i videregående skole i Sør-Trøndelag. Hvilke tanker har disse elevene om å slutte på skolen, og hvilke faktorer

 

Hvorfor det er blitt så vanskelig å snakke om språket

Grammatikken er nesten forsvunnet ut av skolen samtidig som vært viktige endringer er foretatt for å gjøre den mer funksjonell og forståelig. Til sammen kan disse faktorene bidra til forvirring når ma

 

Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger om kultur, likhet og forskjell

Unge i dag trenger ikke hjelp til å oppdage likheter mellom land, kulturer og levemåter. De har derimot behov for hjelp til å oppdage forskjeller som opptrer på nye og komplekse måter i de transkultur

 

Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

I en studie analyseres og spores læreres kunnskapsutvikling gjennom samtaler med utgangspunkt i elevtekster fra ulike fag. Studien ser på sammenhengen mellom lærernes kunnskapsutvikling og forskernes

Fagfellevurdert

Refleksjon – hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til profesjonell lærerpraksis?

Denne artikkelen argumenterer for at refleksjon er viktig i lærerutdanningen, slik forskning dokumenterer at den er det innenfor den profesjonelle utøvelse av læreryrket. Den drøfter også ulike pedago

Kronikk

Læreren som samfunnsbygger

I dagens skole har samfunnsøkonomiske begrunnelser en større kraft i skoledebatten enn ideer om humanitet, demokrati og fellesskap. Men fordi skolen er det eneste stedet der alle samfunnsgrupper møtes

 

Den sjette grunnleggende ferdighet: Sosiale ferdigheter

Skolens plandokumenter legger vekt på at læreren skal bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, men i praksis blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for å utvikle elevenes faglige kompeta

 

Skoleledere om PALS

Denne artikkelen bygger på en spørreskjemaundersøkelse artikkelforfatterne har gjennomført overfor 149 rektorer med inntil ni års erfaring fra arbeid med den skoleomfattende PALS-modellen (positiv atf

 

Kunnskapsløftet – egnet løft i en skole for «alle og enhver»?

Det synes å være enighet om at vi har for mye spesialundervisning i skolen og at økningen i omfanget er bekymringsfullt. Samtidig synes det etter hvert å bli klart at dette styres av et sett av mekani

 

John Hatties Visible Learning: Ingen «hellig gral» for undervisningen

I markedsføring av boken «Visible Learning» blir det hevdet at boken avslører undervisningens «hellige gral», og mange tror man her vil finne effektstudier som sier om et pedagogisk tiltak virker. Men

 

Engelskeksamen i ungdomsskulen - Hjelpemiddel til lita hjelp

Denne studien undersøkjer efekten ved bruk av fem typar hjelpemiddel på elevar sine prestasjonar ved eksamen i engelsk i ungdomsskulen. Det vert òg vurdert om desse hjelpemidla hadde ulik efekt på ste

 

Rettleiing av nyutdanna lærarar – og fabrikerte røyndomsbilete

Denne artikkelen ser på veiledning av nyutdannede lærere og hvordan kommunale barnehage- og skoleeiere tolker og omsetter utdanningspolitiske intensjoner gjennom lokale planer.

 

Øvelse gjør mattemester

Selv om du er god i en bestemt type matematikkoppgaver, kan du ikke slurve med å øve på andre typer oppgaver. Det viser ny forskning.

Fagfellevurdert

Fra forskningskunnskap til pedagogisk praksis

Denne artikkelen gir eksempler på evidensbasert praksis med utgangspunkt i lærernes arbeidssituasjon og gjennomgår noen viktige argumenter for og imot evidensperspektivet i skole og undervisning.

 

«20-prosentregelen» - Omfanget av spesialundervisning i norske skoler

Kunnskapskravet i skolen har økt slik at man nå i mye større grad enn tidligere ser hvilke elever som oppfyller skolens kunnskapskrav og hvem som ikke gjør det. Som en konsekvens av at vi forsøker å l

 

En inkluderende skole

I Norge har vi bred politisk enighet om at grunnskolen skal være en inkluderende skole. Ledere og lærere i skolen slutter i all hovedsak lojalt opp om dette prinsippet. I den pedagogiske praksisen opp