Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

«Ja takk, begge deler» PPTs individ- og systemrettede arbeid i barnehagen

Hvordan ligger forholdene til rette for at PPT kan arbeide systemisk i barnehagen? Om organiseringen av PPT, omfanget av det individrettede og systemrettede arbeidet og PPT-ansattes forståelse og oppf

 

Implementering og endring

Utdanningssektoren i Norge har høye ambisjoner og mange planer. Samfunnet slutter opp om skolen, og den får oppmerksomhet og støtte fra politikerne. Aktørene er enige om de viktigste spørsmålene, og e

 

Små barn og samlivsbrudd - symptomer og tiltak

Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som presenteres her indikerer at barnehageper

 

Den problematiske friheten

Innføring av arbeidsplan og studietimer bidrar til en tydeligere individualisering av elevers læring og sosialisering i klasserommet. Men når eleven prøver å ivareta sine egne individuelle interesser,

 

Sosial bakgrunn - et skoleproblem

Arbeiderklasselever har klart dårligere læringsresultater enn middelklasseelever. Muligheter til sosial mobilitet gjennom dagens skole er tenkt positivt, men kan for flere elever også oppleves negativ

 

Inferenstrering - Å lære å konstruere samanheng i ein tekst

Svært ofte krev lesing at vi trekker slutningar og fyller på med opplysningar ut over dei som står i teksten. Lesarar meistrar dette i ulik grad. Denne artikkelen viser ved hjelp av eleveksempel korle

 

Skriving på ungdomstrinnet - Fem prinsipper for god skriveopplæring

Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse i skolehverdagen, skriving, ofte blir tatt for gitt. Når vi tror vi måler elevenes kunnskaper, måler vi i realiteten el

 

Leseleksa er mer enn et antall sider

Bruk av leselekser og innholdet i dem diskuteres i mange sammenhenger. Det kan for eksempel dreie seg om synspunkter på leksehjelp på skolen, om foreldremedvirkning hjemme, om leksemengde og tidsforbr

 

Elevers selvdisiplin og lærerens rolle

Selvdisiplin er en svært viktig faktor i elevers læringsarbeid, kanskje viktigere enn intelligens. Mye tyder på at skolens mulighet til å påvirke elevenes selvdisiplin er større enn det man faktisk ha

 

Erfaringer med ressursgruppe for studenter med AD/HD

Denne artikkelen drøfter i hvilken grad ressursgruppe som tilretteleggingsmetode, kan være til hjelp for studenter ved universitet/høgskole

 

Arv, miljø og dysleksi - Metoder, hovedfunn og implikasjoner for praksis

Artikkelen tar for seg hvilke metoder som brukes for å studere forholdet mellom arv og miljø og dysleksi og avkoding, hovedfunn fra slike studier og eventuelle praktiske implikasjoner fra disse funnen

 

Den norske måten å skrive engelsk på

Norske studenter som skriver engelsk, skiller seg fra tilsvarende studenter med engelsk som morsmål ved at de er mer synlige i tekstene sine, for eksempel gjennom bruk av ord som I, me, my. De bruker

 

Med glede og respekt - Meir merksemd til nynorskelevane

Mange elevar som har hatt nynorsk som hovudmål i skulen, skriv mest bokmål når dei er ferdige med opplæringa. Kvifor dette skjer er lite granska, og det er difor gode grunnar til å sjå nærmare på den

 

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe inn når denne atferden utgjør et problem for eleven. Det dreier seg om

 

Fonologisk bevissthet og matematikkvansker

Denne artikkelen er basert på data som ble samlet inn i det såkalte Hå- prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Hå kommune og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Under hele pros

 

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning

Gjennom utdanning i veiledning kan studenter lære seg ny teoretisk kunnskap og til dels også yrkesspesifikke ferdigheter. En større utfordring er det å sikre at utdanningen bidrar til å utvikle den pe

 

På tide å lese om å holde seg faglig oppdatert som lærer

Lærerne er den yrkesgruppen som stoler minst på ny forskning innen sitt fagfelt, ifølge en stortingsmelding. Men lærere er også blant dem som rapporterer om størst behov for faglig oppdatering, ifølge

 

Det evige og det flyktige - IKT rolle i skolen

Skolen er en altfor viktig institusjon til at vi kan la et perspektiv på teknologi som omformer av skolekulturer være det dominerende referansepunktet i arbeidet med å forbedre pedagogisk praksis. Der

 

Sakprosa i skolen - Eksempler på undervisningsopplegg

Elevene skriver i alle fag — hovedsakelig sakprosa. I tillegg forholder de seg til en mengde sakprosatekster, særlig i form av lærebøker. Men selv om elevene både er brukere og produsenter av sakprosa

 

Veier til kunnskap, identitet og kultur Om formål og bruk i skolens skriveopplæring

Hvis elevene skal skrive tekster med mening og lære noe av det de skriver, må de ha noe skrive om, et språk som passer til situasjonen og en forståelse for hva skrivingen skal brukes til. Når elevene